דרגה 16 - סכסוך קיבוצי

פסק דין השופט שמואל צור 1. מונחת בפנינו בקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי המוגשת לנו כערכאת דיון ראשונה, לפי סעיף 25(1) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969. המבקשת היא הסתדרות הפקידים עובדי המינהל והשרותים (להלן - הסתדרות הפקידים) והיא הארגון היציג של עובדי הרשויות המקומיות. המשיב מס' 1 הוא ארגון המעסיקים של הרשויות המקומיות בישראל (להלן - המרכז לשלטון מקומי). המשיב מס' 2 הוא הממונה על השכר במשרד האוצר (להלן - הממונה). 2. הבקשה שבפנינו מתייחסת לסוגיית הפעלת דרגה 16 ו-16+ בסולם הדירוג של עובדי הרשויות המקומיות, הן כדרגת שכר לקידום שוטף והן כדרגת פרישה. הסתדרות הפקידים מבקשת מאיתנו לקבוע כי יש להפעיל את דרגה 16 ו-16+ כחלק ממסלול הקידום בדרגות ברשויות המקומיות ללא הגבלה וכי אין מניעה להענקתה כ"דרגת פרישה". כמו כן מבקשת הסתדרות הפקידים להצהיר כי "פתיחת" דרגה 16 אינה סותרת את סעיף 29 לחוק יסודות התקציב תשמ"ה-1985 או להסכם הקיבוצי מיום 3.3.99, ככל שהוא עוסק בשכרם של עובדים ותיקים וחדשים. בנוסף, מבקשת הסתדרות הפקידים לקבוע כי הענקת דרגה 16 אינה מותנית בכהונה בתפקיד כלשהו, לחילופין לקבוע מהו תפקיד ברשויות המקומיות המקביל לתפקיד משנה למנכ"ל בשרות המדינה ולחלופי חילופין להורות לצדדים לנהל מו"מ אשר יוביל להסכמות באשר לזהות התפקיד המקביל האמור. הרקע העובדתי 3. הסכם השכר הקיבוצי לשנים 1993 - 1996 בין ממשלת ישראל לבין הסתדרות האקדמאים (המח"ר) קבע כי החל מיום 1.1.97 תתווסף לסולם הדירוג של העובדים האקדמאים דרגה נוספת 46 ו-46+. נקבע באותו הסכם כי דרגה זו תאוייש בתקופת ההסכם החדש על ידי המשנים למנכ"לים או בעלי תפקידים מקבילים אצל מעסיקים אצלם לא קיים תפקיד משנה למנכ"ל (סעיף 5.7.4 לאותו הסכם - נספח ו' לבקשה). הסדר דומה נקבע בהסכם השכר של המשפטנים, בה הוספה לסולם הדירוג דרגה א7 ו-א7+ ונקבע כי היא תאוייש על ידי המשנים למנכ"לים. 4. הסכם השכר הקיבוצי מיום 1.9.93 לשנים 1993 - 1996 בין המרכז לשלטון מקומי, שלוש הערים הגדולות ומעסיקים נוספים לבין הסתדרות הפקידים, עוסק בשכרם של עובדי הדירוג המינהלי ברשויות המקומיות (נספח מ/1 לתשובת הממונה). בהסכם זה נקבע כי לסולם השכר יתווספו דרגות 14 ו-15 וכי ועדה משותפת תקבע את הכללים לאיוש דרגות אלה. אין חולק כי הסכם זה אינו מתייחס כלל לדרגה 16, היא הדרגה המקבילה לדרגה 46 בסולם הדירוג האקדמאי ולדרגה 7א בסולם הדירוג המשפטי. 5. לפי סעיף 19 להסכם 93 - 96 הוסמכה ועדת מעקב בהרכב של יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות והממונה על השכר להכריע בחילוקי דעות שנתגלעו בקשר להסכם. ביום 8.6.94 החליטה ועדת המעקב האמורה, בכל הנוגע לענייננו, כך: "החל מיום 1.1.97 תתווסף דרגה נוספת 16 ו-16+ לסולם השכר בשירות הציבורי. דרגה זו תאוייש בתקופת ההסכם החדש על ידי המשנים למנכ"לים, או בעלי תפקידים מקבילים אצל המעסיקים אשר אצלם לא קיים תפקיד משנה למנכ"ל". כפי שניתן לראות - ועל כך אין חולק - החלטת ועדת המעקב האמורה זהה להוראות הסכם השכר של הדירוג האקדמאי באשר להפעלת דרגת 46 ו-46+. 