חוק עזר הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב

חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות (הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב), התשמ"ב-1981 בתוקף סמכויותי לפי סעיף 25א לפקודת המועצה המקומיות, וסעיף 262 לפקודת העיריות, ובהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962, מתפרסם בזה חוק עזר לדוגמה כלהלן: 1. הגדרות בחוק עזר זה - "ביוב" - כמשמעותו בחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962 (להלן - חוק הרשויות המקומיות (ביוב)); "היתר" - היתר שנתי להזרמת שפכי תעשיה, שנתן ראש רשות מקומית בכתב, לענין חוק עזר זה; "הזרמת שפכים" או "הזרמה" - הרחקת פסולת ממפעל תעשיה אל מערכת הביוב או באמצעותה; "מחזיק", לענין מפעל תעשיה - מי שמחזיק למעשה במפעל או בחלק ממנו כבעל, כשוכר או בכל אופן אחר; "מערכת ביוב" - כמשמעות "ביוב" בחוק הרשויות המקומיות (ביוב), לרבות קווי ביבים, מאספים ומערכות שאיבה, טיהור וסילוק; "מפעל תעשיה" או "מפעל" - כל מקום שבו עושים מלאכה או מייצרים מצרכים וחמרים, לרבות כל מקום המשמש לעיבוד; להחסנה, לניקוי, לבדיקה וכיוצא באלה; "מפעל טעון היתר" - מפעל תעשיה הצורך יותר מ-5000 מטרים מעוקבים מים לשנה, או מפעל תעשיה הצורך פחות מ-5000 מטרים מעוקבים מים לשנה אשר ראש הרשות המקומית קבע בהודעה בכתב כי הוא טעון היתר; "מפעל מבוקר" - מפעל תעשיה הצורך פחות מ-5000 מטרים מעוקבים מים לשנה אשר לדעת ראש הרשות המקומית תהליכי הייצור או החמרים שבו עלולים לגרום להזרמת שפכי תעשיה בניגוד להוראות חוק עזר זה; "מפקח" - מי שראש הרשות המקומית מינהו בכתב להיות מפקח לענין חוק עזר זה; "ראש הרשות המקומית" - לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענין הוראות חוק עזר זה, כולן או מקצתן; "רשות מקומית" - עיריה, מועצה אזורית או איגוד ערים; "שפכי תעשיה" או "שפכים" - פסולת המורחקת ממפעל תעשיה על ידי הזרמה. 2. איסור הזרמת שפכים מזיקים בעל או מחזיק של מפעל תעשיה לא יזרים לביוב, ולא ירשה לאחר להזרים ממפעלו לביוב, שפכי תעשיה - (1) באופן, בכמות או באיכות העלולים לגרום נזק למערכת הביוב או לפעולת הזרמת הביוב או לתהליכי הטיפול בו; (2) בטיב ובאופן העלול להוות מטרד או לגרום סכנה לציבור; (3) ללא היתר או שלא בהתאם לתנאי ההיתר - אם היה המפעל טעון היתר - או בניגוד להוראות אחרות בחוק עזר זה. 3. דרישות למתן היתר בלי לגרוע מן האמור בסעיף 2, לא יינתן היתר להזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב אם לא התמלאו הדרישות והתנאים כמפורט בתוספת לחוק עזר זה. 4. עריכת בדיקות שפכים והגשת תוצאותיהן (א) מחזיק מפעל תעשיה הטעון היתר יגיש לראש הרשות המקומית, אחת לשנה לצורך קבלת ההיתר, תוצאות בדיקות של שפכי התעשיה המוזרמים ממפעלו. (ב) בלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן (א), יגיש מחזיק מפעל טעון היתר או מחזיק מפעל מבוקר לראש הרשות המקומית תוצאות בדיקות של שפכי התעשיה המוזרמים ממפעלו, בכל עת שיידרש בכתב מאת ראש הרשות המקומית לערוך בדיקות אלה ולהגיש תוצאותיהן. (ג) עריכת הבדיקות של שפכי התעשיה והגשת תוצאותיהן תיעשה באופן ובתנאים שיקבע ראש הרשות המקומית. (ד) אין האמור בסעיף זה גורע מסמכויותיהם של ראש הרשות המקומית והמפקח כמפורט בסעיף 5. 5. עריכת בדיקות שפכים בידי הרשות המקומית (א) ראש הרשות המקומית רשאי, אם ראה שהנסיבות מצדיקות זאת, להודות על ביצוע בדיקות של דגימות שפכי תעשיה שנלקחו כאמור בסעיף קטן (ב), ורשאי הוא בהודעה בכתב לחייב את מחזיק המפעל לשאת בהוצאות ביצוע הבדיקות. (ב) מפקח רשאי בכל עת סבירה להיכנס למפעל תעשיה כדי ליטול דגימות של שפכי התעשיה שבמפעל לצורך ביצוע בדיקות וכדי להבטיח קיום הוראות חוק עזר זה. 6. שינוי מפעל מבוקר למפעל טעון היתר (א) ראש הרשות המקומית רשאי לקבוע, על פי תוצאות בדיקות שפכים שהוגשו לו או שבוצעו מטעמו, כי מפעל מובקר יהיה מפעל טעון היתר: משקבע כן - יודיע על כך בכתב למחזיק המפעל. (ב) מפעל מבוקר שמחזיקו קיבל הודעה כאמור בסעיף קטן (א) יחולו עליו ההוראות המחייבות לענין מפעל טעון היתר. 7. אגרה בשל הזרמת שפכי תעשיה (א) מחזיק מפעל טעון היתר ישלם לראש הרשות המקומית אגרה בשל הזרמת שפכי תעשיה (להלן - אגרה). (ב) את שיעור האגרה ואופן התשלום תקבע הרשות המקומית. 8. איסור הפרעה לבעל סמכות לא יפריע אדם לראש הרשות המקומית או למפקח ולא ימנע בעדם מלהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה. 9. הודעה בדבר שינוי מחזיק מפעל תעשיה יודיע מיד לראש הרשות המקומית על כל שינוי שחל בכמות, בטיב או באיכות של שפכי התעשיה המוזרמים ממפעלו או באופן הזרמתם, אם השינוי עלול לגרום להזרמת השפכים בניגוד להוראות חוק עזר זה. 10. סמכות שינוי היתר או הודעה נתן ראש הרשות המקומית היתר או הודעה בכתב, בתוקף סמכויותיו לפי חוק עזר זה, רשאי הוא לבטלם, לשנותם ולהתנות בהם תנאים. 11. מסירת הודעה מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהיה כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או מועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהיה המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים. 12. עונשין (תיקון: תשמ"ז) העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 500 שקלים חדשים, ואם היתה העבירה נמשכת, דינו - קנס נוסף 20 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש הרשות המקומית או אחרי שהורשע בה בבית משפט מוסמך. חוקביובתעשיהחוקי עזר