מתקן בזק

המונח "מתקן בזק", היסוד הראשון בהגדרת מתקן גישה אלחוטית, מוגדר בסעיף 1 לחוק התקשורת: "מיתקן בזק" - מיתקן או התקן שנועד מעיקרו למטרות בזק, ולענין פרקים ז' ו-ח' - מיתקן או התקן המשמש או המיועד לשמש לצרכי בזק והכל לרבות ציוד קצה". גם המונח "בזק" שבהגדרת מתקן בזק, מוגדר בסעיף 1 לחוק התקשורת, שם נקבע: "בזק" - שידור, העברה או קליטה של סימנים, אותות, כתב, צורות חזותיות, קולות או מידע, באמצעות תיל, אלחוט, מערכת אופטית או מערכות אלקטרומגנטיות אחרות". בית המשפט פסק כי שילובן של ההגדרות דלעיל מורה כי מתקן בזק הוא, בין השאר, מתקן שנועד מעיקרו לשידור, העברה או קליטה של אותות באמצעות תיל, אלחוט או מערכות אלקטרו מגנטיות אחרות. מתקן בזק