6. ביום 17.5.95 ניתנה הודעה משותפת של המרכז לשלטון מקומי ושל הסתדרות הפקידים לפיה, "לא יאוחר מיום 31.12.96 יפורסמו הנחיות... בנוגע להשלכות של פתיחת דרגה 16 החל מיום 1.1.97, על איוש בעלי התפקידים ועל מסלולי הקידום שלה" (נספח מ/3 לתשובת הממונה). אין חולק כי הנחיות שכאלה לא פורסמו. במרוצת השנים פורסמו מסלולי קידום לתפקידים מסויימים עד לדרגה 15, אך לא פורסמו מסלולי קידום הכוללים את דרגת 16. עם זאת, חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות מתארת (בסעיף 25.41) סולם דירוג לעובדי הדירוג האחיד הכולל גם את דרגה 16 ו-16+ (נספח א' 3 לבקשה). 7. חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות קובעת הוראות באשר להענקת דרגה לעובד הפורש לגמלאות (סעיף 79.2 - נספח א1 לבקשה). לפי הוראות אלה, מוענקת לעובד הפורש לגמלאות "דרגת פרישה" במצבים שונים: (א) ... (ב) עובד אשר ביום פרישתו מן השרות ימלאו שלוש שנים לשהייתו בדרגתו, יועלה לדרגה שמעליה. (ג) עובד אשר עד מועד פרישתו מן השרות קיבל תוספת שהייה בדרגתו במשך שלוש שנים לפחות, יועלה לדרגה שמעל דרגתו ויקבל בדרגתו החדשה תוספת שהייה. (ד) עובד אשר ביום פרישתו מן השרות, תמלא שנה אחת לפחות לשהייתו בדרגה, יועלה בחצי דרגה. (ז) עובד אשר ביום פרישתו מן השרות לא ענה לאחד הקריטריונים המזכים לדרגת פרישה כמפורט לעיל, אינו זכאי לדרגת פרישה. (ח) ...". לעומת זאת, קובעות הוראות התקשי"ר החלות על עובדי המדינה הוראות שונות באשר לזכאות ל"דרגת פרישה" (סעיף 85.125 לתקשי"ר - מצוטט בסעיף 4.7 לבקשה). לא נעמוד כאן על פרטי השוני ורק נציין כי בהוראת התקשי"ר קיים סייג לזכאות לדרגת פרישה, לפיו - "הקידום בדרגה יוגבל עד לדרגה אחת פחות מהדרגה העליונה בסולם הדרגות של הדירוג אליו משתייך העובד, כולל תוספת שהייה". סייג זה - לדידו של הממונה על השכר - מונע הענקת דרגה 16 כדרגת פרישה גם לעובדי הרשויות המקומיות. לדידה של המבקשת, סייג זה אינו חל על עובדי הרשויות המקומיות, אשר לגביהם - כפי שראינו - סולם השכר כולל את דרגה 16 בלא הגבלה כלשהי. 8. ביום 19.5.97 פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים ובו הוראות מיוחדות לעניין פרישת עובדים בגין צמצומים ועידוד פרישה מרצון. לפי חוזר זה (נספח ד' לבקשה) ניתן להעניק לעובדים פורשים אשר משרותיהם מבוטלות דרגת פרישה "מדרגה 12 ומעלה - קידום בדרגה אחת" (סעיף 1(ב)(3) לחוזר). הוראה זו מצאה ביטויה בסעיף 11 להסכם הקיבוצי מיום 4.8.2003 בין מרכז השלטון המקומי לבין ההסתדרות שעניינו הסדרי פיטורים רוחביים ברשויות המקומיות ושלוש הערים הגדולות (נספח ה' לבקשה). לדידה של ההסתדרות הוראות אלה אינן מוגבלות בתיקרה