פיטורים בחופשה לצורך חתונה

מפסק הדין של בית הדין האזורי עולה, כי המשיב עבד אצל המערערת ופוטר ביום עת שהה בחופשה לצורך חתונתו. להלן פסק הדין: פסק -דין השופט שמואל צור 1. בבית הדין האזורי בבאר-שבע (השופטת יהודית גלטנר-הופמן; עב 2303/00 ו-ד"מ 2992/00) התבררה תביעה שהגיש המשיב כנגד המערערת לתשלום שכר עבודה בגין חודש יוני 2000, פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת, פדיון חופשה ותשלומים נוספים האחרים המגיעים לו בגין עבודתו אצל המערערת (21,708.04 ש"ח). במהלך הדיון הסכימו הצדדים להסמיך את בית הדין האזורי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד- 1984, החל בבית הדין לעבודה מכוח הוראות סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט- 1969. מפסק הדין של בית הדין האזורי עולה, כי המשיב עבד אצל המערערת כמנהל סניף באילת מיום 1.5.99 ופוטר ביום 9.7.00 עת שהה בחופשה לצורך נישואיו. במכתב הפיטורין צויין כי נותקו יחסי עובד ומעביד בשל העובדה כי נתגלה למערערת שהמשיב עוסק במתן שירותי אבטחה וניקיון מטעם חברות אחרות מתחרות וזאת בניגוד להסכם העבודה שבין הצדדים האוסר עבודה נוספת ללא אישור, בפרט בתחום השמירה והניקיון. המערערת טענה בכתב ההגנה כי המשיב התפטר מעבודתו עוד ביום 1.5.00 כאשר החל לעבוד כעצמאי או כשותף בעסק אחר, ולא בסוף חודש יוני, כטענתו. על רקע נסיבות אלו, תבעה המערערת בתביעה שכנגד תשלום תמורת הודעה מוקדמת, דמי שימוש במשרדה באילת ושימוש ברכבה לרבות חומרי ניקיון וכן גרימת נזק בגין "גניבת לקוחות" בסך כולל של 38,650 ש"ח. 2. בית הדין האזורי קבע, על יסוד הנתונים שעמדו בפניו, כי המשיב פוטר מעבודתו במהלך חופשתו. כן קבע בית הדין כי יחסי העבודה בין הצדדים נמשכו עד סוף חודש יוני 2000, כאשר המשיב שהה בחופשה, עת נשלח אליו שליח מטעם המערערת על מנת לקחת את רכבו הצמוד של המשיב, לרבות מפתחות המשרד. באשר לחופשה קבע בית הדין כי המערערת לא הציגה פנקס חופשה ולא ניתן להסיק מתלושי השכר שהוצגו כי המשיב זוכה בחופשה בתשלום במהלך עבודתו. בית הדין קבע כי המערערת לא הוכיחה כלל את הנזקים להם טענה ועל כן דחה את תביעתה שכנגד. בהקשר לכך נקבע כי המערערת אף לא הציגה כל חשבונית או קבלה המעידים על שיעור הנזק שתבעה. על רקע זה, חייב בית הדין האזורי את המערערת לשלם למשיב - בפסיקת פשרה - סכום של 15,000 ש"ח נטו. טענות המערערת א. המשיב ביצע הפרת משמעת חמורה כאשר עזב את העבודה ללא אישור מעביד ואף התקשר עם לקוחותיה כאשר היה אמור לעבוד בלעדית עבורה ובכך הפר את האמון שניתן לו. לטענת המערערת, היא הוציאה חשבונית מס לחברת "מכירות אבן אילת" (להלן- החברה). מאחר והסכום לא נפרע המערערת תבעה את החברה בגין העבודה שביצעה בחודש 5/00. המשיב הודע בפני בא כוח המערערת כי קיבל לידיו שכר טרחה בגין מתן שירותי ניקיון לחברה לחודש מאי. בפועל זכתה המערערת בתביעתה כנגד החברה וקיבלה את התשלום מהמשיב. לטענתה, המשיב הגיש הצעות מחיר מטעם חברת L&B, שהיתה באותה עת בהקמתה, בתקופה בה עבד במערערת ואף מסר את מספר הטלפון הנייד שקיבל מהמערערת (נספח יב' לכתב ההגנה). אולם, המשיב הוציא חשבונית מס בחודש 7/00 לחברה (בגין חודשים 5/00 ו- 6/00) כאשר עזב מרצונו את העבודה (נספח ז' לכתב ההגנה); ב. המשיב ביצע באופן אישי עבודות עבור מסעדת קולומבוס (להלן- המסעדה), תוך שימוש במשרד ואמצעי המערערת. מעדותו של מנהל המערערת, מר קויפמן עולה, כי התקשרו אליו בחודש יוני 2000 ממסעדה, אשר לא היתה לקוחה של המערערת, לברר מדוע לא הגיעו העובדים לנקותה. למערערת נודע על ידי מנהלת החשבונות של אותה המסעדה כי היא נפתחה בחודש 3/00. לפיכך, עדותו של המשיב לפיו המסעדה נפתחה בחודש