פיטורים - תקשי''ר

בהתאם להוראות תקשי"ר קיימת חובת ההיוועצות לפני פיטורים. פיטורים לרגל צמצום התאם לסעיף 82.272 -לתקשי''ר נקבע כי: "התעורר הצורך בפיטורים לשם צמצומים, יביא האחראי את הדבר לידיעת סניף הסתדרות עובדי המדינה במקום בכתב, ויקיים איתה דיון בנדון. לא הגיעו הצדדים להסכם בדבר הצורך בפיטורים או בדבר היקפם תוך 14 ימים, יעביר האחראי את העניין לדיון בין נציבות שירות המדינה לבין המזכירות הארצית של הסתדרות עובדי המדינה. לא הגיעו אלה לסיכום תוך 14 ימים, יועבר העניין לוועדת שירות המדינה, אשר תתבקש להכריע בנושא תוך 10 ימים". בשלב השני ובהתאם לסעיף 82.273 בתקשי"ר: "נסתיימו הליכי הטיפול כאמור בפסקה 82.272, יגיש האחראי ללא דיחוי לוועד העובדים את רשימת העובדים המועמדים לפיטורים, וישלח העתק המכתב לסניף הסתדרות עובדי המדינה במקום. ועד העובדים רשאי להמציא לאחראי את השגותיו על שמות המועמדים לפיטורים הכלולים בהודעת האחראי או על חלק מהם; במקרה זה, יציין הוועד את שמותיהם של העובדים אשר לדעתו אין לפטרם ויהיה חייב להציע במקומם שמות של עובדים אחרים מבין העובדים שהוא מייצג. שמות העובדים, אשר יפוטרו, ייקבעו בהסכמה בין האחראי ובין וועד העובדים או הסתדרות עובדי המדינה או שניהם יחד והשמות ייקבעו לפי צורכי היחידה, בהתחשב בוותקו של העובד בשירות ובמצבו הסוציאלי. בקביעת צורכי היחידה יש להביא בחשבון, בין היתר, את העבודות המצריכות לימוד והתמחות תקופה מסוימת ואפשרויות התאמתו של העובד למשרות אחרות במקומות העבודה הכלולים במעגל הפיטורים (ראה פסקה 82.274) ולמהלך התקין של העבודה". הוראת סעיף 82.275 לתקשי"ר: "האחראי וועד העובדים ינהלו משא ומתן בדבר העובדים אשר אין הסכמה ביניהם על פיטוריהם, והם רשאים, אגב דיוניהם על הרשימות הנ"ל, להחליף מועמד או מועמדים שהציעו לפיטורים כאמור בפסקה 82.273 במועמד או במועמדים אחרים, בכפיפות להוראות פסקאות 82.273 ו - 82.274. לא הודיע ועד העובדים לאחראי תוך 21 יום מקבלת רשימת המועמדים לפיטורים על השגות מצדו על שמות המועמדים לפיטורים כאמור בפסקה 82.272, יראו כאילו הודיע הוועד על הסכמתו לפיטורי העובדים הכלולים ברשימה שהגיש האחראי לפי הרישא של פסקה 82.273. לעובדים, אשר הוסכם עם ועד העובדים על פיטוריהם ואף אישר השר את פיטוריהם, ישלח האחראי הודעה מוקדמת על פיטוריהם, כאמור בסעיף 82.32, מיד לאחר הסיכום בנדון עם הוועד, או בתום 21 יום כאמור לעיל, אם לא הגיש ועד העובדים השגות על שמות המועמדים לפיטורים". "בפסק הדין בדב"ע מו/165-3 חיים סוחרוביץ נ. מדינת ישראל, פד"ע יח' 337 נפסק: "לא מצאנו באף לא אחד מהפגמים אותם מנה המערער בהליך פיטוריו כדי להביא לביטולם... היו גם נימוקים ענינים לפיטוריו של המערער. עצם העובדה שסרב לאפשר למפקחים מטעם משרד החינוך לבקר בשיעורים, כעולה מדוחות שהוגשו כמוצגים בבית הדין ואשר לא נסתרו, די בהם, כשלעצמם להוות 'נימוק עניני' לפיטורים... משמנע המערער מהמפקחים לעמוד על מילוי תפקידו כמורה - אין לו אלא להלין על עצמו... פיטורים בניגוד להסדר קיבוצי אינם מאיינים בהכרח את הפיטורים ואינם הופכים אותם לבטלים מעקרם וסטיה קלה מהוראות ההסכם - על אחת כמה וכמה...". בפסק הדין בענין סוחרוביץ אף מוזכר בדעת הרוב כי יש להעלות טענות מבעוד מועד בפני הגוף המוסמך ולא להזכר בכך רק לאחר מכן בפני בית הדין. סעד האכיפה הינו סעד שבשיקול דעת וכאמור בפסק הדין בענין צויזנר (פד"ע לו' 438): "...בית הדין יתן דעתו לסעד הראוי להנתן הנדרש בשים לב לנסיבות המייחדות את המקרה הספציפי תוך שתעשה מלאכת האיזון והמידתיות. בין היתר, אך לא רק, ידרש בית הדין מבחינת מהותו של הפגם שנפל בהליך הפיטורים וחומרתו, סוג המשרה בה מדובר, השפעתו של הסעד שינתן, אכיפה או פיצוי העובד..." וכן ראה: דבע נו/31-3 מדינת ישראל - ד"ר ארנון בונה, עבודה ארצי כרך כט(1) 282. פיטוריםעובדי מדינה