אי התייצבות לדין - בזיון בית המשפט

פסק דין 1. בפנינו בקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט, בה התבקשנו לקבוע כי המשיבים מפרים צו של בית הדין (מותב בראשות כב' השופט איטח, סק 285/05 מיום 20/7/05). 2. דיון בבקשה נקבע ליום 4/8/05. במועד זה התייצבו המבקשים וכן עו"ד נסיראת מטעם המשיבים. 3. בהחלטת אב בית דין נקבע דיון נוסף להיום, וכן נקבע כי על ראש העיריה וכן על משיב 4 להתייצב באופן אישי, שאם לא כן - יוצא נגדם צו הבאה. 4. בדיון שנקבע להיום התייצב משיב 4 ודבריו נשמעו. משיב 2 - ראש העיריה- לא התייצב. 5. הדיון בפני המותב בראשות כב' השופט איטח התקיים בעקבות דיון שהתקיים בפני מותב בראשות כב' השופט לובוצקי (סק 244/05 מיום 13/7/05). הנושא על הפרק הוא סרובה של העיריה לשלם חוב בגין שכר עבודה, לעובדים אשר הגישו בגין חובות אלה תביעות להלנת שכר בבתי הדין לעבודה. בהחלטת המותב בראשות כב' השופט לובוצקי נמתחה ביקורת על העיריה ועל העומד בראשה בקשר עם התנהלותם בעניין דלעיל. 6. בדיון בפני המותב בפני כב' השופט איטח התבקש סעד המורה למשיבה לשלם את שכר העובדים הנ"ל, כמו ליתר העובדים. בדיון שהתקיים בפניו ביום 20/7/05, העירייה לא התייצבה ולא נתנה טעם לכך ולפיכך ניתנה החלטה במעמד צד אחד בה מפורטת התנהלות העירייה והפגמים החמורים שהתגלו באופן התנהלותה. כך נאמר בהחלטה: "בנסיבות אלה אנו סבורים כי יש מקום להעתר לבקשה ליתן החלטה בהעדר התייצבות, מה גם שלכאורה עולה כי המשיבים נוהגים בצורה שלא תעלה על הדעת ... אשר על כן אנו מורים למשיבים לנהוג בתשלומי השכר לעובדים אשר הגישו תובענות לבית הדין בדיוק כפי שהיא נוהגת לגבי כלל העובדים". (ההדגשה הוספה) 7. משלא שולם שכר העובדים אף לאחר ההחלטה הנ"ל, הוגשה הבקשה שבפנינו. בדיון שהתקיים היום הוצג מכתב חתום על ידי ראש העירייה, גיזבר העירייה והחשב המלווה, ובו הוראה לבנק לאומי לישראל בע"מ לשלם תשלומים ל- 48 עובדים כמפורט ברשימה המצורפת. במהלך הדיון הציג רו"ח רנטוס, שנכח בדיון מטעם העירייה, כאילו הוראה זו הועברה לבנק אתמול והכספים אמורים להיות מועברים לחשבונות הבנק של העובדים עוד היום. לדבריו הצטרף גם החשב המלווה. לאחר הפסקה חזרו הנ"ל והודיעו כי מתברר שהוטל עיקול על כספי העירייה ולכן הודיע הבנק שאין ביכולתו להעביר את הכספים לעובדים. 8. בבואנו לבחון את שאלת בזיון בית המשפט, עלינו לבחון האם קויים הצו שניתן על ידי המותב בראשות כב' השופט איטח. אין חולק כי עד אתמול לא קויים הצו וכי לא ניתנה כל סיבה מספקת לכך. אתמול נשלחה ההודעה לבנק. בכך פעלה העירייה כמתחייב מהצו שניתן על ידי המותב בראשות כב' השופט איטח. העובדה שהוטל עיקול שמונע תשלום הכספים לעובדים בפועל, אינו תלוי עוד בעיריה (הועלתה טענה לפיה מדובר ב"עיקול בהסכמה" אך זו היתה חסרת ביסוס). משחתם ראש העיריה ומורשי החתימה מטעמה על העברת כספים לעובדים, אין עוד מקום להורות על בזיון. בשלב זה לא נוכל להתייחס לטענת המבקשים לפיה הסכומים הנקובים בהודעה לבנק אינם מהווים מלוא החוב. נושא זה אינו יכול להתברר בהליך של בזיון בית משפט ובמיוחד שעה שהבקשה נשוא הליך הביזיון לא היתה מכומתת. 9. העולה מהאמור, כי דין הבקשה לביזיון בית משפט, להדחות. 10. לא נוכל לסיים בכך. בהחלטתנו מיום 4/8/05 הורינו לראש העירייה להתייצב בפנינו. ראש העירייה לא פעל בהתאם לצו. הנימוק שמסר בא כוחו אין בו כדי להוות הצדקה להמראת פיו של בית הדין. אנו רואים עובדה זו בחומרה רבה. 11. חמור מכך, אנו רואים בחומרה רבה את העובדה שלא שולם שכרם של העובדים כבר ביום 20/7/05 לאחר החלטת המותב בראשות כב' השופט איטח, ועוד קודם לכן לאחר החלטת המותב בראשות כב' השופט דר' לובוצקי. 12. יש מקום לחייב את ראש העירייה בהוצאות בגין התנהלותו עד כה. אנו מחייבים את ראש העירייה לשלם למבקשת שכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪ בצרוף מע"מ. כמו כן, ובנסיבות חריגות אלה אנו מחייבים את ראש העירייה לשלם הוצאות לטובת אוצר המדינה, בסך 5,000 ₪. 13. למותר לציין כי ההוצאות עפ"י פסק דין זה הן הוצאות אישיות כנגד ראש העירייה ואין הוא זכאי לקבלת שיפוי בגינן מקופת העירייה. ביזיון בית המשפט