או בהגבלה כלשהן, ולכן אין מניעה לקדם על פיהן עובדים פורשים לדרגה 16. הטענות 9. על רקע התשתית העובדתית והנורמטיבית שפורטה לעיל, טוענת המבקשת כי, בדירוג המינהלי ברשויות המקומיות, אין למעשה כל מגבלה ממשית להענקת דרגה 16, לא כחלק מסולם הקידום ולא כדרגת פרישה. לטענתה, המגבלה העולה מהוראות התקש"יר אינה חלה שכן קיים הסדר מיוחד ברשויות המקומיות המעוגן בחוקת העבודה, בחוזר המנכ"ל ובהסכם 4.8.93. לטענתה, הסייג לפיו דרגה 16 תוענק לבעלי תפקידים מסויימים בלבד (משנה למנכ"ל ומקבילים לו) מוגבלת לתקופת ההסכם המסתיימת ביום 31.12.96. בכל מקרה, כך טוענת המבקשת, דרגה המוענקת כ"דרגת פרישה" אינה "תלויית תפקיד". לחילופין טוענת המבקשת כי אם יש יסוד לקשור בין דרגה 16 לבין תפקיד כלשהו, הרי מוטל על הצדדים לקבוע את הכללים המתאימים לכך ולא להותיר את הוראות ההסכם הקיבוצי כאות מתה. 10. הממונה על השכר טוען כי הסתדרות הפקידים והמרכז לשלטון מקומי הסכימו - לאחר "הולדתה" של דרגה 16 - על "מסלולי קידום" למשרות ברשויות המקומיות שדרגה 16 אינה כלולה בהם. בכך - כך נטען - לא ראו הצדדים לשלב את דרגה 16 במתח דרגות בעלי התפקידים הבכירים. הממונה טוען כי ההחלטה על הפעלת דרגה 16 לבעלי תפקידים מסויימים שרירה וקיימת מכח היותה חלק מהסכם קיבוצי הממשיך לעמוד בתוקפו גם לאחר תום תקופתו, וזאת מכח הוראות חוק הסכמים קיבוציים. מוסיף הממונה וטוען כי הוא אישר - מכח סמכותו לפי סעיף 29(א) לחוק יסודות התקציב - את ההסכם הקיבוצי מיום 3.3.99 בין מרכז השלטון המקומי לבין הסתדרות הפקידים בו אושרו, לגבי "עובדים ותיקים", חריגות שכר שמקורן ב"הסכמים מקומיים" שנחתמו או הוסכמו עד 31.8.98. לטענת הממונה, הסכם זה אינו מהווה מקור להפעלת דרגה 16 ובמיוחד אין הוא מקור להפעלת דרגה 16 כדרגת פרישה שכן אין הוא חל על גמלאים ועל הסדרי הגמלאות. מוסיף הממונה וטוען כי הוראות התקשי"ר אינן מאפשרות הענקת דרגה 16 כדרגת פרישה ומגבלה זו חלה על הרשויות המקומיות מכח סעיף 29 לחוק יסודות התקציב. אשר לחוזר המנכ"ל, טוען הממונה כי אין בהוראותו כדי לגבור על הוראות ההסכם הקיבוצי אשר מכוחו ועל פי הוראותיו נוצרה דרגה 16, על הסייג הנוגע להפעלתה ואין ללמוד על הזכאות לדרגה 16 כדרגת פרישה רק מתוך כך שבחוזר המנכ"ל או בחוקת העבודה אין "תיקרה" המגבילה הענקת דרגה זו. 11. המרכז לשלטון מקומי טוען כי עובד שקיבל דרגה 15 (או 15+) כדין - לרבות מי שדרגתו הוכשרה לפי הסכם 3.3.99 - זכאי לקבל דרגה 16 (או 16+) כדרגת פרישה וזאת מכח חוקת העבודה ובכפוף להגדרת "שכר גבוה" בהסכם 3.3.99. לעומת זאת, כך טוען המרכז לשלטון מקומי, קיימים עובדים רבים שקיבלו דרגה 15 שלא כדין (כלומר - עובדים שקיבלו דרגה שלא לפי מסלולי הקידום שלהם לאחר 31.8.99), ואלה אינם זכאים לדרגה 16 כדרגת פרישה. לטענת המרכז לשלטון מקומי הענקת דרגה 16 כדרגת פרישה אינה מחבלת בהסכמי ההבראה אלא, נהפוך הוא, יש בה כדי להקל על