חוק עצור חשוד בעבירת ביטחון

חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה), התשס"ו-2006 1. הגדרות בחוק זה - "חוק המעצרים" - חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996; "חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977; "גורם מאשר" - קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה, שראש אגף החקירות והמודיעין של משטרת ישראל הסמיכו לכך, או ראש מחלקת חוקרים בשירות הביטחון הכללי, שראש שירות הביטחון הכללי הסמיכו לכך; "עבירת ביטחון" - עבירה כמפורט להלן, שנעברה בנסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש לפגיעה בביטחון המדינה וכן בזיקה לפעילות טרור: (1) עבירה מהעבירות המנויות בסעיף 35(ב)(1) עד (5) לחוק המעצרים, למעט - (א) סעיפים 102(ב), 103, 111 סיפה לענין גרם ברשלנות של מסירת ידיעה, 113א, 115(א) רישה, 146 ו-147 לחוק העונשין; (ב) תקנות 59(ו) ו-(ז), 84, 85(1)(א) ו-(ד) עד (ז) לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945; (ג) סעיף 3 לפקודת מניעת טרור, התש"ח-1948; (ד) סעיף 7 לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954; (2) עבירה לפי סעיפים 107, 300, 305, 329, 330, 369 עד 375, 454, 456 ו-497 לחוק העונשין; "קצין ממונה" - כל אחד מאלה: (1) כמשמעותו בסעיף 25 לחוק המעצרים; (2) ראש צוות חוקרים בשירות הביטחון הכללי. 2. שינויים בתחולת חוק המעצרים על עצור בעבירת ביטחון בתקופת תוקפו של חוק זה יחולו הוראות חוק המעצרים על עצור החשוד בביצוע עבירת ביטחון (בחוק זה - עצור בעבירת ביטחון), בשינויים המפורטים בחוק זה. 3. השהיה של הבאת עצור בעבירת ביטחון לפני שופט (תיקון : תשס"ח) על אף הוראות סעיפים 17(ג) ו-29 (א) לחוק המעצרים, ובלי לגרוע מהוראות סעיף 30 לאותו החוק, רשאי קצין ממונה - (1) אם שוכנע כי הפסקת החקירה לצורך הבאת עצור בעבירת ביטחון לפני שופט עלולה לפגוע פגיעה ממשית בחקירה - להשהות הבאת העצור לפני שופט לתקופה שלא תעלה על 48 שעות מתחילת המעצר; (2) בהחלטה מנומקת בכתב ובאישור הגורם המאשר, אם שוכנע כי הפסקת החקירה לצורך הבאת עצור בעבירת ביטחון לפני שופט עלולה לפגוע פגיעה ממשית בחקירה שיש בה כדי לסכל מניעת פגיעה בחיי אדם - להשהות את הבאת העצור לפני שופט לתקופות נוספות שלא יעלו על 24 שעות, ובלבד שסך כל תקופת ההשהיה לפי סעיף זה לא יעלה על 96 שעות מתחילת המעצר; ואולם החלטה להשהות את הבאת העצור לפני שופט לתקופה העולה על 72 שעות טעונה גם אישור ראש אגף החקירות בשירות הביטחון הכללי או סגנו המועד שהובא בו עצור בעבירת ביטחון לפני שופט יתועד בכתב בידי בית המשפט. 4. מעצר לפני הגשת כתב אישום לענין עצור בעבירת ביטחון, יקראו את סעיף 17 לחוק המעצרים כך: (1) בסעיף קטן (א), בתחילתו יקראו "על אף הוראת סעיף 13(א)(3) סיפה", במקום אישום "תקופת המעצר על 15 ימים" יקראו "תקופת המעצר על 20 ימים" ובלא הסיפה החל במילים "אין בהוראות סעיף קטן זה"; (2) בסעיף קטן (ב), במקום "30 ימים" יקראו "35 ימים". 