חוק שימוש משותף בשדה התעופה עקבה

חוק יישום מזכר ההבנה בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית (שימוש משותף בשדה התעופה עקבה) (הוראת שעה), התשנ"ח-1997 1. מטרת החוק חוק זה מטרתו ליישם את מזכר ההבנה בדבר שימוש משותף בשדה התעופה עקבה, אשר נחתם בין ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית ביום כ"ח באב התשנ"ז (31 באוגוסט 1997). 2. הגדרות בחוק זה - "מזכר ההבנה" - מזכר ההבנה האמור בסעיף 1 על נספחיו; "נוסע יוצא" - נוסע שהגיע לשדה התעופה על מנת לצאת בטיסה שמוצאה אילת, לרבות אדם הנמנה עם צוות המטוס; "נוסע נכנס" - נוסע שהגיע לשדה התעופה בטיסה שיעדה אילת, לרבות אדם הנמנה עם צוות המטוס; "עובד" - אדם הפועל בשטח שדה התעופה במסגרת יישום מזכר ההבנה, בהתאם לדין החל בישראל; "רשות שדות התעופה" - כמשמעותה בחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977 (להלן - חוק רשות שדות התעופה); "שדה התעופה" - שדה התעופה בעקבה, לרבות כביש הגישה ממנו עד תחנת הגבול מעבר ערבה. 3. הפעלת סמכויות (א) רשות שדות התעופה מוסמכת לבצע בשדה התעופה כל פעולה שהיא מוסמכת לעשות על פי כל דין, ככל שהדבר דרוש לשם ביצוע מזכר ההבנה. (ב) איש בטחון, כמשמעותו בחוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית), התשל"ז-1977, מוסמך לבצע בשדה התעופה כל פעולה שהוא מוסמך לעשותה על פי חוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית), התשל"ז-1977, או על פי חוק רשות שדות התעופה, או לפי כל דין אחר, ככל שהדבר דרוש לשם ביצוע מזכר ההבנה. (ג) ראש מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה מוסמך להפעיל, בשדה התעופה, סמכות שהואצלה לו לפי חוק רישוי שירותי תעופה, התשכ"ג-1963, ולפי חוק הטיס, 1927, ככל שהדבר דרוש לשם ביצוע מזכר ההבנה. 4. סמכויות בית המשפט (א) נוסף על האמור בכל דין, בית משפט בישראל מוסמך לדון לפי הדין החל בישראל, נוסע יוצא, נוסע נכנס או עובד, על מעשהו או מחדלו שאירעו בשדה התעופה, והוא אם המעשה או המחדל היו עבירות אילו אירעו בתחום השיפוט של בתי המשפט בישראל. (ב) הוראות הדין החל בישראל בנוגע לעבירות של ברירת משפט ולעבירות מינהליות יחולו גם על מעשהו או מחדלו של נוסע יוצא, נוסע נכנס או עובד, שאירעו בשדה התעופה, ושאילו אירעו בישראל היו עבירות כאמור. (ג) לעניין הסמכות המקומית יראו עבירה כאמור שנעברה בשדה התעופה כאילו נעברה בישראל. 5. צו עיכוב יציאה מן הארץ צו עיכוב יציאה מן הארץ שניתן בישראל לפי כל דין כוחו יפה למנוע יציאה גם משדה התעופה, למעט יציאה לישראל. 6. העברת טובין העברת טובין מישראל לשדה התעופה ומשדה התעופה לישראל לא תיחשב יצוא ויבוא; לענין סעיף זה, "טובין" - ציוד וכלי רכב שאושרו בידי מנהל המכס והמיועדים לצורך הפעלת הטיסות לישראל וממנה משדה התעופה. 7. פטור מאגרות שר התחבורה, בהסכמת שר האוצר, רשאי לפטור - (1) נוסע יוצא, נוסע נכנס או עובד, מתשלום אגרה המוטלת לפי סעיפים 2(ד)(1) לחוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), התש"ם-1980, ו-29 לחוק רשות שדות התעופה; (2) בעל כלי טיס הנוחת בשדה התעופה או הממריא ממנו, מאגרת בקרת טיסה של מעבר במרחב האווירי, שנקבעה לפי סעיף 29 לחוק רשות שדות התעופה. 8. העסקת עובדים (א) אדם הפועל בשדה התעופה במסגרת יישום מזכר ההבנה, יעסיק עובד רק בהתאם לדין החל בישראל, ויעדיף עובד שהוא אזרח ישראלי או תושב ישראל, על פני עובד זר. (ב) בכפוף להוראות סעיף קטן (א), לעניין העסקת עובד זר יחול הדין הישראלי. (ג) בסעיף זה, "עובד זר" - כהגדרתו בחוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), התשנ"א-1991. 9. ביצוע שר התחבורה ממונה על ביצוע חוק זה. 10. (שולב בפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש"ל-1970). 11. (שולב בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975). 12. (שולב בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970). 13. (שולב בחוק התובלה האווירית, התש"ם-1980). 14. תחילה ותוקף (תיקון: תשנ"ח) תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 4, ביום י"א בחשון התשנ"ח (11 בנובמבר 1997), והוא יעמוד בתוקפו עד יום ט"ז בתמוז התשנ"ט (30 ביוני 1999). תעופהירדןחוק