רשויות מקומיות שקופתן מדולדלת. דיון והכרעה 12. דרגה 16 היא דרגה בסולם הדירוג של העובדים המינהליים בשלטון המקומי (דרגה 16+ אינה דרגה נוספת אלא ביטוי לתוספת לדרגה הניתנת למי ששוהה בדרגה פרק זמן מסויים). דרגה זו הוספה בהחלטה של ועדת המעקב מיום 8.6.94 הפועלת מכח ההסכם הקיבוצי שבין הצדדים לשנים 1993-1996ותוקפה ומעמדה הוא כשל הוראה בהסכם קיבוצי לכל דבר. יחד עם זאת, אותה ועדת מעקב מצאה לנכון להגביל את "מעמדה" של דרגה 16 בסולם הדירוג. הועדה קבעה כי, בפועל, דרגה 16 "תאוייש בתקופת ההסכם החדש על ידי משנים למנכ"לים, או בעלי תפקידים מקבילים אצל המעסיקים אשר אצלם לא קיים תפקיד משנה למנכ"ל" (סעיף 5 לעיל). הגבלה זו ברורה ומחייבת. למעשה תוכנה של הגבלה זו הוא שדרגה 16 אינה דרגה "רגילה" בסולם דרגות השכר אלא דרגה מיוחדת המוגבלת לבעלי תפקידים מסוימים ומוגדרים. אם דרגה "רגילה" בסולם מאפשרת יצירת מסלולי קידום המגיעים עד אותה דרגה, הרי דרגה "מוגבלת" אינה כזאת והיא מוגבלת למטרות שנקבעו לגביה ותו לאו. עקרון זה מוצא ביטויו הברור והמובן מאליו במסלולי הקידום של הרשויות המקומיות (נספח מ/4 לתשובת הממונה) שאינם כוללים את דרגת 16 ולא בכדי. מסלולי הקידום, המעוגנים בהסכמה בין הצדדים, משקפים אל- נכון את תוכנה האמיתי של החלטת ועדת המעקב. מכאן שדרגה 16 מוגבלת מכח התוכן הפנימי של החלטת ועדת המעקב והעובדה שבחוקת העבודה או במקורות אחרים אין הוראה מיוחדת המגבילה את הפעלת דרגה 16, אין כדי לשנות מכך. אמור מעתה, דרגה 16 אינה דרגה "רגילה" ואין היא מאפשרת קידום לגבי מי שאינו משנה למנכ"ל או בעל תפקיד מקביל. 13. אך האם דרגה 16 יכולה להוות "דרגת פרישה"? התשובה לשאלה זו יותר מורכבת: "דרגת פרישה" היא דרגה נוספת הניתנת לעובד הפורש לצורך הגדלת המשכורת הקובעת שלו לפנסיה. מצד אחד זוהי דרגה לכל דבר אלא שניתן להשקיף עליה גם כתוספת לשכר גרידא. כך או כך, טענתה של המבקשת בסוגיה זו מבוססת על סעיף 79.2 לחוקת העבודה של עובדי הרשויות המקומיות בו נקבעו תנאים להענקת "דרגת פרישה" (סעיף 7 לעיל). לטענת המבקשת, אין בחוקת העבודה כל תנאי המגביל את האפשרות להענקת דרגה 16 כדרגת פרישה ומשום כך זכאים עובדיה הפורשים לדרגה זו. טענה זו דינה להידחות. אכן, אין בחוקת העבודה כל תנאי המגביל את הפעלת דרגה 16 כדרגת פרישה, אלא שנתון זה אינו ממצה ואינו מכריע. הרשויות המקומיות הן "גוף מתוקצב" או "גוף נתמך" כמשמעו בחוק יסודות התקציב. בקשר לכך קובע סעיף 29(א) לחוק יסודות התקציב: "29. שינויים בשכר ובתנאי שירות (א) גוף מתקצב או גוף נתמך לא יסכים על שינויים בשכר, בתנאי פרישה או בגמלאות, או על הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה, ולא ינהיג שינויים או הטבות כאמור, אלא בהתאם למה שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה או באישורו של שר האוצר... (ב) על אף האמור בכל דין, כל הסכם או הסדר בטל במידה שהוא נוגד את