הסכם קיבוצי - הסכם 99

הסכם 99 - מרץ בתאריך 3 במרץ 1999 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה - האגף לאיגוד מקצועי והסתדרות הפקידים עובדי המינהל והשירותים לבין מרכז השלטון המקומי וגופים נוספים, בהסכמת הממונה על השכר כפי שניתנה בגוף ההסכם, הסכם זה אומץ בפברואר 2002 במסגרת פרק ה' לחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות (נוסח משולב) והיה לחלק בלתי נפרד הימנה. בסעיף ההגדרות נאמר: המועד הקובע - 31.8.98. הסכמים מקומיים - תנאים ותניות בעניין שכר, או הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה, למעט בעניין פרישה וגמלאות, שנחתמו שהוסכמו, שנקבעו, או שהונהגו, בין הצדדים או מי מיחידיהם, בהסכמים קיבוציים, או בהסדרים קיבוציים דו-צדדים או חד צדיים; או בהסכמות; או בהתחייבויות אחרות, בין שמקורם בכתב, בנוהג או בעל-פה. החוק - חוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985. שכר גבוה - משכורת העולה על 82.5% משכר מנכ"ל ברשות מקומית בה מועסק העובד, בהתאם לטבלת השכר של העובדים הבכירים ברשויות המקומיות, כפי שזו תעודכן מעת לעת בחוזר מנכ"ל משרד הפנים, או בהסכם השקלי המפורט בטבלה המצורפת כנספח א' לפי הגבוה מביניהם. עובדים ותיקים - עובדים, אשר בתום חודש ממועד חתימת ההסכם מועסקים אצל המעסיקים עליהם חל הסכם זה. בסעיף 3 שעניינו תחולת ההסכם נאמר: " הסכם זה יחול, החל מהמועד הקובע, על כל העובדים בשירות המעסיקים הכלולים בהסכם זה, המיוצגים על ידי הסתדרות העובדים הכללית החדשה, בדירוגים השנים, למעט עובדים שתנאי עבודתם מוסדרים בחוזים אישיים" ובסעיף 4 שכותרתו: הסכמים מקומיים מ-1.4.82 עד למועד הקובע, עליו סב ציר דיוננו בערעור זה, נקבע כך: " 4.1 כל ההסכמים המקומיים שנחתמו, שהוסכמו, שנקבעו או שהונהגו מ-1.4.1982 ועד למועד הקובע, אשר לא אושרו על ידי הממונה על השכר, וכפי שהם מיושמים על כל עובד ועובד ערב חתימת ההסכם, ימשיכו לחול על עובדים ותיקים, ככל שאין בהם לגרום לשכרו של עובד ותיק להיות שכר גבוה כהגדרתו בהסכם זה, אלא אם כן תוקנו או בוטלו ע"י הוראה מהוראות הסכם זה, ויהיו מאושרים לפי סעיף 29(א) לחוק כמפורט באישור הממונה על השכר בסיפא להסכם זה. 4.2 הוראת סעיף 4.1 תחול רק לגבי עובד ותיק שאינו בעל שכר גבוה וכל עוד אינו בעל שכר גבוה". עניינו של סעיף 13 להסכם ביישוב חילוקי דעות וכך נאמר בו: " 13.1 ועדת מעקב בהרכב של יו"ר האגף לאיגוד מקצועי והממונה על השכר והסכמי עבודה, תעקוב אחרי ביצועו של הסכם זה ותכריע בחילוקי דיעות הנוגעים לו. הגיעה ועדת המעקב להחלטה מוסכמת, תהיה החלטתה סופית, תחייב את כל הצדדים, תרשם כהסכם קיבוצי, ותחשב כמאושרת לפי סעיף 29(א) לחוק". בהעדר הכרעה רשאים הצדדים לפנות לערכאות שיפוטיות. הסכם 99 יוני בחלוף שלושה חודשים מהסכם מרץ 99 