חוק תכנון משק החלב בישראל

חוק תכנון משק החלב בישראל, התשנ"ב-1992 1. הגדרות בחוק זה - "חלב" - נוזל, למעט קולסטרום, המתקבל על ידי חליבה של פרה, כבשה או עז; "מוצר חלב" - מוצר שמרכיב החלב שבו לפי משקל הוא למעלה מחמישים אחוזים ממשקל המוצר; "מזון" - כהגדרתו בפקודת בריאות הציבור (מזון) (נוסח חדש), התשמ"ג-1983; "ייצור מקומי" - ייצור חלב בישראל על ידי מי שנקבעה לו מכסת חלב מכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957 (להלן - חוק הפיקוח); "שיווק" - סחר בחלב ובמוצריו בסיטונות, לרבות העברתם לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה של בעלות או חזקה; "השר" - שר החקלאות. 2. ייחוד השיווק (א) שיווק חלב ומוצריו בישראל יהיה מייצור מקומי בלבד, או מייבוא שהותר על פי סעיף קטן (ב). (ב) שר התעשיה והמסחר רשאי, לאחר התייעצות עם שר החקלאות, להתיר יבוא מוצרי חלב לישראל, בכפוף להוראות כל אמנה בינלאומית שישראל צד לה. 3. היקף הייצור (א) השר יקבע את היקף הייצור המקומי מדי שנה על פי ההיקף החזוי של מלוא הצריכה של חלבון חלב ומוצריו או של שומן חלב ומוצריו, לפי הגבוה מביניהם. (ב) השר רשאי לשנות את היקף הייצור המקומי שקבע לפי סעיף קטן (א), אם ראה שנוצרו תנאים המצדיקים זאת. 4. מכסות חלב חלוקת מכסות חלב מכוח צו על פי חוק הפיקוח, תהא כפופה להיקף הייצור המקומי כאמור בסעיף 3, ולהוראות הצו בדבר מעבר למכסות אישיות. 4א. רווח הון במכירת מכסת חלב - הוראות מיוחדות למכירות בשנים 1999 עד 2003 (תיקון: תשס"ב) (א) בסעיף זה - "מכירה" - העברה של מכסת חלב שהותרה לפי הוראות הצו האמור בסעיף 4; "הפקודה" - פקודת מס הכנסה. (ב) בסעיף זה תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודה, אלא אם כן יש בסעיף זה הוראה מפורשת אחרת. (ג) במכירה שנעשתה בשנות המס 1999 ו-2000, יחולו, לפי בקשתו של המעביר מכסת חלב (להלן - המוכר), נוסף על הוראות סעיף 91(א) ו-(ב) לפקודה, הוראות אלה: (1) יראו את התמורה מהמכירה כרווח הון ריאלי שנבע בחלקים שנתיים שווים בתוך תקופה של חמש שנות מס, שתחילתה בשנת המס שבה נערכה המכירה (בסעיף זה, לגבי כל אחד מהחלקים - חלק רווח ההון היחסי); (2) על אף הוראות פסקה (1), יהיה המוכר חייב לשלם, בתוך 30 ימים מיום המכירה, מקדמות כמפורט להלן, ויחולו לגביהן הוראות סעיף 91(ד) לפקודה: (א) מקדמה על חשבון המס על חלק רווח ההון היחסי שנבע בשנת המכירה; (ב) מקדמות על חשבון המס על חלק רווח ההון היחסי שנבע בכל אחת מארבע שנות המס שלאחר שנת המכירה (בסעיף זה - השנים הבאות); כל מקדמה תהא בסכום המקדמה האמורה בפסקת משנה (א) ואולם לענין שיעורי המס והזיכויים בחישוב המקדמה יראו את חלק רווח ההון היחסי בכל אחת מהשנים הבאות כאילו היה הכנסתו היחידה של המוכר בשנת המס; (3) סכום המקדמה בשל חלק רווח ההון היחסי לשנת מס שלגביה נערך חישוב מס, יתואם לפי שיעור עליית המדד מתום שנת המס שבה שולמה המקדמה עד תום אותה שנת מס שלגביה נערך החישוב; (4) לענין חישוב המס בכל אחת מהשנים הבאות, יתואם חלק רווח ההון היחסי לפי שיעור עליית המדד מתום שנת המס שבה נערכה המכירה עד תום שנת המס שלגביה נערך החישוב. (ד) ביקש מוכר שחלות לגביו הוראות סעיף 91(ו) לפקודה כי יחולו לגביו הוראות סעיף זה, לא יחולו לגביו הוראות סעיף 91(ו) האמור. (ה) במכירה שנעשתה בשנות המס 2001 עד 2003 יחולו הוראות סעיף זה, ואולם - (1) במכירה בשנות המס 2001 או 2002 - בכל מקום, במקום "חמש" יקראו "ארבע", ובמקום "מארבע" יקראו "משלוש"; (2) במכירה בשנת המס 2003 - בכל מקום, במקום "חמש" יקראו "שלוש", ובמקום "מארבע" יקראו "משתי"; 5. ביצוע ותקנות השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו. 6. עונשין העובר על הוראות סעיף 2(א), דינו - קנס. 7. החלת הוראות חלב ומוצריו שיובאו לישראל בניגוד להוראות סעיף 2, יראו אותם כטובין מוברחים ויחולו עליהם הוראות פקודת המכס, החלות על טובין מוברחים. 8. תחילה תחילתו של חוק זה ביום כ"ט באייר התשנ"ב (1 ביוני 1992). משק החלבחוקחלב