פיטורים אחרי שנת שבתון

פסק דין 1. המבקשת 1 עתרה בבקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי. המבקשת 2 הצטרפה להליך על פי תקנה 16 לתקנות בית הדין לעבודה (סדר הדין בסכסוך הקיבוצי) התשכ"ט-1969. 2. עניינה של הבקשה הוא ביטול פיטוריה של המבקשת 2 אשר אמורים להכנס לתוקף ביום 31/8/05, לאחר ששהתה בשנה"ל תשס"ה בשנת חופשה ללא תשלום על חשבון קרן השתלמות (שנת שבתון). 3. הבקשה הוגשה כנגד המעסיקה - המכללה למינהל וכנגד עיריית חולון. המשיבות הגישו תגובות מטעמן. בדיון שהתקיים ביום 1/8/05 הסכימו המבקשות למחוק את עיריית חולון מההליך, תוך שציינו כי לטענתן היא צד מעוניין בהליך. ב"כ העירייה נכח במרבית הדיון, השתתף בחקירת העדים והודיע בסיכומיו כי העירייה מצטרפת כצד מעוניין. 4. התקיים דיון ביום 1/8/05, נשמעו עדים. הצדדים הגישו סיכומי טענות מתומצתים בכתב. הצדדים הביעו הסכמתם לאחד את ההליך הזמני והעיקרי. 5. אלה העובדות העולות מחומר הראיות: א. הגב' גן מור (להלן - דורית או גן מור) הינה עובדת קבועה במכללה (נספח ה' לבקשה). ב. ביום 13/6/99 הודע לגן מור כי זכתה במכרז לתפקיד מנהלת בית הספר התיכון החדש ע"ש קוגל בחולון (לאחר מכן שונה שמו לבית ספר "עתידים"), נספח א' לבקשה. ג. גן מור היתה אמורה לצאת לשנת שבתון (חל"ת ע"ח קרן השתלמות) בשנה"ל תשס"ה. אישור על כך נמסר לה ביום 6/5/04, נספח ה' לבקשה. ד. במקומה של גן מור מונתה גב' אירית אהרונסון כמנהלת בית הספר. ה. ביום 8/3/05 פרסם יו"ר ועד ההורים - מר שמיר, גילוי דעת מטעם ועד ההורים, נספח א' לתגובה, בו נאמר: "בשנת הלימודים הנוכחית תשס"ה חלו בבית ספרנו שינויים מהותיים, הוחלף שם בית הספר ונכנסה מנהלת חדשה גב' אירית אהרונסון אשר הביאה אוירה ושיטת ניהול שונה ממה שהכרנו בעבר. אנו מרגישים ורואים שינויים אדירים בכל תחומי הלימוד, ההתנהגות, המשמעת והאווירה הכללית במתחמי בית הספר. משיחות ופגישות שאנו מקיימים באופן שוטף עם הורים, מורים, תלמידים ועובדים אנו שומעים שביעות רצון וקורת רוח מרובה בכל המובנים, במהלך ביקורים שאנו מקיימים בבית הספר מפעם לפעם אנו מגלים לשמחתנו שהשנה קיימת בבית ספרנו חדוות היצירה, גם בחטיבה וגם בתיכון. ..... אנו מאמינים שהתחלנו לראות את האור בקצה המנהרה וכי פנינו מועדות לעתיד חדש על אף המשימות והאתגרים הגדולים העומדים בדרכנו, כל זאת תחת ניהולה המדהים של גב' אירית אהרונסון אשר החליפה בשנה זו את גב' דורית גן-מור". ו. במהלך שנת השבתון הגיעו לאוזניה של גן מור שמועות על בעיות שהתעוררו בבית הספר. לפיכך פנתה ביוזמתה למר אביגדור גונן, מפקח על בית הספר מטעם משרד החינוך, וביקשה שיבדוק את הדברים. ז. מר גונן נכח בבית הספר ביום 15/3/05 ונפגש עם מורים. ביום 19/6/05 שלח מכתב למר דב סולנצ'יק מנהל רשתות השכלה במכללה למנהל, בו ציין: "השיחות היו פרטיות ב- 4 עיניים, בחדר קטן וסגור שהועמד לרשותי לכל אותו יום. נפגשתי עם 33 אנשים - רובם המכריע מורים/ות