תביעת פיצויים על השפלה במקום העבודה - סביבת עבודה עוינת

האם ניתן להגיש תביעה על השפלה במקום בעבודה ? האם ניתן לקבל פיצוי על השפלה בעבודה ? ההכרה בתופעה של התנכלות תעסוקתית ושאלת ההגנה על עובדים מפניה במקום עבודתם, הן סוגיות חדשות יחסית בעולם המשפט הישראלי. עילת התביעה המוכרת במדינות שונות באירופה, אשר מכונה בישראל "התנכלות תעסוקתית" "התעמרות בעבודה" או "העסקה פוגענית", מקנה הגנה משפטית לעובד אשר מוצא עצמו פגוע במקום עבודתו: מתנאי העבודה, מהממונים עליו או מחבריו לעבודה. התנהגות זו נושאת פנים רבות ובכלל זה, פגיעה בעובדים באמצעים מילוליים (צעקות, ביקורת לא מוצדקת וכו'), פגיעה במעמדם של העובדים ומתן משימות משפילות, ניטור יתר, בקרת יתר, דקדקנות יתר, הפגנות שליטה והתנהגות אימפולסיבית והרסנית. אין מדובר במקרה חד פעמי, אלא בחשיפה מתמשכת למעשים מעין אלה. החידוש בעילה זו הוא מתן הגנה לעובד מפני כלל הפגיעות וההטרדות הפוגעות בכבודו, וזאת בניגוד להגנות המשפטיות המוכרות בחוק הישראלי, המצומצמות למקרים של הטרדה מינית או אפליה (שולמית אלמוג, "התנכלות תעסוקתית (Mobbingׂ), עבודה, חברה ומשפט, כרך י"א (תשס"ו) 233; מיכל לויט, לא צריך לספוג את ההשפלה הזאת, עורך הדין, גיליון מס' 20, אוקטובר 2015). כיום אין בישראל חוק האוסר על התנכלות בעבודה, אלא הצעות חוק בלבד. הצעת החוק למניעת התעמרות בעבודה, התשע"ה-2015 עברה בכנסת בקריאה טרומית בחודש 7/15. בדברי ההסבר להצעת החוק, הודגש כי מדובר בתופעה חברתית נפוצה הפוגעת בעובדים רבים, כי התעמרות במסגרת עבודה היא התנהגות פוגענית המופנית כלפי אדם באופן חוזר ונשנה, לא במסגרת אירוע חריג וחד פעמי אלא במספר אירועים נפרדים, ויוצרת עבור האדם סביבה עוינת במסגרת עבודה, וכי התעמרות במסגרת עבודה פוגעת בכבוד האדם, בחירותו, ברווחתו, ביכולתו לבצע את עבודתו ובתפקודו המקצועי. לא אחת פוגעת ההעסקה הפוגענית אף בבריאותו הגופנית או הנפשית של העובד. בפסק הדין בעניין סע"ש (י-ם) 38335-03-14 מנחם נפתלי נ' מדינת ישראל- משרד ראש הממשלה ואח' נפסק לעניין זה כי: "בתקופת עבודתו במעון ראש הממשלה היה התובע היה חשוף לתנאי העסקה פוגעניים. אכן הצעת החוק למניעת התעמרות בעבודה עברה בקריאה טרומית בלבד וטרם נכנסה לתוקף, ואולם אין בכך כדי למנוע הגשת תביעות בגין עילה זו, ואף פסיקת פיצוי למי שנפגעו ממנה. החקיקה משקפת תופעות הקיימות בחברה, ואשר רק לאחר זמן ניתן להן ביטוי בחקיקה. כך למשל הטרדה מינית הייתה קיימת עוד לפני חקיקת החוק, וניתנו פסקי דין העוסקים בכך..". באשר לפיצוי לו זכאי העובד- נפסק בעניין נפתלי כי לאור הקושי הנובע מכך שהצעת החוק לא מהווה כשלעצמה עדיין מקור לחיוב מעסיק, הרי שניתן לפסוק לטובת העובד פיצוי בגין עוגמת נפש: "חומר הראיות שהוצג לפנינו ופורט בהרחבה לעיל מצביע על העסקה פוגענית חמורה, המצדיקה פיצוי בשיעור גבוה. ואולם מן הטעמים שפרטנו לעיל יש לפסוק פיצוי זה בגין עוגמת נפש. מודעים אנו לכך שבתי הדין לעבודה אינם פוסקים פיצוי בגין עוגמת נפש אלא במקרים חריגים, ולעיתים נדירות. אולם זאת כאשר פסיקת פיצוי זה מתבקשת בנוסף לראשי תביעה אחרים (פיצויי פיטורים, פיטורים שלא כדין וכד') לא כך הוא הדבר בענייננו". לצורך הכרעה בשאלת פיצוי לעובד על השפלה במקום העבודה, אין צורך להידרש לדוקטרינת ההתנכלות התעסוקתית, ובכלל זאת אין צורך להכריע בשאלת קיומה של עילת תביעה כללית ועצמאית בדמות התנכלות תעסוקתית, ובשאלות האחרות המתעוררות בהקשר זה: מהותה של התנכלות תעסוקתית וגבולותיה, היקף ההגנה המשפטית הראוי, האכסניה הנורמטיבית בגדרה ממוקמת העילה- וכיוצא באלו שאלות נכבדות אחרות. ##פסק דין בנושא ערעור בתביעת פיצוי עובד בגין השפלה:## השופט עמירם רבינוביץ 1. המערער הגיש תביעה כנגד המשיבים (להלן - ביחד - הבנק) להשבתו לעבודה ולתשלום פיצוי בגין השפלה, סבל, עוגמת נפש ואובדן השתכרות בסך 180,000 ש"ח ולחילופין לתשלום פיצוי כספי בשל אובדן הכנסות בסך 400,000 ש"ח. 2. בית הדין האזורי בבאר שבע (עב 002245/00; השופט אילן סופר ונציגי הציבור גב' גליה קליין ומר ליאור מיוני דחה את תביעת המערער. 