בקשה להזמנת עדים מכח חוק עזרה משפטית בין מדינות

1.המבקש עותר להרשות לו לערער על החלטת בית משפט המחוזי (רע"א 33595-12-10, כבוד השופטת ש' ברוש) לפיה נדחתה בקשתו לעיכוב ביצוע החלטת בית משפט שלום (ת"ד 11287-10-10 כבוד סגנית הנשיא ש' אלמגור) בה הורה על חיקור דין במסגרת בקשה להזמנת עדים מכח חוק עזרה משפטית בין מדינות, תשנ"ח – 1998. העיכוב המבוקש הינו עד להכרעת בית המשפט המחוזי בבקשה למתן רשות ערעור שמונחת בפניו. הרשות השיפוטית באיי הבתולה – טורולה הגישה בקשה לרשויות המוסמכות בישראל לאפשר לה לבצע חיקור דין ולגבות את עדותם של ארבעה עדים ובכללם המבקש, במסגרת הליכי פירוק המתנהלים נגד חברה מסוימת. בית משפט השלום נעתר לבקשה ומינה את עו"ד אלכס הרטמן לביצוע חיקור דין. המבקש הגיש בקשה לבית משפט השלום לבטל את הזמנתו לעדות. הבקשה נדחתה. על החלטה זו הוגשה בקשה למתן רשות ערעור בבית המשפט המחוזי, בד בבד עם הגשה בקשה למתן עיכוב ביצוע. בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה לעיכוב ביצוע ומכאן הבקשה למתן רשות ערעור שבפניי. 2.לטענת המבקש הוא נחקר פעם אחת על ידי עו"ד אלכס הרטמן אך סירב להשיב לשאלות בשל טענת חיסיון מפני הפללה עצמית. הוא מעוניין לבטל את חיקור הדין נגדו בשל העובדה שייתכן ויידרש להשיב על השאלות בשנית. לטענת המבקש הרקע לבקשה לחיקור דין הינה פרשה סבוכה שהביאה לפתיחתו של הליך פלילי פיקטיבי ברוסיה, אשר מהווה שימוש לרעה בהליכי משפט ועלול להעמיד את המבקש בסכנה ממשית לפגיעה בזכויותיו הפליליות. נטען כי מאזן הנוחות נוטה לטובת קבלת הבקשה שכן אם יותר ביצוע חיקור דין ההחלטה בבקשה תתייתר. בנוסף לא קיימת כל דחיפות לביצוע החקירה בשלב זה. המבקש עותר לעכב את חקירת העדים הנוספים בטענה כי יש בכך כדי להביא לחשיפת מידע שעלול לפגוע בזכויותיו. באשר לסיכויי הערעור נטען כי ההחלטה בבקשה לחיקור דין נתקבלה במעמד צד אחד תוך שלילת זכות הטיעון העומדת למבקש. עוד הלין כי הבקשה לחיקור דין לא הוגשה על ידי הרשות המוסמכת כנדרש בחוק, ולא די בכך שהרשות המוסמכת ברוסיה העבירה את הבקשה, אלא יש צורך שהבקשה תוגש על ידה. מנגד סבור משיב 1 (להלן : 'המשיב') כי הבקשה אינה מגלה כל עילה לדיון בגלגול שלישי ואינה מעוררת כל שאלת בעלת חשיבות ציבורית עקרונית. נטען כי הבקשה הינה אקדמית שכן המבקש נחקר בתאריך 22.12.10 כך שלא ניתן לעכב את ביצועה בפועל. לא די בקיומה של אפשרות להליך עתידי כדי לאפשר כבר עתה להשיג על החלטת עתידית שטרם ניתנה. עוד הודגש כי המבקש שמר על זכות השתיקה ולפיכך טענתו בדבר החשש לפגיעה בחסיון מפני הפללה עצמית הינה טענה הלוקה בחסר ניקיון כפיים. לגופו של עניין נטען כי סיכויי הבקשה למתן רשות ערעור בבית משפט המחוזי הינם קלושים. הבקשה לחיקור דין הוגשה בסמכות. בית המשפט באיי הבתולה - טורולה הגיש את הבקשה לרשויות בישראל, אשר עברה את הנהלת בית המשפט ושר המשפטים וכלה בבית משפט שלום, הכל על פי הפרוצדורה שהתוותה בדין. אין בזכות לחיסיון מפני הפללה עצמית כדי למנוע את חובת ההתייצבות לעדות. באשר למאזן הנוחות נטען כי הכף נוטה לטובת המשך קידום ההליכים המשפטיים ביעילות ובצוע חיקור דין בהקדם בעוד שזכויותיו של המבקש שמורות לו. 3.אין צורך בבקשה זו להידרש לטענות לגופן, זאת במיוחד שעה שהעניין תלוי ועומד להכרעה בבית המשפט המחוזי. די בקבלת עמדת המשיב ביחס לטענה כי אין צורך בעיכוב ביצוע ההחלטה בשלב זה. המבקש כבר התייצב לחקירה ובחר לשמור על זכות השתיקה. באם יינקטו הליכים נוספים עומדת למבקש הזכות לטעון כל טענה שיימצא לנכון. בראייה זו מאזן הנוחות אינו נוטה לטובת קבלת הבקשה. ניתן להניח כי בתקופה הקרובה העניין ידון בבית משפט המחוזי וממילא אין זה ראוי שערכאה זו תביע את עמדתה בטרם בית המשפט המחוזי יאמר את דברו בסוגיה העומדת לפתחו. 4.הבקשה נדחית. המבקש ישא בהוצאות משיב 1 בסך 2,000 ₪ נכון להיום. עדיםדיוןהזמנת עדיםעזרה משפטית בין מדינותחוקי עזר