אוגוסט היא עדות שקר, שכן ביצע עבודות עבורה בתקופת עבודתו במערערת; ג. בית הדין קמא התעלם מהתנהגות המשיב וחוסר תום לבו, הדבר עולה מפרוטוקול הדיון. כך למשל, שיקר המשיב בעניין החופשה: בחקירתו הנגדית מסר כי יצא לחופשה ביום שלישי לחתונה, אך יום 24.6.00 חל ביום שבת. מכאן, המשיב לא דיבר אמת ועזב את עבודתו, ללא אישור המעביד וללא מציאת מחליף. גם בית הדין האזורי לא יכול היה לקבוע מתי המשיב פוטר, אלא ציין כי פוטר למעשה סמוך לסוף חודש יוני 2000; ד. המשיב הודה כי רצה תוספת משמעותית ואף ציין "אם לא אני אעזוב". לפיכך, הוכח כי המשיב לא פוטר ועל כן לא היה זכאי לפיצויי פיטורים ולדמי הודעה מוקדמת. בנוסף, גם נסיבות הפסקת עבודתו- הפרת משמעת חמורה והפרת חוזה העבודה- היו כאלה שאילו היה מפוטר, לא היה זכאי לתשלומים האמורים. טענות המשיב 4. המשיב סומך ידו על פסק דינו של בית הדין האזורי ומוסיף כדלקמן: בית הדין קמא קבע חד משמעית כי המשיב פוטר מעבודתו עת שהה בחופשה ועל כן זכאי לפיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת ופדיון חופשה. כן נקבע כי המערערת לא עמדה בנטל הראיה להוכיח כי המשיב זוכה בדמי חופשה שכן לא הציגה פנקס חופשה. אשר לחברה מכרות אבן אילת, העיד המשיב בבית הדין האזורי כי החברה לקחה את המערערת שתספק לה שירותים בגללו ועל כן לקיחת התשלום על ידו נבעה מדרישת החברה שיפתור את בעיותיו עם המערערת, לאחר פיטוריו. אשר למועד פתיחת המסעדה הכחיש המשיב את הדברים בחקירתו וטענות המערערת לא הוכחו כלל ואף הוא הוצגה כל ראיה לתמיכה. לגבי נסיבות עזיבת מקום עבודתו, העיד המשיב בעמ' 7 לפרוטוקול, כי כולם ידעו שהוא מתחתן ואף הזמין העד מטעם המערערת לחתונה שלושה שבועות קודם לכן. הדין בערעור התקיים על דרך של סיכומים בכתב. הכרעה 5. הצדדים הסמיכו את בית הדין האזורי לפסוק לפשרה. בית הדין שמע את הצדדים, עיין בכתבי הטענות ובנספחים שצורפו אליהם ופסק לפי מיטב הבנתו. באין נימוקים כבדי משקל על חריגת בית הדין מן הסמכות שנמסרה לו או נימוק מיוחד אחר, אין עילה לקיים דיון בערעור על פסק דין שכזה (דב"ע נה/97-3 מוסך המחדש בע"מ- פארס גברין גמאל, לא פורסם, ניתן ביום 1.5.1995). עוד נפסק לגבי מהות ההליך של פסיקה לפשרה כי: "משהסכימו הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה פשיטא שהסכימו לוותר על חלק מדרישותיהם וטענותיהם, היה צריך להיות ברור לתובע כי ייתכן ויזכה בחלק מתביעתו בלבד. כשם היה צריך להיות ברור לנתבעת שיתכן שיהיה עליה לשלם סכום אשר אינה חייבת בו מכוח הדין". (דב"ע נה/111-95 אדרי - זיכרמן (לא פורסם) עבודה ארצי כח(1) 198 ). השאלות אותן עוררה המערערת הן שאלות עובדתיות שאין בהן כל נימוק מיוחד המצדיק התערבות בפסיקת בית הדין האזורי. 6. בית הדין שמע את טיעוני הצדדים וקבע כי המשיב פוטר עת שהה בחופשה. כן נקבע כי לא הוכח כי המשיב אכן התפטר מעבודתו, באופן שאינו משתמע לשתי פנים. העובדה שנשלח שליח על מנת לקחת את רכבו הצמוד של המשיב לרבות מפתחות המשרד, מעידה אף היא כי המשיב פוטר. על רקע התשתית העובדתית שהתבררה בפני בית הדין האזורי, צדק בית הדין במסקנתו המשפטית כי המבקש פוטר מעבודתו ועל כן זכאי לפיצויי פיטורים ותמורת הודעה מוקדמת. עוד קבע בית הדין כי המערערת לא הציגה פנקס חופשה ועל כן לא הוכיחה כי המשיב זוכה בדמי חופשה במהלך תקופת עבודתו אצלה. על רקע זה פסק בית הדין כי המשיב זכאי לסכום של למשיב סכום של 15,000 ש"ח נטו. נחה דעתתנו כי בית הדין פסק על יסוד הנתונים שהיו בפניו ואיננו מוצאים עילה להתערב במסקנותיו. 7. הערעור נדחה. המערערת תישא בהוצאות המשיב בסכום של 3,500 ש"ח, נושא ריבית והצמדה מהיום ועד התשלום בפועל. נישואין / חתונהפיטורים