מכרז למינוי מבקר פנים בעיריה

פסק דין 1. לפנינו גלגולו השלישי של מכרז למינוי מבקר פנים בעירית רהט, היא המערערת שלפנינו (להלן: העיריה). 2. ראשיתה של הפרשה במכרז פנימי למשרת מבקר הפנים של העיריה אשר פורסם בחודש פברואר 2001. על השתלשלות העניינים במכרז זה עמדנו בפסק דיננו מיום 29.2.04 (תיק עע 1018/04) ואין אנו מוצאים צורך לחזור בפרוט על הרקע העובדתי. 3. באותו פסק דין אישרנו את פסיקתו של בית הדין האזורי המורה להחזיר את עניין המינוי למשרת מבקר הפנים של העיריה לדיון בפני מועצת העיריה. זאת תוך שקבענו כי מתחם שקול הדעת הנתון למועצת העיריה על פי דין הוא "צר למדי ועיקרו הוא בחינה חיצונית של הליך הבחירה, מבלי שההחלטה לגופה עומדת לבחינה". 4. ביום 22.9.04 החליטה מועצת העיריה לפסול את מועמדותו של המשיב לתפקיד מבקר הפנים. בהיענות לתביעתו של המשיב החליט בית הדין האזורי בבאר שבע (השופטת יעל אנגלרברג-שהם ונציג ציבור מר אביחי כהן; עב 5183/04) על ביטול ההחלטה, לאחר שעמד, אחד לאחד, על השיקולים שעמדו ביסודה. מסקנתו הסופית של בית הדין היתה שהמועצה הפעילה שקול דעת שאינו עומד במתחם הסבירות והיא חרגה מהיקף שיקול הדעת המוקנה לה. לאור זאת הורה בית הדין על מינויו של המשיב לתפקיד מבקר פנים של העיריה תוך הסדרת כל ענייני שכרו ותנאי עבודתו תוך 14 יום. בתוך כך הורה בית הדין גם על ביטול החלטת מועצת העיריה לעניין פרסום מכרז חדש למשרת מבקר פנים. כמו כן, חייב בית הדין את העיריה לשלם למשיב "פיצוי על התנהלותה ועל הפסד הכנסה ממועד ישיבת מליאת המועצה בסך של 30,000 ש"ח". 5. לאחר שנתנו דעתנו לכלל החומר שהובא לפנינו, לנימוקי הערעור ולטענות הצדדים, אנו מחליטים לדחות את הערעור ולאשר את פסק דינו של בית הדין האזורי מטעמיו לפי תקנה 108(ב) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב-1991. ועוד נוסיף. 6. המשיב נבחר כדין למשרת מבקר פנים במסגרת המכרז ככשיר שלישי. מועמדותו של הכשיר הראשון מר אלדבסאן נפסלה והמשיב השני הסיר את מועמדותו. משכך דין הוא כי המשיב יתמנה למשרת מבקר הפנים מכוח בחירתו. 7. צדק בית הדין האזורי במסקנתו לפיה שיקוליה של מועצת העיריה בהחלטתה שלא למנותו למשרה, חרגו מגדר מתחם השיקולים היכולים להשפיע על המינוי. לפיכך יש לתת תוקף לזכותו של המשיב לקבל את המינוי למשרה, כפי שהמליצה וועדת הבחירה למכרז. נוכח טיעוני הצדדים לפנינו בסוגיה זו נבהיר כדלהלן: לפי הוראתו של סעיף 167(ב) לפקודת העיריות [נוסח חדש] משרת מבקר פנים לעיריה הינה משרה בהיקף מלא. בהוראות מנהליות של משרד הפנים והממונה על השכר קיימות הנחיות ברורות לגבי גובה השכר והתנאים שעל-פיהם יש להעסיק מבקר פנים של רשות מקומית . הוראות אלה מחייבות את עיריית רהט ועליה להסדיר את שכרו של המשיב לפיהן. 8. במהלך הדיון בערעור הוברר, כי העיריה לא מילאה אחר פסיקתו של בית הדין האזורי, אשר הורה להחזיר את המשיב למשרת מבקר העיריה והתנתה את המינוי כאמור בחתימתו על הסכם העסקה בתנאי שכר של 40% משכר מנכ"ל ולו "תחת מחאה". כנגד מחדליה אלה הגיש המשיב לבית הדין האזורי בקשה לבזיון אשר טרם נדונה. 9. על רקע העובדה שזה למעלה מארבע שנים לא הושלמו ההליכים למינוי מבקר פנים לעירייה, הגיע הזמן להשלים את המלאכה. אנו מורים לעיריה למנות את המשיב לתפקיד מבקר העיריה לאלתר ולקלוט אותו לשירותיה בנפש חפצה, ובנכונות לשיתוף פעולה כמתחייב מהיותה רשות ציבורית, נוכח תפקידו הסטטוטורי של המשיב ומעמדו. 10. ביצוע פסק דיננו כאמור לעיל, מייתר את הבקשה שהגיש המשיב בבית הדין האזורי לבזיון בית משפט. סוף דבר 11. הערעור נדחה ופסק דינו של בית הדין האזורי מתאשר. המשיב יתחיל את כהונתו כמבקר הפנים של עיריית רהט ביום 24.4.05. שכרו ותנאי העסקתו של המשיב ייקבעו על פי דין. המשיב יועסק בחוזה בכירים בשכר של 85% משכר הבכירים אשר ישולם לו החל מיום 10.2.05 , היום בו ניתן פסק דין מושא ערעור זה. בנוסף על כך, תשלם העיריה למשיב את כל הסכומים בם חוייבה בפסיקתו של בית הדין האזורי. בתוך 30 יום מהיום תשלם העירייה למשיב שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט בסך 10,000 ש"ח בצירוף מע"מ על סך זה. לא ישולם הסכום במועד, הוא יי שא הפרשי הצמדה וריבית כחוק. מכרזביקורת פנימיתעירייה