חוק שהייה שלא כדין - איסור סיוע

חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה), התשנ"ו-1996 1. הוראות שעה (תיקון: תשנ"ז2, תש"ס, תשס"א, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז, תש"ע) 2 (1) (שולב בחוק עובדים זרים (איסור והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991) (2) (שולב בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952). 2. דיווח לכנסת (תיקון: תשס"ז, תש"ע) השר לביטחון הפנים ימסור לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בתחילת כל שנה, דיווח עם מספר המקרים שבהם- (1) נפתחו חקירות בשל חשד לעבירות לפי סעיף 12א(ג) חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, לפי חלוקה גאוגרפית; (2) הסתיימו חקירות כאמור בפסקה (1) בלא הגשת כתב אישום והעילות לכך, לפי חלוקה גאוגרפית; (3) הוגשו כתבי אישום בשל עבירות כאמור בפסקה (1); (4) ניתנו פסקי דין וגזרי דין בהליכים פליליים שהתקיימו בשל עבירות כאמור בפסקה (1), ותוצאותיהם; (6) הוגשו כתבי אישום או ניתנו פסקי דין וגזרי דין בהליכים פליליים שהתקיימו בנוגע לעבירות לפי חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003, בשל עבירות כאמור בפסקה (1). משרד הפניםמסתנניםחוק