ומיעוטם עובדי מינהלה (זו פרוצדורה מאוד נדירה, אולם היא בוצעה על יסוד הצעתה של דורית). מתוך השיחות עלה באופן ברור קו של התנגדות וחשש רב לחזרתה של דורית לניהול בית הספר. הסיבה המרכזית לחשש היה ביטוי של פחד מדורית ומן הדרך בה היא מנהלת את המוסד. נוסף לביטויים של פחד היו מורים שטענו, כי לא קבלו את מלוא השכר המגיע להם: הוכרחו ללמד לבגרות בלי לקבל גמול בגרות או הוכרחו ללמד שעה נוספת בהתנדבות (מספר הטוענים כך כ- 6 - 7). הפחד כקו מאפיין דבר מגרונם של 30 איש. 3 התבטאו באופן חיובי כלפיה. אציין כי כל הדוברים הביעו הערכה לדורית על הקמת בית הספר, ניהולו במשך 5 שנים ועל יכולותיה הניהוליות (פרט לבעיה החמורה מאוד של יחסי אנוש קשים). עיקר השיחות נסוב כמובן על החיוב בחיי ביה"ס השנה, העליה בפונים ומבקשים ללמוד במוסד וכיו"ב. גם קבוצה של תלמידים ממועצת התלמידים התעקשה להפגש איתי (למרות שהבעתי אי נוחות מכך) והביעה שביעות רצון רבה מהתנהלות ביה"ס השנה (יותר מן השנים הקודמות), מהעדר אלימות, מן הדיבור הישיר והרגוע ששולט במסדרונות וכיו"ב. למחרת התקשרו אלי עוד 3 אנשים והביעו תמיכה בדורית". ח. ביום 20/3/05, מספר ימים לאחר ביקורו של מר גונן בבית הספר, התקיימה פגישה בנוכחות מר דב סלונצ'יק, מר גונן, גן מור וגורמים נוספים. הפרוטוקול צורף נספח ד' לכתב התשובה. ט. למחרת הפגישה שלחה הגב' גן מור מכתב למר גרנות בעיריית חולון שהשתתף גם הוא בפגישה, בו הודיעה לו: "ברצוני להודות לך על הזמן שהקדשת לשיחתנו אתמול בבוקר, יחד עם אילנה, אביגדור ודב ... כל הנוכחים העלו את הנושאים שאותם הם שמעו בכל הקשור לאווירה שבבית הספר. אני שמחה שניתנה לי הזדמנות להציג את עמדתי. באופן אישי, אשים דגש על אותם נושאים אשר יקדמו בשנה הבאה את התיכון ...". י. במקביל לפגישות אלה, החלה מסכת של שמועות בקרב מורי בית הספר והורי התלמידים. כתבה במקומון שכותרתה "בעתידים רוצים את המנהלת המחליפה", פורסמה ביום 9/3/05. מכתב תמיכה בגן מור ובקשה שתחזור בתום החל"ת, חתום ע"י כ- 40 מורים נשלח לגורמים שונים ביום 15/5/05. המכתב צורף לבקשה כנספח יב' בצרוף חתימות המורים. מכתב "תגובה" המעלה טענות קשות כנגד גן מור, נכתב ביום 17/6/05 בסיומו נכתב: "על החתום קבוצת מורים ועובדים שמאוד אכפת להם" אך לא צורפו שמות החותמים בטענה שהם חוששים שמא יבולע להם. יא. ביום 25/5/05 התקיימה פגישה בין גן מור, מר סולנצ'יק ועו"ד אליהוא מטעם עיריית חולון. הפגישה הוקלטה על ידי גן מור ותמליל שלה צורף לתיק. יב. ביום 30/5/05 התקיימה פגישה נוספת. אף היא הוקלטה אך לא צורף תמליל השיחה. יג. ביום 31/5/05 נשלח לגב' גן מור מכתב פיטורים בו נכתב: "בהמשך לשיחות שהתקיימו עימך והודעתנו בע"פ, תופסק העסקתך במכללה למינהל, כמנהלת ומורה בביה"ס תיכון "עתידים" בחולון ביום 31/8/05 ...". יד. נציג ההסתדרות המורים שלח מכתב בו הוא מתנגד לפיטורים. ביום 2/6/05 הוכרז סכסוך עבודה, נספח טו' לבקשה, והצדדים זומנו לישיבת תיווך בפני עו"ד רינה גרוס, סגנית הממונה על יחסי עבודה. טו. הבקשה שבפנינו הוגשה ביום 14/7/05. 