הארכת מועד להגשת ערעור

בפסיקת בית המשפט העליון ובפסיקת בית הדין לעבודה נקבע, כי סיכויי הערעור מהווים שיקול שיש להביאו בכלל חשבון בהליכים שעניינם הארכת מועד להגשת ערעור עוד נקבע בפסיקת בית המשפט העליון, כי במקרים מסויימים "חשיבות האינטרס של בעל הדין הטועה תכתיב את התוצאה". להלן דוגמא להחלטה המיישמת את העקרונות לעיל: החלטה הנשיא ס' אדלר: 1. המבקשת הגישה לבית דין זה ביום 21.10.2004 "כתב ערעור" על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל-אביב מיום 25.7.2004 (השופטת לאה גליקסמן ונציגי הציבור מר ראובן פרי ומר רענן גילאון; עב 300394/99), (להלן: פסק הדין). בפסק הדין חויבה המבקשת לשלם למשיב סכומים בגין זכויות סוציאליות שנקבעה זכאותו לקבלן בפסק הדין, ואף הושת על המבקשת תשלום פיצויי הלנה מלאים בגין שכר חודש יולי 1998 ובגין פיצויי הפיטורים. 2. בהחלטה מיום 30.11.2004 נאמר, כי על פני הדברים הערעור הוגש באיחור ונרשם בטעות במזכירות בית הדין. משכך, ניתנה למבקשת אפשרות להודיע עמדתה טרם מחיקת הערעור. בהתאם להחלטה זו, הודיע בא כח המבקשת כי הצפה במשרדו גרמה לאיחור בהגשת הערעור וצירף להודעתו בקשה להארכת מועד להגשתו. החלטה זו עניינה בבקשה להארכת מועד להגשת הערעור. 3. לפי שנטען בבקשה, אירעה ביום 21.9.2004 הצפת ביוב במשרדי בא כח המבקשת, הצפה שגרמה להשחתת תיקים ומסמכים. בין יתר המסמכים שהושחתו נכללו ככל הנראה גם המסמכים מושא ערעור זה. לדברי בא כח המבקשת, רק לאחר ששוחזר חלק מן התיק, עלה בידו להגיש את כתב הערעור. המבקשת עומדת אף על סיכויי הערעור הקיימים לטענתה לכל הפחות בסוגית פיצויי ההלנה המלאים שהושתו עליה. המשיב טען מנגד, כי עניין ההצפה נרקם כ"תירוץ בדיעבד" לאחר שבית הדין הודיע על כוונתו למחוק את הערעור. המשיב מצביע על כי מדובר באירוע שאירע כחודש לאחר קבלת התיק לידי בא כח המבקשת ועשרה ימים קודם המועד האחרון להגשת הערעור. במצב דברים זה, היה לטעמו על בא כח המבקשת לפנות לבית הדין במועד, לכל הפחות בבקשה להארכת מועד. 4. לאחר שנתנו דעתנו לטיעוני הצדדים, אנו מחליטים להיעתר לבקשה ולהאריך את המועד להגשת הערעור. זאת, מטעמים אלה: בכל הנוגע לאירוע ההצפה במשרדי בא כח המבקשת, הגם שיכול ובמקרים מסויימים יעלה כדי נסיבה בעטייה נבצר מבעל דין להגיש את הערעור במועדו, הרי שבמקרה דנן לא שוכנענו כי אלה הם פני הדברים. שהרי, משפסק הדין נמסר למבקשת עוד במהלך פגרת הקיץ, הרי שהמועד האחרון להגשת הערעור מטעמה חל ביום 10.10.2004. אירוע ההצפה הנטען התרחש ביום 21.9.2004, רוצה לומר, תשעה עשר יום קודם המועד האחרון להגשת הערעור. בכל זאת, הוגש הערעור רק ביום 21.10.2004. לכך יש להוסיף, כי בא כח המבקשת קיבל את התיק לטיפולו כחודש עובר ל'אירוע ההצפה'. 5. עם זאת, בענייננו, מוצאים אנו ליתן משקל לסיכויי הערעור לכל הפחות בעניין שיעור פיצויי ההלנה שהושתו על המבקשת. המדובר הוא בתביעה לזכויות סוציאליות שונות בסכום כולל של כ - 27,000 ₪ שהחיובים הפסוקים מכוחה עומדים כיום על למעלה מחצי מליון ₪. זאת, נוכח השתת פיצויי הלנת שכר והלנת פיצויי פיטורים בשיעור מלא. לעניין זה, בין יתר העניינים העולים במסגרת הערעור, יש מקום שטענותיה של המבקשת יעמדו לבחינת ערכאת הערעור, שתתן דעתה לסכום החיוב מכח פסק הדין בהתחשב בכלל נסיבות העניין. בפסיקת בית המשפט העליון ובפסיקת בית הדין לעבודה נקבע, כי סיכויי הערעור מהווים שיקול שיש להביאו בכלל חשבון בהליכים שעניינם הארכת מועד להגשת ערעור (בש"א 2571/04 נופים חברה לבניין השקעות ופיתוח בע"מ ואח' נ' עירית הרצליה ואח', ניתן ביום 5.5.2004; עא"ח 1029/02 איילון חברה לביטוח בע"מ נ' אברהם פינקלזון, לא פורסם). עוד נקבע בפסיקת בית המשפט העליון, כי במקרים מסויימים "חשיבות האינטרס של בעל הדין הטועה תכתיב את התוצאה" (בש"א 6708/00 יוסף אהרן נ' אהרן אמנון ואח' פ"ד נד(4) 702). בענייננו, הגם שלא מצאנו כי 'אירוע ההצפה' עולה כדי טעם מיוחד להארכת המועד, הרי שבהצטרפו לסיכויי הערעור כאמור, יש בו כדי להצדיק היעתרות לבקשה. 6. סוף דבר - הבקשה מתקבלת. מזכירות בית הדין תרשום את כתב הערעור. התיק יועבר למחלקת המנ"ת להמשך טיפול. בנסיבות המקרה, המבקשת תשלם למשיב הוצאות בסך 3,000 ש"ח בתוספת מע"מ וללא קשר לתוצאת הערעור. הארכת מועד להגשת ערעורהארכת מועדהמועד להגשת ערעוריםערעור