חוק עזר החזקת מקלטים

חוק עזר לדוגמה לעיריות (החזקת מקלטים), תשל"ו-1975 (לפי סעיפים 250,242 ו-262 לפקודת העיריות) 1. הגדרות בחוק עזר זה - "העיריה" - עיריה אשר הודיעה לשר הפנים על החלטתה לאמץ חוק עזר זה; "ראש העיריה" - לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן; "בעל", לגבי בית או מקום אחר - המקבל או הזכאי לקבל הכנסה, או שהיה מקבלה אילו היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא-כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום ובין שאיננו הבעל הרשום, ולגבי מקום שתקופת השכירות הקבועה בחוזה השכירות היא עשרים וחמש שנה או יותר - שוכרו של המקום; "מקלט" - מבנה או מקום אחר שהותקן לשמש מקלט, הכל לפי התכנית שהרשות המוסמכת אישרה אותה לפי חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951; "נכס" - מקרקעין או מבנה, בין תפוס ובין פנוי, בין ציבורי ובין פרטי. 2. נקיון ותקינות המקלט (א) בעלו של נכס יחזיק את המקלט המצוי ברשותו במצב נקי ותקין המאפשר שימוש בו בכל עת שיהיה צורך בכך. (ב) בעלו של נכס יעשה כל תיקון ושינוי הנחוץ לשם מילוי החובה האמורה בסעיף קטן (א), כפי שיידרש בכתב על פי סעיף 14(1) לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951. מקלטחוקמרחב מוגן (מקלט) / ממ"דחוקי עזר