הוראות סעיף קטן (א). (ג) - (ד)...". מכאן שיש לבחון אם ועד כמה חוקת העבודה תואמת את "מה שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה". בקשר לכך קיימת לנו הוראת התקשי"ר שבסעיף 85.125 בה נקבעו כללי הזכאות של עובדי מדינה ל"דרגת פרישה". על פני הדברים, קיימים לגבי עובדי מדינה כללי זכאות שונים מאלה של עובדי הרשויות המקומיות אך פרטי שוני זה אינם מענייננו. ההוראה הנוגעת לענייננו מצויה בסעיף קטן 1(ב)(1) לסעיף 85.125 בו נקבע כי - "הקידום בדרגה יוגבל עד לדרגה אחת פחות מהדרגה העליונה בסולם הדרגות של הדירוג אליו משתייך העובד, כולל תוספת שהייה". אין חולק כי במדינה, מכח הוראה זו, לא מתאפשר להעניק לעובד דרגה 16 כדרגת פרישה. משעה שכך הוא, הרי מכח סעיף 29(א) לחוק יסודות התקציב יש לקרוא את סעיף 79.2 לחוקת העבודה בכפוף להגבלה שבתקשי"ר ולא ניתן להעניק דרגה 16 כדרגת פרישה לעובדי הרשויות המקומיות לפי חוקת העבודה. 14. טוענת הסתדרות המעוף כי אמנם, בכל הקשור לענייננו, חוקת העבודה אינה תואמת את ההסדרים הנהוגים במדינה, אך ההסדר שבה אושר על ידי שר האוצר במסגרת הסכם 3.3.99 ומכח אישורו של הממונה את הסכם 4.8.03 הכולל את חוזר המנכ"ל (סעיף 8 לעיל) ולכן הוא תקף לפי סעיף 29(א) לחוק יסודות התקציב. גם טיעון זה דינו להידחות. ראשית - האישור לו טוענת הסתדרות המעו"ף הוא, לכל היותר, עקיף. בעניין זה עצמו יש התייחסות מפורשת וישירה של הממונה על השכר השוללת הענקת דרגה 16 כדרגת פרישה (ראו נספחים מ/7 ו-מ/9 לתשובת הממונה). בהתחקות אחר עמדת הממונה, יש מקום להעדיף את התייחסותו המפורשת השוללת הענקת דרגה 16 כדרגה פרישה, על פני "אישור" עקיף שאינו מפורש. שנית - הסכם 3.3.99 נתן הכשר להסדרים חריגים ברשויות המקומיות ככל שמדובר ב"הסכמים מקומיים" שנעשו לפני התאריך הקובע (31.8.98) ויושמו בפועל (סעיף 4.1 לאותו הסכם). אף אם נניח כי חוקת העבודה היא הסכם "מקומי" כהגדרתו בהסכם 3.3.99, הרי יש לראות את אישור הממונה לפי אותו הסכם כמתייחס רק לאותם מקרים בהם חוקת העבודה יושמה בפועל במקרים ספציפיים לפני התאריך הקובע (31.8.98). לפי זה, אם עובד מסוים קיבל דרגת 16 כדרגת פרישה מכח חוקת העבודה לפני התאריך הקובע, הרי תוצאה חריגה זו הוכשרה לפי סעיף 4.1 להסכם 3.3.99. על כל פנים, אין בהסכם 3.3.99 משום אישור גורף לגבי הפעלת דרגה 16 כדרגת פרישה מכח חוקת העבודה לגבי כל העובדים לאחר התאריך הקובע. שלישית - אמנם, הממונה על השכר אישר את הסכם 4.8.03, המשקף את תנאי הפרישה שנקבעו בחוזר המנכ"ל, אלא שהממונה קבע, במפורש, כי אין הוא מאשר הענקת דרגה 16 כדרגת פרישה. וכך נאמר לעניין זה במכתבו של מר עוזיאלי מיום 24.8.03, בשם הממונה: "הנדון: הסכם מיום 4.8.03 לפיטורים רוחביים ברשויות מקומיות בהמשך לשיחתנו, אני מאשר כי אין לנו התנגדות לתנאי הפרישה שנקבעו בהסכם, למעט: אין אישור לקבלת דרגה 16 (וכן דרגה 46 או לחילופין דרגות השיא בדרוגים