זכאות עובד זר תוספת אילת

החלטה בפני בקשת רשות ערעור על החלטותיו של בית הדין האזורי בבאר שבע (השופט אילן סופר; עב 6042/04), מיום 20.3.2005 ומיום 24.3.2005. משיב 1 (להלן - העובד), עובד זר אשר עבד במלון רויאל ביץ' באילת (להלן - המלון), הגיש כנגד המבקשות ומשיבה 4 תביעה לתשלום פיצויי פיטורים וזכויות כספיות שונות. לעניין בקשה זו, רלבנטית תביעתו של העובד לתוספת אילת א' ותוספת אילת ב' (להלן - תוספת אילת) מכוח ההסכם הקיבוצי הכללי בענף המלונאות (להלן - ההסכם הקיבוצי), כפי שתוקן בחודש פברואר 2004. לעניין תביעתו לתוספת אילת עתר העובד בכתב התביעה כי בית הדין יצהיר על בטלות הוראת ההסכם הקיבוצי, הקובעת כי תנאי לזכאות לתוספת אילת הינו כי כתובתו של העובד על פי הרשום בתעודת הזהות היא אילת. זאת, כיון שתנאי זה נקבע בהסכם הקיבוצי אך ורק כדי למנוע מעובדים זרים לקבל את התוספת, שכן ברור שלעובד זר אין תעודת זהות ולפיכך אין הוא עומד בתנאי הזכאות. לטענת העובד, מדובר בהפליה פסולה, שהינה, בניגוד לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, בניגוד לסעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח - 1988 ובניגוד לתקנת הציבור. כן תבע העובד לחייב את המבקשות ומשיבה 2 לשלם לו סכום כסף בגין תוספת אילת. במהלך ההתדיינות, הגיעו הצדדים להסדר מוסכם בנוגע לתביעותיו השונות של העובד, ונותרה בין הצדדים מחלוקת לעניין זכאות העובד לתוספת אילת מכוח ההסכם הקיבוצי. בהקשר למחלוקת זו, התקיים דיון הוכחות ביום 6.3.2005 וניתנה החלטה על הגשת סיכומי טענות בכתב. לאחר דיון ההוכחות, הודיעה מבקשת 2 כי מבלי להודות בחבות או בטענה כלשהי מטענות התובע, על מנת להביא את המחלוקות בין הצדדים לידי סיום סופי ומוחלט, היא מסכימה לשלם לתובע סך של 1,595 ₪ ברוטו בגין תוספת אילת, ועתרה כי בית הדין יתן תוקף של פסק דין סופי להודעתה, ללא צו להוצאות. העובד התנגד לבקשה, ועמד על כך שיינתן פסק דין בתביעתו כנגד מבקשות 1 ו- 3 לסעד הצהרתי, כמפורט בסעיף 3 לעיל. בית הדין קמא קבע כי לנוכח העובדה שבכתב התביעה נתבקש גם סעד הצהרתי, מתן תוקף של פסק דין להודעת המשיבה 2 אינו מסיים את הסכסוך בתיק, ולכן בקשת משיבה 2 נדחית. בהחלטה מיום 24.3.2005 דחה בית הדין את בקשת מבקשת 1 לבטל את החלטתו. המבקשות טענו בבקשתן ובדיון שהתקיים בפני רשמת בית הדין, כי אין מקום לדון בשאלת תוקפה של הוראת ההסכם הקיבוצי, כאשר הסעד הפך לתיאורטי מבחינת העובד, ואין מקום לכפות על הצדדים להסכם הקיבוצי התדיינות בנושא זה. לטענת המבקשות, אין לסעד ההצהרתי קיום עצמאי ונפרד מן הסעד הכספי שנתבע, ומשקיבל העובד את מלוא תביעתו הכספית, אין עוד כל משמעות מבחינתו להצהרה בדבר זכאותו. המבקשות הוסיפו וטענו כי תפקידו של בית הדין להכריע בסכסוך קיים המובא בפניו, ואשר נדרש בו סעד ממשי, ואין מקום לקיום דיון בסוגיות תיאורטיות ואקדמיות. העובד התנגד לבקשה, וטען כי אין מקום להתערבות ערכאת הערעור בהחלטה דיונית של בית הדין קמא. לגופו של עניין טען העובד כי בשל חשיבותה הכללית של השאלה העומדת להכרעת בית הדין האזורי והשלכותיה, החורגות מנסיבותיו הספציפיות של המקרה הנדון, על בית הדין לדון ולהכריע בשאלה. כן טען כי כלפי מבקשות 1 ו - 3 מלכתחילה התבקשו אך ורק סעדים הצהרתיים, וסעדים אלה לא מוצו בהודעת משיבה 2. עוד טען כי נתבע אינו יכול לכפות על תובע לוותר על תביעתו, ולפיכך כל עוד לא שילמה משיבה 2 לתובע את הסכום המגיע לו בגין תוספת אילת, אין מקום לדיון בבקשה. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים, אני מחליט לדחות את הבקשה. אמנם, ככלל, בית הדין דן בסכסוך קונקרטי בין הצדדים, ואין הוא דן בסוגיות תיאורטיות או אקדמיות. אולם, יש מקרים בהם יסטה בית הדין מן הכלל, ובין היתר במקרים בהם מועלית "... שאלה חשובה הנוגעת לעקרונות היסוד של שלטון החוק ..." .... כמו גם בסוגיות חוקתיות אחרות, או בשאלות שאין מנוס מהכרעה בהן, למרות שהובאו בפני בית הדין בשלב התיאורטי. בכל מקרה ומקרה ייתן בית הדין דעתו לכלל נסיבותיו של המקרה הספציפי, לסכסוך בו מדובר, להיקפו, להשלכותיו, לרקע העובדתי והדיוני ההולם הכרעה בסוגיות הנדונות, ולצורך בחריגה מגבולותיה של ההכרעה בעצם הסכסוך, אל עבר התחום התיאורטי העיוני". עס"ק 1015/01 פויכטונגר תעשיות אשדוד (1994) בע"מ ואח' - ההסתדרות הכללית החדשה, פד"ע לז 193, ע' 199. וראו גם: עא"ח 6/03 מדינת ישראל נ' בוקה ולריו ואח', סעיף 12 לפסק דין. דב"ע 10/98 - 4 "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ - הסתדרות העובדים הכללית החדשה, פד"ע לג 337. בג"צ 3469/00 יוהנה טודוראנג'אן ואח' נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח' (מיום 17.1.2005). במקרה הנדון, לנוכח אופיה החוקתי של השאלה שעומדת להכרעה בפני בית הדין האזורי, כמו גם ההשלכות שיש להכרעה על כלל העובדים הזרים המועסקים בבתי מלון באילת, אני סבור כי אין מקום להתערב בהחלטתו של בית הדין האזורי להמשיך לדון בתביעתו של העובד לסעד הצהרתי בנוגע לתוקף הוראת ההסכם הקיבוצי. 11. סוף דבר - בקשת רשות הערעור נדחית, ובית הדין האזורי ימשיך לדון בהליך מהשלב בו הופסק הדיון עקב הגשת בקשת רשות הערעור. עובדים זריםתוספות שכר