נהיגה ללא מלווה - האם אדם בפסילת רישיון יכול להיות מלווה ?

בקליפת אגוז - מיהו מלווה על פי הפקודה? והאם חובה שיהיה לו רישיון נהיגה בעת הליווי? 1. כידוע, על פי פקודת התעבורה צריך נהג חדש לנהוג את שלושת החדשים הראשונים כשלצידו מלווה. מה הדרישות ממלווה זה? והאם מי שנפסל רישיונו באופן זמני (לחודש או חודשיים) יכול להיות מלווה בתקופת הפסילה? ועל כך המחלוקת שלפנינו הקשורה לפרשנות הסעיף. אבהיר כבר עתה, כי אני דוחה את טענות הנאשם ומרשיע אותו בעבירה נשוא כתב האישום, והכל כפי שיפורט. האשמה ומהלך הדיון 2. הנאשם (להלן: "הנאשם"), נהג חדש, הואשם בעבירה לפי סעיף 12א1(ב) לפקודת התעבורה [נוסח חדש] התשכ"א - 1961 (להלן: "הפקודה") (נהיגה ללא מלווה). 3. הנאשם נהג ברכב בתאריך 2.9.2007, כאשר לצדו ישב אביו, מר אלדין אסעיד (להלן: "המלווה"), שרישיונו נשלל מנהלית על ידי קצין משטרה לתקופה של 30 ימים בשל עבירת מהירות. 4. בישיבת ההקראה שנערכה ביום 28.1.2008, כפר הנאשם באשמתו וטען כי לפי לשון סעיף 12א1(ב) לפקודה, פסילה מנהלית, אינה שוללת מאדם את האפשרות לשמש כמלווה לנהג חדש. הואיל ולא הייתה מחלוקת עובדתית בין הצדדים, נקבע כי הצדדים יגישו לבית המשפט סיכומים. 5. נקבע כי הכרעת הדין תינתן בתוך 30 יום מקבלת סיכומי הצדדים בכתב. הסניגור הגיש סיכומיו בתאריך 7.2.2007. סיכומי התביעה הוגשו ביום 7.4.2008. ולצורך החלטה יש צורך בפרשנות הסעיף. הסעיף ופרשנותו 6. סעיף 12א1(א) לפקודה קובע כדלהלן: "סעיף זה, "מלווה" - מי שמלאו לו 24 שנים או מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לפי סעיף 16 אף אם טרם מלאו לו 24 שנים, אשר בידו רישיון נהיגה בר-תוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות, וכן מי שמלאו לו שלושים שנים אשר בידו רישיון נהיגה כאמור שלוש שנים לפחות, ואולם אדם לא ייחשב מלווה לענין סעיף זה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 64ב." 7. מקריאת נוסח הסעיף הנ"ל עולה כי כ"מלווה" רשאי לשמש מי שאינו שיכור בהתאם לסעיף 64ב לפקודה ובנוסף עומד בתנאים החלופיים הבאים: א. מי שמלאו לו 24 שנים, אשר בידו רישיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות; ב. מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לפי סעיף 16, אף אם טרם מלאו לו 24 שנים, אשר בידו רישיון נהיגה בר תוקף לאותו סו רכב חמש שנים לפחות; ג. מי שמלאו לו שלושים שנים אשר בידו רישיון נהיגה כאמור (קרי - בר תוקף לאותו סוג רכב - הוספה שלי - א.ט) שלוש שנים לפחות. על פניו נראה ופשוט כי המלווה צריך להיות בעל רישיון נהיגה בר-תוקף בעת הליווי. 8. אכן, הסעיף מעלה אפשרויות פרשניות בעייתיות. כך למשל, מה דינו של נהג שקיבל רשיון נהיגה לפני חמש שנים בדיוק אך בשלב כלשהו נפסל לתקופה של חודשיים עקב עבירה זו או אחרת. האם נאמר כי לשון מדוייקת דורשת כי בידו היה רשיון בר-תוקף במשך חמש שנים ועקב הפסילה היה בידו רישיון נהיגה רק ארבע שנים ועשרה חודשים? או שמא נאמר כי חשבון השנים הוא מיום קבלת הרשיון ואין להתייחס לפסילות שהיו תוך כדי התקופה? 9. אולם בכל מקרה, אין ספק כי על המלווה להחזיק בידיו רשיון נהיגה בר-תוקף בעת הליווי ממש. עניין זה נדון בע"פ (ת"א) 75052/05 קספה יבגני גדי נ' מדינת ישראל, שניתן ביום 15.1.2006 ופורסם באתר נבו , על ידי כבוד השופטת שבח: "החוק דורש כי נהג המלווה נהג חדש יאחז בידיו רישיון נהיגה בר תוקף להבדיל מנהג שבעברו החזיק ברשיון נהיגה, וההגיון לכך ברור. המחוקק יוצא מתוך הנחה שהמלווה, שאמור להדריך את הנהג החדש בצעדיו הראשונים, יהיה מורשה לנהיגה וידע כיצד להורות לנהג המתלמד את דרכו על פי החוק ועל פי כללי הזהירות. המחוקק אף מניח כי נהג שרשיונו נשלל ממנו מסיבה כלשהי לא מקפיד בדרישות החוק ומשום כך אינו כשיר לשמש כמלווה. הדברים מקבלים משנה תוקף ומשנה חומרה כאשר מדובר במלווה שרשיונו נשלל ממנו לתקופה של שנתיים כאשר מתקופת הפסילה יש להסיק כי העבירה בגינה הורשע, היתה מן הסתם, עבירה חמורה. משאין חולק כי הנהג המלווה לא אחז בידו רישיון נהיגה בר תוקף - אין מקום לערעור על ההרשעה עצמה, ודין הערעור לעניין זה להידחות." 10. הסניגור ניסה לפרש את הסעיף בצורה שתהיה נוחה לו אך קשה להתעלם מפרשנות סבירה והגיונית. אכן, גם מי שנפסל מלנהוג באופן זמני יתכן והוא בקיא להפליא בנהיגה. אך מלווה לא יוכל להיות כשם שלא יוכל לנהוג בעצמו. 11. הרעיון העומד מאחורי דרישת המחוקק הוא כי המלווה ינחה את הנהג החדש, יתרום ממומחיותו, יסייע לנהג ויתקן את טעויותיו במידת הצורך. במקרים חריגים, יוכל המלווה לתפוס את מקומו של הנהג ולשלוט ברכב. מי שאיננו זכאי לנהוג, לא יוכל להועיל לנהג החדש. סוף דבר לסיכומו של דבר, לאור כל האמור לעיל ולאחר שקראתי בקפידה את סיכומי הצדדים, החלטתי להרשיע את הנאשם בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום. קובע ליום 4.6.2008 בשעה 08:30 לטיעונים לעונש. משפט תעבורהשלילת רישיון נהיגהנהיגה ללא מלווהשאלות משפטיות