השונים) כדרגת פרישה. ...". (נספח מ/9 לתשובת המדינה): דברים אלה ברורים וחד משמעיים ומהם עולה כי הממונה לא אישר הענקת דרגה 16 כדרגת פרישה מכח הסכם 4.8.03 וחוזר המנכ"ל המשתקף בו. 15. טוענת הסתדרות הפקידים כי החלטת ועדת המעקב המגבילה את הפעלתה של דרגה 16 למשנים למנכ"לים ולמקבילים להם תקפה רק לתקופתו המקורית של ההסכם הקיבוצי לשנים 1993 - 1996, היינו - עד 31.12.96 ולא מעבר לכך. אין יסוד לטענה זו. החלטת ועדת המעקב הפכה לחלק אינטגרלי של ההסכם הקיבוצי לשנים 1993-1996 ואין בה כל הגבלה בנוגע לתקופתה. הסכם קיבוצי זה מממשיך לעמוד בתוקפו גם לאחר תום תקופתו המקורית, כל עוד לא בוטל כדין (סעיף 13 לחוק הסכמים קיבוציים תשי"ז - 1957). כל עוד ההסכם הקיבוצי תקף, תקפה עימו החלטת ועדת המעקב, על הדבש ועל העוקץ שבה. 16. לסיכום דברנו עד כאן יאמר כי שאלת הפעלתה של דרגה 16 כדרגה בסולם או כדרגת פרישה אינה יכולה להחתך לפי מסמך אחד או לפי מקור אחד. לצורך בחינת שאלה זו יש להשקיף על מכלול ההוראות הנוגעות לעניין, הן ההוראות החוזיות והן ההוראות החוקיות, תוך מתן תשומת לב להקשר הדברים ולתכלית העומדת ביסודן. בחינת העניין מלמדת כי דרגה 16 (ודרגה 16+) מצויה אמנם בסולם הדירוג של העובדים המינהליים ברשויות המקומיות, אך היא נועדה להפעלה אך ורק בהתאם להחלטתה של ועדת המעקב, היינו - ניתן לקדם אליה רק מי שמכהנים בתפקיד של משנה למנכ"ל במשרד הממשלתי או בעל תפקיד מקביל לכך ברשויות המקומיות. דרגה 16 האמורה גם אינה יכולה להינתן כדרגת פרישה, זאת מכח ההגבלות החלות על ההסדרים ברשויות המקומיות מכח סעיף 29 לחוק יסודות התקציב לפיו מתחייבת התאמת הסדרים אלה למצב השורר במדינה ולפיו כל הסדר החורג מכך - בטל. השרות הציבורי הוא רחב מימדים אך מפוצל ומורכב בשל קיומם של מעסיקים רבים, קבוצות עובדים שונות ותנאי עבודה שונים. בצד הצורך להעניק אוטונומיה לקבוצות של עובדים ולהביא לידי ביטוי את הייחודיות שלהם, יש גם מקום ליצור הרמוניה בין תנאי שרות כלליים הנוגעים לכלל עובדי השרות הציבורי. כך ראוי לעשות בכלל וכך ראוי לעשות בפרט בכל הנוגע להפעלת דרגה 16, כל עוד לא חל שינוי בהסדרים המוסכמים כפי שהוסכמו. החריג היחיד הנוגע לענייננו נעוץ בסעיף 4.1 להסכם 3.3.99. סעיף זה נועד להכשיר חריגים מן הכלל לגבי "עובדים ותיקים". ככל שמתקיימים התנאים הקבועים באותו סעיף בנוגע ל"עובדים ותיקים" (כגון, לענייננו, הענקת דרגה 16 כדרגת תקנית או כדרגת פרישה לפני 31.8.98) כי אז חריגה זו מאושרת מכח אותו הסכם. ודוק - מדובר באישור אינדיוידואלי ולא באישור גורף. בכל מקרה, אין בהסכם 3.3.99 משום מקור לקידומם של עובדים לדרגה 16 או להכשרת חריגים - כל חריג ולא רק זה הנוגע לדרגה 16 - שנעשו לגבי "עובדים חדשים" או שנעשו ויושמו לאחר התאריך הקובע. דברים אלה כוחם יפה גם לגבי עובדים שקיבלו דרגה 15 או דרגה 15+ כדין ואף עליהם חלות המגבלות הקבועות בהחלטת ועדת המעקב ובתקשי"ר שהוראותיו ישימות מכח סעיף 29 לחוק יסודות תקציב. 