חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות

חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט"ז-1956 1. הגדרות בחוק זה תהיה לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה). 2. ערבות למילוות (תיקון: תשי"ז) שר האוצר מורשה, אם הוא סבור שיש בכך ענין של טובת הכלל, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לערוב בשם המדינה למילווה, בדרך של הוצאת איגרות-חוב, שלוו רשויות מקומיות, הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל, חברה אשר הממשלה משתתפת בהון מניותיה או בהנהלתה, וכן כל תאגיד אחר אשר, לדעת השר, יש בפעולותיו ענין של טובת הכלל. 3. תנאי המילווה ערבות לפי סעיף 2 היא על סכום המילווה, לרבות הריבית, לפי השינויים העשויים לחול בו מזמן לזמן עקב תנאי ההצמדה שבאיגרות-החוב. 4. תחולת חוק ערבויות מטעם המדינה תשי"ד-1954 (תיקון: תשמ"ז) סעיפים 3 ו-4 לחוק ערבויות מטעם המדינה, תשי"ד-1954, יחולו על ערבות לפי סעיף 2 כאילו היתה ערבות לפי אותו חוק. לענין זה "ריבית" - לרבות דמי נכיון כהגדרתם בסעיף 13) 9ב) לפקודת מס הכנסה, שאינם פטורים ממס לפי הסעיף האמור. 5. (בוטל) (תיקון: תשס"ב-2) 6. החזרת מס שהופחת שלא כדין (תיקון: תשי"ז) אדם שקיבל פטור, זיכוי או הנחה ממס על פי חוק זה ואינו זכאי להם בהתאם לצו לפי סעיף 5 או בהתאם לתכנית שאושרה בצו כאמור, ישלם לאוצר המדינה את הסכום שלא שילם משום אותו פטור, זיכוי או הנחה, ודינו של הסכום כדין מס הניתן לניכוי במקור, בדרך שתיקבע בתקנות ועל הניכוי יחולו הוראות סעיף 48 לפקודה. 7. תיאום להוראות פקודת מס הכנסה יראו סעיפים 5 ו6 כאילו נכללו בפקודה, ולענין הוראות סעיפים 31(7) ו-(8) דין איגרות-חוב, שהוצאו ע"י רשות מקומית כדין תעודת-חוב והביטוח "חברה" כולל לענין איגרות-חוב אלה כל אדם הממונה על תשלום ריבית עליהם. 7א. סמכות לדרוש ידיעות (תיקון: תשי"ז) (א) על אף האמור בכל דין רשאי שר האוצר, או מי שנתמנה לכך על ידיו, לדרוש מכל אדם שבידו הופקד פקדון בהתאם לצו לפי סעיף 5, או שהוציא איגרות-חוב בהתאם לצו כאמור, ידיעות, פרטים, מסמכים, דו"חות, הודעות, פנקסים, ותעודות אחרות הנוגעות לפקדונות או לאיגרות-חוב כאמור או לשימוש בכספי פקדונות או איגרות חוב, אלא ששום דבר בסעיף זה לא יחייב גילוי שמו של מפקיד או של בעל איגרות-חוב. (ב) ידיעה או תעודה שנמסרו כאמור בסעיף קטן (א) אין לגלותם אלא לשם ביצוע חוק זה. 8. תחילה שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. 9. ביצוע (א) תחילתו של חוק זה הוא ביום קבלתו בכנסת. (ב) צו לפי סעיף 5 יכול שיינתן לגבי פקדונות שהופקדו ואיגרות-חוב שהוצאו לפני תחילתו של חוק זה, אולם זיכוי, פטור או הנחה ממס לפי אותו סעיף לא יוענקו אלא משנת המס 1955 ואילך. הקלות מס / הנחה במסמילוותמיסיםמס הכנסהחוק