בקשה למינוי מומחה רפואי לאחר סיום שמיעת ראיות

החלטה 1. בפני בקשה למינוי מומחה רפואי, לאחר סיום שמיעת הראיות. בסיום ישיבת ההוכחות ביום 17.5.05, לאחר שמומחים מטעם שני הצדדים בתחום הכירורגיה הפלסטית נחקרו על חוות דעתם, הציע ב"כ הנתבעים למנות מומחה מטעם בית המשפט בתחום הכירורגיה הפלסטית שיכריע "בכל התחומים המצויים במחלוקת הצדדים, לרבות מצבה העדכני של התובעת, כפי שאנחנו רואים היום, מצבה מול התמונות המצויות וקיימות בפני בית המשפט, שאלת החבות מבחינת אופן ביצוע שאיבת השומן וכל כיוצא באלה, שאלות", כאמור בע' 151 לפרוטוקול. באותו מעמד התנגד ב"כ התובעת לבקשה-הצעה מפי ב"כ הנתבעת. הוא ביקש שהות להגיש פירוט של טענותיו בכתב ובמסגרתן להתייחס אף לדברי המומחים בחקירתם. כן העיר כי עיקר טענות התובעת עניינן בנזק הראייתי שהסבה לה התנהגות הנתבעים והמחדל ממתן הסבר מלא בדבר הפרוצדורה הרפואית, תחומים בהם ממילא במינוי מומחה רפואי לא יהיה כדי להועיל. 2. ביום 6.7.05 הגיש ב"כ התובעת תגובה לבקשת ב"כ הנתבעים. עם סיום שמיעת הראיות, בתום ישיבת ההוכחות שנערכה ביום 18.7.05, קבעתי כי לאחר מתן החלטה בבקשה זו ובהתאם לה, אורה לצדדים על מועדי הגשת הסיכומים בכתב. ביום 19.9.05 הוגשה לבית המשפט בקשה בהסכמה לעיכוב מתן ההחלטה בבקשה, בשל ניסיונות הצדדים לסיים את התיק בהסכם פשרה. ביום 14.11.05 הודיעו הצדדים לבית המשפט כי המשא-ומתן נכשל ובהתאם, מתבקש בית המשפט ליתן החלטה בבקשה ובדבר המשך ההליכים בתיק. הודעה ובקשה כאמור הוגשו שוב ביום 15.11.05. 3. בתגובתו של ב"כ התובעת לבקשה, טען כי "על פניו" אין כלל צורך במינוי מומחה שכן מהעדויות שנשמעו בתיק ומהראיות שהוגשו מתחייבת המסקנה כי יש להשית אחריות על הנתבעים בגין נזקיה של התובעת. ב"כ התובעת חזר על טענתו כי עיקר התביעה נשענת על מחדלי הנתבעים במתן הסבר חלקי בלבד ובגרימת נזק ראייתי, המעבירה אליהם את הנטל להוכיח שלא התרשלו. כן שב וציין כי בשאלת החבות בגין אי מתן הסבר מלא, מחייבת ההלכה הפסוקה ואין כל תועלת במינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט שכן השאלה היא שאלה עובדתית של הבדלי גירסאות ואין במינוי מומחה מטעם בית המשפט בכדי לסייע בפתרונה. אשר לנזק הראייתי, הוסיף ב"כ התובעת וטען כי החסר ברישום מצבה של התובעת קודם לניתוח כמו גם המצאת חלק מהתמונות שצולמו עובר לניתוח, על רקע עדותו של ד"ר גולן, המומחה מטעם הנתבעים, מעוררת את השאלה אם התמונות שהומצאו הן אמנם תמונותיה של הנתבעת לפני הניתוח ולא של אישה אחרת וממילא בהיעדר חלק מהתמונות או בהיעדר כל התמונות בהן צולמה התובעת עובר לניתוח, לא ניתן לקבוע אם שיפר הניתוח את מצב התובעת או הרע את מצבה. אף להכרעת הסוגייה הזו, אין צורך, לדעתו, במינוי מומחה מטעם בית המשפט. אעיר כאן כי בישיבת ההוכחות שהתקיימה לאחר הגשת התגובה, העיד הנתבע מס' 1, ד"ר גוברין, ומסר בעדותו כי הוא נוהג לצלם את המנותח לפני ואחרי הניתוח, מזוויות שונות וכי הוא מניח כי התמונות הנותרות מצויות ברשות התובעת, ראה ע' 275 - 277 לפרוטוקול. 4. לאחר שקילת טענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות. חוות דעתו של פרופסור שפיר, המומחה מטעם התובעת בתחום הכירורגיה הפלסטית, הוגשה לבית המשפט ביום 29.9.02, בעקבות בדיקות שערך לתובעת בימים, 31.1.02, 4.3.02 ו - 12.9.02. חוות דעתו של ד"ר גולן, המומחה מטעם ב"כ הנתבעים בתחום הכירורגיה הפלסטית, הוגשה לבית המשפט ביום 1.6.03, אף שנערכה ביום 21.4.03, בעקבות בדיקה שערך לתובעת ביום 11.3.03. בשתי חוות הדעת ננקטה עמדה ביחס לשאלת החבות ושיעור הנזק. אין כל צורך לעדכנן. המומחים העידו ונחקרו על חוות דעתם. עיון בחוות הדעת שהגישו המומחים מטעם הצדדים מגלה כי אלה הניחו בפני בית המשפט את הידע, הנתונים והעובדות בתחום מומחיותם, כל אחד מנקודת מבטו ובכך עשו את מלאכתם בסיוע לבית המשפט לקראת גיבוש המסקנה המשפטית הנובעת מהם. אמנם, בית המשפט רשאי למנות מומחה מטעמו בכל עת, לאחר שמיעת טיעוני הצדדים לעניין, אך לא שוכנעתי בדבר הצורך למנות מומחה רפואי שיכריע בשאלות שבמומחיות בהם התבקשו המומחים מטעם הצדדים לחוות דעתם, בוודאי שלא בשלב הדיוני בו המומחים מטעם הצדדים כבר העידו. אכן, לא נמצא לי כל טעם ענייני מפי ב"כ הנתבעים במה חקירתם של המומחים בבית המשפט הוסיפה קשיים על פיתרון השאלות הרפואיות הנתונות במחלוקת, קשיים שלא היו קיימים בחוות הדעת גופן ובמידה זו מדוע מצא רק לאחר חקירת המומחים להעלות את בקשתו למינוי מומחה מטעם בית המשפט. כמו כן, שוכנעתי כי במינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט לא יהיה כדי לסייע בבירור המחלוקות העיקריות בין הצדדים שהן, על פי טיבן, שאלות עובדתיות וראייתיות שאינן מצריכות מומחיות רפואית. 5. אעיר עוד כי מסיבות השמורות עימו, בחר ב"כ התובעת לפרט בהרחבה את אי הכדאיות שבמינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתביעות שעילתן ברשלנות רפואית, טענות אשר נשענו, בין השאר, על היעדר "הניטרליות" של רופאים בכלל או למצער, של חלק מהרופאים. אינני סבור כי טענות אלו ראויות להתייחסות. רפואהשמיעת ראיותדיוןמינוי מומחהמומחה רפואימומחהראיות