5. דיון שלא בנוכחות עצור בעבירת ביטחון הוראות סעיפים 16(2) ו-57 לחוק המעצרים, לענין נוכחותו של עצור בדיונים כאמור באותם סעיפים, יחולו לגבי נוכחות עצור בעבירת ביטחון בתקופת המעצר כאמור בסעיף 4(1), בשינויים אלה: (1) ציווה בית המשפט, בנוכחות עצור בעבירת ביטחון, על מעצרו לתקופה הקצרה מ-20 ימים, רשאי בית המשפט, שלא בנוכחות העצור, להאריך את מעצרו לתקופה שלא תעלה על יתרת התקופה שנותרה עד תום 20 ימים ממועד הדיון שהתקיים בנוכחותו, אם הוגשה לו בקשה לכך, באישור הגורם המאשר, והוא שוכנע כי הפסקת החקירה עלולה למנוע סיכול של עבירת ביטחון או סיכול של מניעת פגיעה בחיי אדם; (2) בית המשפט רשאי להורות על דיון בבקשה לעיון חוזר לפי סעיף 52 לחוק המעצרים או בערר לפי סעיף 53 לחוק האמור, שלא בנוכחות העצור, אם הוגשה לו בקשה לכך באישור הגורם המאשר, והוא שוכנע כי הפסקת החקירה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בחקירה; (3) הוראות סעיף 15(ג) עד (ח) לחוק המעצרים יחולו, בשינויים המחויבים, גם על דיון בשאלת נוכחות העצור בהליכים כאמור בסעיף זה; (4) החלטת בית משפט שהתקבלה בדיון שהתקיים שלא בנוכחות העצור בעבירת ביטחון לפי סעיף זה, תובא לידיעת העצור בהקדם האפשרי, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת, לבקשת נציג המדינה, אם שוכנע כי הדבר עלול למנוע סיכול של עבירת ביטחון או סיכול של מניעת פגיעה בחיי אדם. 6. ייצוג בידי סניגור דיון שלא בנוכחות עצור בעבירת ביטחון לפי סעיף 5 יתקיים בנוכחות סניגורו של העצור, ואם אינו מיוצג, ימנה לו השופט סניגור; ואולם, לא נכח סניגור בדיון כאמור, ימנה השופט לעצור סניגור לצורך הדיון כאמור בסעיף זה בלבד, ורשאי הוא להורות על הארכת תקופת המעצר כאמור בסעיף 5 לתקופה קצרה הכרחית בנסיבות הענין עד שסניגור יהיה נוכח בדיון. 7. אצילת סמכויות היועץ המשפטי לממשלה אצל היועץ המשפטי לממשלה את הסמכות הנתונה לו בסעיף 17(ב) לחוק המעצרים, לפי הוראות סעיף 242א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, תחול אצילת הסמכות גם על סמכותו של היועץ המשפטי לממשלה לגבי עצור בעבירת ביטחון, לפי סעיף 4. 8. דיווח לכנסת (תיקון : תשס"ח) במהלך התקופה שמיום תחילתו של חוק זה ועד תום תקופת תוקפו, ידווח שר המשפטים לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מדי שישה חודשים, על יישומו; הדיווח יכלול, בין השאר, את מספר המקרים שבהם - (1) השהה קצין ממונה הבאת עצור בעבירת ביטחון לפני שופט לפי הוראות סעיף 3(1) או (2), לרבות פירוט בדבר תקופות ההשהיה; (2) ציווה שופט על מעצרו של עצור בעבירת ביטחון כאמור בסעיף 17(א) לחוק המעצרים כנוסחו בסעיף 4(1) לחוק זה, לרבות פירוט בדבר התקופות שבהן הוחזק במעצר כאמור בסעיף 17(ב) לחוק המעצרים כנוסחו בסעיף 4(2) לחוק זה; (3) האריך בית המשפט את מעצרו של עצור בעבירת ביטחון שלא בנוכחות העצור לפי הוראות סעיף 5(1); (4) הורה בית המשפט על קיום דיון לפי הוראות סעיף 5(2); (5) הורה בית המשפט שלא להביא את החלטתו לידיעת העצור לפי הוראות סעיף 5(4) וכן את המועד שבו הובאה לידיעת העצור החלטת בית משפט שהתקבלה בדיון שהתקיים שלא בנוכחותו כאמור בסעיף האמור; (6) מונה לעצור סניגור לפי הוראות סעיף 6. 9. (שולב בחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995). 10. תוקף (תיקון : תשס"ח) חוק זה יעמוד בתוקפו עד כ"ב בטבת התשע"א (29 בדצמבר 2010). חשודחוק