17. במהלך הדיון שמענו טענות כי אי פתיחת דרגה 16 ברשויות המקומיות מביאה להרחבת העסקתם של עובדים בכירים ברשויות המקומיות בחוזים אישיים בסכומים גבוהים מאלה של דרגה 16. אין בידינו להתייחס לטענה זו הן מן הטעם שלא נפרשה בפנינו תשתית עובדתית מספקת לעניין זה והן מן הטעם שטענה זו היא, בעיקרה, טענה כלכלית הנוגעת לשיקולי ניהול כח אדם ואין בידינו כלים משפטיים להתייחס אליה. אשר לטענה בדבר מספר מקרים בהם אישר הממונה על השכר הענקת דרגה 16 כדרגת פרישה, אין בפנינו כל מידע מבורר בקשר לכך ובקשר לשיקולים שעמדו ביסוד ההחלטה. שמענו מנציג הממונה על השכר כי מדובר במקרים בודדים וחריגים ויש לקוות שאכן כך הוא הדבר. 18. הסתדרות הפקידים מעלה טענה חלופית לפיה קיים צורך להכריע בשאלה מהם התפקידים ברשויות המקומיות המקבילים לתפקיד של משנה למנכ"ל, זאת לצורך יישומה של החלטת ועדת המעקב. טענה זו במקומה. החלטת ועדת המעקב סייגה את הפעלת דרגה 16 לבעלי תפקיד המכהנים כמשנים למנכ"לים. "...או בעלי תפקידים מקבילים אצל המעסיקים אצלם לא קיים משנה למנכ"ל". הסתדרות הפקידים טוענת כי ברשויות המקומיות אין תפקיד של משנה למנכ"ל ושאלה זו לא עמדה לדיון בפנינו. אם אמנם נכון הוא שאין ברשויות המקומיות תפקיד של משנה למנכ"ל, כי אז קיים צורך להגדיר מהם התפקידים שם המקבילים לתפקיד זה. בנקודה זו החלטת ועדת המעקב סתומה או, למיצער, אינה מפורטת ויש צורך להבהירה ולפרטה. צורך זה קיים כדי שניתן יהיה להפעיל את דרגה 16 ברשויות המקומיות בהתאם להחלטת ועדת המעקב המחייבת. הצורך ביישום החלטת ועדת המעקב - כלשונה וכרוחה - נובע מן ההחלטה עצמה ומחובת תום הלב השוררת בין הצדדים ליחסי העבודה. לנו אין נתונים כדי לפסוק בנקודה זו לעיצומה. גם לא שמענו טיעונים בעניין זה. חובה זו מוטלת, בראש ובראשונה, על הצדדים ליחס העבודה שעליהם לקבוע, בהידברות ביניהם בנפש חפצה, מהם התפקידים ברשויות המקומיות המקבילים למשנה למנכ"ל בשרות המדינה לצורך יישומה של דרגה 16. קביעה זו מן הראוי שתעשה על דעת הממונה על השכר. קביעה זו, ככל שתושג, תהווה חלק מן ההסכם הקיבוצי לעובדי הדירוג האחיד ברשויות המקומיות. בנקודה זו אנו מקבלים את הבקשה החילופית של הסתדרות הפקידים. 19. סוף דבר- הבקשה העיקרית נדחית. אנו מצהירים כי עובדים ברשויות המקומיות אינם זכאים לקידום לדרגה 16, לא לקידום רגיל ולא לקידום לצורך "דרגת פרישה", זאת מכח תוכנה הנכון של החלטת ועדת המעקב ומכח ההסדרים החלים במדינה אשר ישימים על הרשויות המקומיות מכח סעיף 29 לחוק יסודות התקציב. הבקשה החילופית מתקבלת ועל הצדדים - ובכלל זה הממונה על השכר - להידבר ביניהם על מנת להגדיר, במשותף, מהם התפקידים ברשויות המקומיות המקבילים לתפקיד משנה למנכ"ל בשרות המדינה, אשר לגביהם ניתן להפעיל את דרגה 16 מכח החלטת ועדת המעקב. אין צו להוצאות. סכסוך קיבוצידירוג שכר (דרגה)הסכם קיבוציסכסוך