מתקן גישה אלחוטי - רשת בזק ציבורית

פסק דין בית המשפט ציין בפסיקתו כי מתקן גישה אלחוטי הינו מתקן בזק (מתקן שנועד מעיקרו לשידור, העברה או קליטה של אותות באמצעות תיל, אלחוט או מערכות אלקטרו מגנטיות אחרות -ראה סעיף 18 להלן - היסוד הראשון של ההגדרה), המשמש או המיועד לשמש לצורכי קליטה ושידור ברשת גישה (היסוד השלישי שבהגדרה). רשת גישה מהווה חלק מרכיבי רשת בזק ציבורית (הגדרות רשת בזק ציבורית ורשת גישה). רשת בזק ציבורית היא מערכת המיועדת לשמש לאספקת שירותי בזק, והיא כוללת על פי הגדרתה ציוד מתוג וניתוב, ציוד תמסורת ורשת גישה, ואיננה כוללת את ציוד הקצה (הגדרת רשת בזק ציבורית). רשת הגישה הינה אותו חלק של רשת הבזק הציבורית המשמש לקישור בין מרכזת ברשת הבזק הציבורית, לבין נקודת סיום הרשת (הגדרת רשת גישה), קרי: בין מרכזת לבין מקום המפגש הפיסי שבין רשת הבזק הציבורית לבין ציוד הקצה (הגדרות רשת גישה, נס"ר ומישק). ציוד הקצה, אשר אינו מהווה חלק מרשת הבזק הציבורית או מרשת הגישה, הוא ציוד הבזק המיועד לשימושו של המנוי, המתחבר לרשת הבזק הציבורית באמצעות המישק המיועד לכך (הגדרת ציוד קצה). ההתחקות אחר משמעות לשונו של היסוד השלישי להגדרת מתקן גישה אלחוטית - "המשמש או המיועד לשמש לצורכי קליטה ושידור ברשת גישה" - מצריכה את ההיזקקות למספר הגדרות נוספות המצויות בסעיף ההגדרות שבחוק התקשורת, שם בסעיף 1. הביטוי רשת גישה מוגדר בסעיף 1 לחוק התקשורת, תוך שהוא כולל מונחים שונים המוגדרים אף הם באותו סעיף. רשת גישה, כאמור בסעיף 1 לחוק התקשורת, משמעו: "מרכיבי רשת בזק ציבורית המשמשים לקישור בין מרכזת לבין נס"ר, באמצעות תשתית קווית, תשתית אלחוטית, או שילוב של שניהם". המונח "רשת בזק ציבורית" הנזכר בהגדרת "רשת גישה", משמעו, על פי ההגדרות שבסעיף 1 לחוק התקשורת: "מערכת של מתקני בזק, המשמשת או המיועדת לשמש לאספקת שירותי בזק לכלל הציבור בכל הארץ או לפחות באזור שירות, הכוללת ציוד מיתוג וניתוב, ציוד תמסורת ורשת גישה, לרבות מערכת רדיו טלפון נייד ומערכת בזק בין-לאומית, ולמעט ציוד קצה". המונח נס"ר הנזכר אף הוא בהגדרת "רשת גישה" משמעו, על פי סעיף ההגדרות שבסעיף 1 לחוק התקשורת: "נס"ר (נקודת סיום רשת)" - מישק שאליו מחוברים מצד אחד רשת בזק ציבורית ומצד שני ציוד קצה, רשת פרטית או רשת בזק ציבורית אחרת, לפי הענין". "מישק", הנזכר בהגדרת נס"ר מוגדר בסעיף 1 לחוק התקשורת: "מישק" - המפגש הפיזי בין יחידות בזק תפקודיות שונות לרבות באמצעי אופטי או אלחוטי". "ציוד קצה", הנזכר בהגדרת נס"ר, משמעו על פי סעיף 1 לחוק התקשורת: "ציוד קצה" - ציוד בזק, לשימושו של מנוי, המתחבר או המיועד להתחבר מחצריו של המנוי או מכל מקום אחר לרשת בזק ציבורית באמצעות המישק המיועד לכך לרבות ציוד רדיו טלפון נייד, מפענח או ממיר אפיקים ולרבות כל התקן אחר המותקן בחצרי המנוי והמיועד לשמש לקליטת שידורים בחצריו וכן ציוד קצה לווייני כהגדרתו בסעיף 6מג". בזק