6. אלה נימוקי המבקשת: א. ההסכמים וההסדרים החלים על עובדי הוראה בשירות הציבורי, חלים גם על המשיבה, לרבות תקנון העבודה לעובדי הוראה. ב. גן מור יצאה לשנת שבתון מכח הוראות התקנון. ג. התקנון מסדיר נושא פיטורי עובדים, לרבות הקמת ועדה פריטטית, מתן אזהרה לעובד ועוד. ד. הטענות בדבר טיב תפקודה של גן מור מסתמכת על רכילות ועל שמועות ואינן עומדות בקנה המידה הנקבע בתקנון. ה. המשיבה נוהגת בניגוד להוראות התקנון, בחוסר תום לב ובזמן שגן מור שוהה בשנת שבתון. ו. החלטת המכללה מהווה כניעה לתכתיבי ההורים. ז. לא נערך שימוע כדין, לא ניתנה זכות טיעון, ההחלטה על פיטוריה הונחתה כעובדה מוגמרת. לא ניתנה הזדמנות אמיתית לתיקון הליקויים. ח. באישור שניתן לגן מור לצאת לחל"ת יש משום הבטחה כלפיה וכלפי ההסתדרות כי מעמדה כעובדת קבועה ישאר כזה עד אשר יופסק על פי הנוהלים שבתקנון. גן מור הוטעתה להאמין שיציאתה לשבתון מבטיחה את חזרתה בתום השנה. ט. ההחלטה על פיטוריה נעשתה משיקולים זרים, פוליטיים, אישיים. י. יש מקום להורות על אכיפת יחסי עובד ומעביד. יא. בפעולות המשיבה יש משום פגיעה בזכות ההתאגדות. 7. אלה טענות המשיבה: א. מהות הבקשה היא לאכוף על המכללה את עבודת גן מור כמנהלת בית הספר עתידים, בניגוד לרצונה של המכללה, של מורים רבים, הורי התלמידים, תלמידי בית הספר, עיריית חולון ובניגוד למסקונתיו של המפקח מטעם משרד החינוך. ב. המכללה היא עמותה פרטית. ג. מראשית שנת 2005 הצטברו תלונות רבות בנוגע ליחסי אנוש של גן מור כלפי מורים ותלמידים, חלקם החלו להתעורר על רקע שנה מוצלחת של מחליפתה הגב' אהרונסון. ד. התקיימו פגישות רבות וגן מור ידעה מהן הטענות המועלות נגדה וניתנה לה הזדמנות מלאה להשמיע טענותיה כבר בחודש מרץ 2005. ה. חלה ירידה בהרשמת תלמידים ובית הספר בשנת תשס"ה חל שיפור בקליטת תלמידים בעקבות השנה בה שהתה גן מור בחל"ת. המכללה והעירייה עמדו בפני חשש שבית הספר עומד להסגר. ו. אף אם יקבע שחלים על המכללה הוראות תקנון השירות לעובדי הוראה, הרי שמכוחו, פרק 18.51, ניתן לפטר עובד עם שובו מחל"ת. ז. אין חובה מוחלטת לשמור על מקום עבודתו של עובד שיוצא לחל"ת. ח. אין זה צודק לכפות על בית הספר את העסקתה של גן מור. ט. ניתנה זכות שימוע מלאה. י. שיהוי. 8. נדון להלן בנושאים שבמחלוקת. 9. חלות תקנון השרות לעובדי הוראה בתגובת המכללה לבקשה שהוגשה, נטען כי המכללה למינהל היא עמותה פרטית, הפועלת כבעלות פרטית על בתי הספר שהיא מפעילה, כי כל גרעון שנוצר בקופתה מכוסה על ידה באופן בלעדי. עוד נאמר כי כל גרעון שנוצר בקופתה מכוסה על ידה באופן בלעדי. עוד נאמר כי בית הספר הוא "בית ספר מוכר שאינו רשמי". נטען עוד כי המכללה איננה ומעולם לא היתה צד להסכמים ולהסדרים החלים בשירות הציבורי. 