האם חובה לצרף תצהיר תמיכה לבקשות בבית הדין לעבודה ?

בהתאם לפסיקת בית הדין לעבודה, ההוראה בתקנות סדר הדין האזרחי המחייבת תמיכה בתצהיר בכל בקשה אינה חלה בבית הדין לעבודה. לפיכך, אין חובה לצרף תצהיר לכל בקשה להארכת מועד להגשת ערעור, והדבר תלוי בסוג הטענות המועלות בבקשה - ראו דב"ע מט/107 - 9 מדינת ישראל נ' אלי מזרחי, פסק דין מיום 21.6.1989. לדוגמא כשמדובר בעובדות שהן למעשה בידיעת ב"כ המבקש החתום על הבקשה אין העדרו של תצהיר מהווה מניעה לקבלת הבקשה. דוגמא כללית לנוסח תצהיר תמיכה בבית דין לעבודה: ##תצהיר## אני הח"מ _____________ 1. הנני _______________ 2. האמור בבקשה הינו נכון בהתאם למיטב ידיעתי ואמונתי. 3. הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. אני הח"מ עו"ד__________ שאלות משפטיותתצהיר תמיכהמסמכיםבית הדין לעבודה