חוק עזר לרשות הניקוז נחל קישון

חוק עזר לרשות הניקוז נחל קישון (שמירה על רשת ניקוז), תשל"ט- 1979 בתוקף סמכותה לפי סעיף 44 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי"ח-1957, מתקינה רשות הניקוז נחל קישון חוק עזר זה: 1. הגדרות בחוק עזר זה - "הרשות" - רשות ניקוז נחל קישון או מי שמינתה לענין חוק עזר זה; "רשת ניקוז" - עורק ניקוז, צינור ניקוז, רצועת מגן שיפועית וכל מיתקן אחר השייך למערכת הניקוז שבתחום הרשות; "הנציב" - נציב המים שנתמנה על פי חוק המים, תשי"ט-1959. 2. איסור עליה ומעבר לא יעלה אדם על רשת ניקוז, לא יעביר בה צינור, כלי רכב או בעלי-חיים, לא יעבור בה ולא יניח לאחר לעשות פעולות כאמור, אלא במקום המיועד למעבר לציבור או לפי היתר מאת הנציב. 3. איסור הטלת חומר או הזרמתו לא יטיל אדם כל חומר מוצק לתוך רשת ניקוז ולא ירשה לכל חומר נוזל לזרום או להישפך לתוך רשת ניקוז; ולא יניח לאחר לעשות פעולות כאמור, אלא לפי היתר מאת הנציב. 4. איסור הוצאת חומרים לא יוציא אדם עפר או חומר מרשת ניקוז, ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור, אלא לפי היתר מאת הנציב. 5. איסור החזקת חומרים לא יחזיק אדם בקרבת רשת ניקוז ערימות עפר, חול או כל חומר אחר העלול להישפך לתוך רשת הניקוז וכן כל חומר מוצק ברשת הניקוז, ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור, אלא בהסכמת הרשות. 6. נזק לרשת ניקוז אדם שעבר על הוראות סעיפים 2 עד 5 וגרם נזק לרשת ניקוז, חייב לתקן את הנזק. 7. הודעות (א) הרשות רשאית לדרוש, בהודעה בכתב מאדם - (1) שעבר על הוראות הסעיפים 2 עד 5, לסלק את המכשול ברשת הניקוז; (2) החייב לעשות את העבודות המנויות בסעיף 6, לבצע את העבודות האמורות. (ב) בהודעה יצויינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה שקבעה אותם הרשות וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע את העבודה. (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה. 8. סילוק מכשול וביצוע עבודות (א) הרשות רשאית לסלק כל מכשול ברשת ניקוז ולבצע כל עבודה מעבודות המנויות בסעיף 6 - בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 7 ובין אם לאו - ולהיכנס לשם כך בשעות היום לכל מקום; סילקה הרשות מכשול או ביצעה עבודה כאמור, רשאית היא לגבות מאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע. (ב) לא יפריע אדם לרשות בתפקידה ולא ימנע בעדה מלהיכנס לכל מקום בתוקף סמכותה לפי סעיף קטן (א), ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור. 9. עונשין (תיקון: תשמ"ב) העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 1000 שקלים ובמקרה של עבירה נמשכת - קנס נוסף 40 שקלים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת הרשות או אחרי הרשעתו. נחליםניקוזחוקחוקי עזר