10. בעניין עע 1123/01 בית ספר תיכון עירוני כי"ח נ' צויזנר , דבע לו 438, התייחס בין הדין הארצי לעבודה לשאלה האם על מוסד כדוגמת בי"ס כי"ח, חלות ההוראות של עובדי הוראה בשירות הציבורי. על פי עובדות פסק הדין, בי"ס כי"ח הוא "מוסד חינוכי מוכר שאינו רשמי" על פי סע' 1 לחוק לימוד חובה תש"ט-1949, הפועל כחברה פרטית עירונית שחבריה הם עיריית ת"א-יפו וחברת כל ישראל חברים בע"מ. כך נאמר בפסק הדין (עמ' 469): "התקנון וקובץ ההוראות הם מסמכים אשר חוברו והוכנו במשרד החינוך והתרבות; אין הם פרי משא ומתן בין הצדדים. .... אשר להתקשרות בין המנהל לבין חברת בית הספר, למד בית הדין על אימוץ הוראות התקנון בדרך של התנהגות מכך שמינוי הקבע ניתן לו רק לאחר תקופת נסיון של שלוש שנים, ותנאי השכר הראשוניים נקבעו לו על בסיס דירוג עובד והוראה כמנהל - בהתאם לתקנון וקובץ ההוראות ... סבורים אנו, כי בסממנים אלה אין די כדי לקבוע את תחולתם של התקנון וקובץ ההוראות במסגרת הנורמטיבית המחייבת ביחסיהם של המנהל וחברת בית הספר, ועל אחת כמה וכמה בהליך הפיטורים המתחייב מהם. המנהל הועסק על פי חוזה אישי, ואין ראיה לחוזה בכתב שנחתם בינו לבין חברת בית הספר. גם אין כל טענה שהיה אימוץ בכתב של הוראות התקנון וקובץ ההוראות לחוזה האישי, ואין ניתן לקבוע כי הוראותיהם של התקנון וקובץ ההוראות אומצו מכללא בחוזהו האישי מתוקף היותם הסדר קיבוצי החל גם עליו". לאחר מכן ניתח בית הדין את הוראות התקנון לגבי פיטורי מנהל, ומצא כי הן מתייחסות למקרה של פיטורים מסיבות פדגוגיות, נושא שאינו תואם את פיטוריו של צויזנר (וגם אינו תואם את פיטוריה של גן מור בענייננו). 11. יישום הלכת צויזנר על ענייננו, מעלה כי אף בעניינו לא חלות ההוראות החלות על עובדי הוראה בשירות הציבורי. הוכח מחומר הראיות שהמכללה אימצה לעצמה חלק מהעקרונות החלים בשירות הציבורי: מתן קביעות בתום 3 שנים (סולנצ'יק, עמ' 27 ש' 11), זימון ההסתדרות לדיונים בנושא פיטורים וצמצומים (סולנצ'יק עמ' 27 ש' 9) , פיטורי מורים עד 31/5. עובדות אלה אינן מוכיחות אימוץ גורף של כל העקרונות החלים בשירות הציבורי. 12. בעניין צויזנר נקבע כי בית הספר הוא מוסד ציבורי, דו מהותי, זאת מכיוון שמדובר בחברה ציבורית, המספקת שירותי חינוך לציבור ונושאת אופי ציבורי ולפיכך היא מהווה גוף דו מהותי, אשר חלים עליו גם עקרונות המשפט הפרטי וגם עקרונות המשפט הציבורי, המנהלי. דומה שהלכה זו יש ליישם גם על המקרה שבפנינו. מדובר במכללה המנהלת מספר בתי ספר - נותנת שירות לציבור. בית הספר עתידים נתמך מכספי העירייה. למדינה חלק בתקצוב בית הספר. מטעמים אלה יש להחיל על המכללה את עקרונות המשפט המנהלי, ובאופן שכזה לבחון את פיטוריה של גן מור. 13. הסיבות לפיטורים בטרם נדון בשאלה האם התקיים לגן מור הליך שימוע תקין, נבחן את העילות לפיטוריה. כדור השלג אודות ניהול בית הספר עתידים, החל להתגלגל בעקבות גילוי הדעת של ועד הורי בית הספר, שפורסם ביום 8/3/05 בעת שהתה גן מור בשנת שבתון. בהמשך הצטרפו לשורת המחאות גם חלק ממורי