התיישנות תביעה פנסיה

בפסיקת בית הדין לעבודה צוין כי בעניין התיישנות תביעה - פנסיה, כי ישנה הבחנה בין עניינים המתגבשים בעת הפרישה לפנסיה ('עצם הזכאות ושיעורה'), המתיישנים בתוך 7 שנים מיום הפרישה, לבין עניינים אחרים בהם עילת התביעה מתחדשת מידי חודש. תביעה לתשלום פנסיה טעונה בדיקה ואישור שהרי גובה הפנסיה נקבע לפי נתונים אישיים הנוגעים לעובד, כגון - גיל, תקופת שרות (ממנה נגזרים אחוזי הפנסיה) דירוג ודרגת העובד (ממנה נגזרים רמת השכר ורכיבי השכר) ועוד. לעניין זה, יש יסוד להבחין בין נתונים אישיים הנקבעים ומתגבשים לעת הפרישה לפנסיה, לבין עניינים אחרים שעילת התביעה לגביהם מתחדשת מידי חודש. עוד צוין כי לעת פרישתו של אדם לפנסיה מתגבשים נתוניו האישיים המהווים בסיס לעצם זכאותו לפנסיה ולקביעת שיעור הפנסיה. נתונים אלה (כגון - גיל, תקופת שרות, דירוג ודרגה) נקבעים, מעצם טיבם, בעת הפרישה. נתונים אלה מתגבשים באותו מועד והם מתיישנים בתוך תקופת ההתיישנות הקבועה. בצידם של אלה קיימות זכויות רבות ומגוונות העולות מהוראות החוק החל (אם חל) או מתקנון הקרן, אשר עומדות לחבר הפנסיונר לאורך תקופת זכאותו. הוראות אלה, שהן כלליות באופיין ואינן קשורות לנתונים האישיים של העובד, מעניקות לזכאי לפנסיה זכות תביעה המתחדשת מעת לעת. הוראת תקנון הקרן מחייבות את הקרן ואת החבר כאחד ואם בפי החבר טענה כי הקרן לא פועלת על פי הוראות התקנון, הרי קמה לו זכות תביעה המבוססת על זכאותו לגמלה המתחדשת מידי חודש. זכות זו יכול החבר לתבוע, בכפוף למגבלת תקופת ההתיישנות למפרע מיום התביעה. פנסיההתיישנות