3. בית הדין האזורי הגיע למסקנה זו, לאחר שבדק בקפידה ובפירוט רב את ההיסטוריה התעסוקתית של המערער בבנק, כשהוא מונה כל אירוע רלוונטי המצביע על התנהגותו ותפקודו של המערער בתקופה זו. 4. התמונה שהתגלתה לגבי התנהגות ותפקוד המערער אינה קלה בלשון המעטה, והיא לא יכולה הייתה להוביל אלא למסקנה אחת של סיום עבודתו. 5. אכן מעבר המערער מתפקיד של סגן מנהל מחלקה לתפקיד של בנכול, כרוך היה בפגיעה בכבודו של המערער, אך הרקע להעברה זו מלמד שהייתה בלתי נמנעת, וכי החלופה האחרת הייתה פיטורים, צעד אותו נמנע הבנק מלבצע באותו עת, למרות הגדשת הסאה על ידי המערער. 6. בית הדין האזורי ציין עוד, כי אילו הוכיח המערער את עצמו בתפקידו בנכול היה מתקדם, אך המערער לא יכול היה לשאת את הירידה בתפקידו ובחר לא להתאמץ להצליח בתפקידו זה, בתקווה שיקבל תפקיד אחר ההולם את ויתקו ומעמדו. 7. בית הדין האזורי גם ציין, כי נראה שניסו לבוא לקראת המערער בסניף דימונה ולתת לו כמה שיותר עבודות שאינן עבודות בנכול, אך "המערער הכזיב ולא שעה לאפשרויות שניכרו על דרכו" (סעיף 64 לפסק הדין). 8. מנ/37 הסיק בית הדין האזורי, כי המערער לא חשב לחזור בו מן ההתנהגות שהביאה לתלונות כה רבות נגדו, חרף ההתראות לפיהן המשך התנהגותו זו עלילה להביא לפיטוריו. 9. אכן, בנסיבות אלה הפיטורים היו למעשה בלתי נמנעים ואישורם על ידי בית הדין האזורי בפסיקתו היה מוצדק. 10. בית הדין האזורי לא התעלם מכך, שלמערער לא נערך שימוע, אך חרף זאת הגיע למסקנה, שאין בנתון זה, כדי לגרוע מתקפות הפיטורים וגם אין הצדקה לפצות את המערער פיצוי כספי בשל העדר שימוע, למעט אי חיובו בגין זאת בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. בית הדין נימק את מסקנתו זו במילים הבאות: "שימוע הועד לתת הזדמנות לעובד להתייחס לטענות המועלות כלפיו, ובמידת הצורך לנסות לשנות את כוונת המעסיק לפטר את העובד. לתובע ניתנו די הזדמנויות שהוא אף ניצלן לצורך התייחסות לטענות המועלות כנגדו. התובע הרחיק לכת והודיע באופן מתריס, כי אין בכוונתו לשפר את התנהגותו. בכל אלו יש כדי להפחית ממשקלו של הפגם שנפל בהעדר השימוע. דבר זה נשקל הן לצורך הסעד של אכיפה שאינו ראוי במקום בו קבענו כי הפיטורים נעשו ממניעים ענייניים, ודבר שיקל (צ"ל כנראה שישקל - ע.ר.) לענין הפיצויי הכספי - שאף הוא אינו ראוי כאשר ברור לנו שהעדרו של השימוע לא פגע בתובע". 11. המערער תקף מסקנה זו בערעורו וטען, כי על פי הפסיקה, גם אם הפיטורים מוצדקים העדר שימוע מזכה את מי שנשללה ממנו זכות זו בפיצוי כספי. אכן, כך נפסק בהרבה מן המקרים. ברם נראה לי מן התמונה שהצטיירה בסקירתו המקיפה של בית הדין האזורי, כי המערער ידע בשל מה פוטר, וכי במצב דברים זה, כאשר הדברים ברורים, כל צד יודע את טענותיו של האחר, ובאין מוצא למשבר זולת פיטורים, קיומו של שימוע לא היה מעלה ולא היה מוריד. 12. אכן, מקרה זה, בו אין מפצים על העדר שימוע, הוא חריג, אך במקרה הנוכחי, לאור התמונה הכוללת, המסקנה אליה הגיע בית הדין האזורי היא סבירה ואינה מצדיקה את התערבותנו. 13. סוף דבר - הערעור נדחה. בנסיבות העניין אין צו להוצאות. סביבת עבודה עוינתהשפלהפיצוייםסביבת עבודה