בית הספר. אותם מורים התייצבו בפני המפקח ממשרד החינוך מר גונן ותארו בפניו רגשות קשים בקשר לאווירה השוררת בבית הספר בניהולה של גן מור. אומנם לא הובאו שמות המורים שהופיעו בפני המפקח, אך אנו מקבלים את עדותו של מר גונן בפנינו לפיה נפגש עם 33 מורים, מתוכם 30 מורים שמהם התרשם כפי שציין במכתבו, שהובא לעיל. כן מקבלים אנו את עדותו לעניין הדיווח על הפגישה שקיים עם נציגי התלמידים. הועלה טיעון נוסף, ירידה במספר התלמידים הנרשמים לבית הספר. נספח א' לתגובת המבקשת מפרט את מספר התלמידים שנרשמו לביה"ס לפי שנים. משנת תשס"א ועד תשס"ד חלה עליה במספר התלמידים. בשנת תשס"ה חלה ירידה משמעותית (מ- 178 ל- 139). לשנה"ל תשס"ו נרשמו 178 תלמידים. העד אבינועם גרנות, ממנהל החינוך בעירייה, העיד כי הסיבה העיקרית לצמיחה המיועדת לתשס"ו, היא צורת הניהול בשנת תשס"ה (ע"י מחליפתה של גן מור). עוד העיד כי ברשימת התלמידים, כלולים גם כאלה שהגישו בקשות להעברה לבתי ספר אחרים, והבקשות סורבו, ומדובר על כ- 60 בקשות לקראת תשס"ה. העדה גב' שריר, מטעם המבקשות, העידה כי הרישום לתשס"ה היה נמוך יותר בגלל שינוי מערכתי ברישום באותה שנה, בכך שאפשרו לעולים לעזוב את בית הספר ולהרשם לבתי ספר אחרים. די בכך שהובהר כי חלה ירידה משמעותית במספר התלמידים לשנת תשס"ה. כל הנושאים הנ"ל הצדיקו עריכת בירור, בשיתופה של גן מור, בעניין תיפקודה כמנהלת בית הספר. 14. האם קויים שימוע כדין בין הצדדים התקיימו מספר פגישות. נבחן להלן את הפגישות שהתקיימו והאם יש לראות בהן כהליך שימוע מלא ותקין. 15. פגישה מיום 20/3/05 פרוטוקול הפגישה צורף נספח ד' לתגובת המכללה. בפגישה נכחו נציגי המכללה, העירייה והגב' גן מור. בפרוטוקול המודפס נאמר: "המפגש התקיים לאור פניות מורי בית הספר ... אל מפקח משרד החינוך ואל מנהלת המחלקה לחינוך ... בדרישה להחליף את מנהלת בית הספר הגב' דורית גן מור. במקביל פנה ועד ההורים הבית ספרי אל מינהל החינוך - באותה דרישה ... "הרקע לביקורת על המנהלים הוא - יחסי אנוש לקויים, אי התאמת הסגנון הניהולי לאופיו של בית הספר ... הטענות לא היו כנגד מקצועיות המנהלת אלא כנגד יחסה אל המורים והתלמידים. דעות אלה התחדדו עם כניסתה של מנהלת ממלאת מקום לתפקידה בעת יציאתה של הגב' גן מור לשנת שבתון". למחרת הפגישה שלחה גן מור מכתב, נספח ה' לתגובת המכללה, בו היא מודה לראש מנהל החינוך מר גרנות על הזמן שהקדיש לשיחה, על האווירה הרגועה וההתנהלות המכובדת, שיחה שבה שוחחו על הנושא הכאוב והוא האווירה בבית הספר וניתנה לה הזדמנות להביע עמדתה. בחקירתה טענה כי זה מכתב תודה על כך שנתנו לה להציג את עצמה בפני אנשים שלא הכירה - גב' בר ומר גרנות, וכי הפגישה כונסה ביוזמתה של גן מור. לדבריה, כבר אז הזדעקה ואמרה שהדברים הם לא כצעקתה ושעליה לחזור לבית הספר והעניינים ירגעו. לדברי גן מור, סיכום הפגישה, נספח ד' לתגובת המכללה, לא הגיע אליה עד שהגישה את הבקשה לבית הדין. לדבריה, לא מופיע