נחתם בתאריך 7.6.1999 הסכם קיבוצי בין נציגות העובדים לבין עיריית רחובות, באישור ההסתדרות הכללית ומרכז השלטון המקומי. בחתימת הצדדים על הסכם זה ניתן תוקף לתכנית הבראה של העירייה אשר כללה שורת הסכמות להלן: פיטוריהם של 80 מעובדי העירייה; הפחתה משכר העובדים החל מחודש מאי 1999 בסכום כולל שלא יעלה על 2.5 מליון ש"ח, כאשר הפחתת השכר המצטברת תוחזר לעובדים בצירוף הפרשי הצמדה במועד פרישתם לגמלאות, או עם סיום העסקתם בעירייה (להלן: הפחתת השכר או ההלוואה); נקבעו הסדרים בנוגע לתשלום הטבות השכר הנדחות לפי הסכם 97. זאת, במסגרת תשלום "חובות עבר" לעובדים שמקורם, בין היתר, בהסכמים קיבוציים ובהסדרים קיבוציים שהיו בתוקף "וקיימים היו אצל המעביד עובר לחתימת הסכם זה ובלבד שאין מדובר בהוראות המנוגדות לחוקי העבודה ולנורמות המקובלות במשק" (להלן: הסכם 99 יוני). אף הסכם זה לא הובא לידיעת הממונה על השכר ולאישורו. במאמר מוסגר יצוין, כי הטבות השכר הנדחות לפי הסכם פברואר 97 ותשלומן בפועל לעובדי העירייה לאחר הסכם יוני 99, הם שעמדו לבחינת הממונה במסגרת סמכותו לפי סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985. החלטת הממונה הקובעת כי הטבות שכר אלה הן תשלום חורג כמשמעותו בחוק ופעולת העירייה להסדרת תשלום השכר הן מושא דיוננו בערעור. סעיף 4.1 להסכם 99 מרץ להסכם מרץ 99, שהוא הסכם קיבוצי כללי שנחתם בין ההסתדרות לבין מרכז השלטון המקומי והמעסיקים, ניתן אישורו של הממונה על השכר כחלק מן ההסכם גופו. ככלל, נועד ההסכם להסדיר בהסכמה התערבות הממונה בחריגות שכר שפשו בשלטון המקומי. המנגנון המוסכם שנקבע בהסכם לאישור הטבות שכר חורגות הינו בבחינת "עסקת חבילה כוללת", כפשרה בעלת תחולת רוחב על השלטון המקומי ועובדיו ועל כל ההסכמים שנכרתו במגזר זה. איזון בין האינטרסים של הצדדים מצא ביטויו המובהק בהוראותיו של סעיף 4 להסכם, בו הותוותה המסגרת להכרת הממונה בתשלומי שכר לעובדי הרשויות, שקיבלו אישורו בדיעבד למרות חריגותם. אלה הם תשלומים שמקורם ב"כל ההסכמים המקומיים שנחתמו, שהוסכמו, שנקבעו או שהונהגו" מאז אפריל 1982 ועד ליום 31.8.1998 (הוא "המועד הקובע" שבהסכם) ו"אשר לא אושרו על ידי הממונה על השכר, וכפי שהם מיושמים על כל עובד ועובד ערב חתימת ההסכם". תשלומים העונים על תנאים אלה בלבד "... ימשיכו לחול על עובדים ותיקים... ויהיו מאושרים לפי סעיף 29(א) לחוק כמפורט באישור הממונה על השכר בסיפא להסכם זה". ודוק. אישור הממונה לא ניתן להסכמים המקומיים מכוחם ניתנו הטבות השכר החריגות, אלא לתשלום החורג מכוח יישומו של הסכם מקומי, כפי ששולם בפועל לעובד הספציפי ערב חתימת ההסכם. לתשלום שכזה בלבד, שנמצא להיות תשלום חורג כמשמעותו בסעיף 29 לחוק יסודות התקציב, ניתן אישור הממונה בדיעבד על פי סעיף 4.1 להסכם ומתוקפו בלבד. חוזההסכם קיבוצי