במסמך הדעות שהביעה והפרזנטציה שערכה אלא במשפט אחד כולל. עוד דברים שלא נכתבו הם שהציעה שתחזור לעבודה כשהיא מוכנה לקבל יועץ ארגוני. בחקירה חוזרת הבהירה כי בפגישה מ- 20/3 לא אמרו לה ששוקלים את הפסקת העסקתה. יחד עם זאת, דבריה בעדותה לפיהם הציעה שתחזור לניהול בלווי יועץ ארגוני, מעידים על כך שנושא תיפקודה בבית הספר עלה גם עלה בשיחה. מר אבינועם גרנות העיד כי פרוטוקול הפגישה משקף את שנאמר בה וכי הוצגו בפני גן מור עדויות על אווירה קשה בקרב המורים, דרישה חד משמעית של המורים וועד ההורים להשאיר את המנהלת הנוכחית וכן: "לדעתי נוצר אקלים סביבתי כזה שהגב' גן מור לא תוכל להשתלב במערכת ואמרתי לה זאת גם באופן אישי בשיחה של 20/3". 16. מסקנתנו מהאמור היא כי בפגישה מ- 20/3/05 התקיים דיון אודות האווירה בבית הספר ואודות אחריותה של גן מור לאווירה כזו. בשלב זה, הטענות כנגד גן מור היו טריות וחדשות. ועד ההורים התלונן ב- 8/3/05, המפקח ביקר בבית הספר ב- 19/3/05, ההרשמה לשנה"ל החלה בינואר, פברואר (עדות שריר עמ' 9 ש' 2). נראה בלתי סביר כי בשלב כה מוקדם הוחלט להעמיד על הפרק את סוגית הפיטורים. 17. פגישה מיום 25/5/05 פגישה זו הוקלטה ע"י גן מור ותמליל שלה הובא בפנינו. בהמשך פסק הדין נתייחס לעצם הקלטת השיחה. בפגישה השתתפו מר דב סולנצ'יק מטעם המכללה ועו"ד אליהוא מנכ"ל העירייה. ניכר בפגישה כי הועלו בפני גן מור הטענות המופנות כלפיה (עמ' 7 - פנית ועד ההורים, עמ' 9 - בקשות העברה של תלמידים, עמ' 9 - יחסי אנוש מעורערים, עמ' 11 - תלונות של מורים על יחס נוקשה ועוד). ניכר כי ניתנה לגן מור ההזדמנות לענות. נשמעה דעתה כי כל העניין החל ביוזמתה של ממלאת מקומה גב' אהרונסון שהחליטה "לבנות את עצמה" בשנה שבה נעדרה גן מור. כמו כן, הבהירה כי נציגי ועד ההורים אמרו לה שחלקם לא מסכימים עם יו"ר הועד שמעון שמיר ואף עזבו את הועד. כמו כן, הבהירה כי העירייה חתמה עם המכללה על חוזה לעוד 5 שנים, וזאת בשל 5 השנים המוצלחות בניהולה. גן מור העלתה גם את נושא הגיל - היותה בת 58 והעובדה שיקשה עליה למצוא עבודה אחרת. נושא פיטוריה של גן מור עלה על הפרק בשיחה. עלו גם הצעות אחרות, כגון חל"ת לשנה נוספת - שאז הבהירה גן מור כי לא תוכל לקבל עוד שנה תשלום מקרן השתלמות, וכן עלו רצונות של עו"ד אליהוא ומר סולנצ'יק להגיע להסכמה ולהבנה על הפסקת ההעסקה. ניכר מהפגישה כי הן מר סולנצ'יק והן עו"ד אליהוא, מאשרים שהדרישה שגן מור לא תנהל יותר בעתידים, היא דרישה חד משמעית של העירייה, שהתנתה זאת בכך שאם גן מור תמשיך להיות מנהלת, יוחזר בית הספר לעירייה ויבוטל ההסכם עם המכללה. ניכר עוד כי החלטת העירייה נובעת מלחצים המופעלים עליה מצד ההורים, בנוסף לתלונות שהגיעו גם ממורים. 18. פגישה מיום 30/5/05 גן מור העידה כי בפגישה זו הציג מר סולנצ'יק את הנושא ואת הבעיה שבחזרתה לניהול וכי אמרה שהרצון שלה לאורך כל הדרך הוא לחזור ולנהל את בית הספר. גן מור אישרה כי הקליטה גם את השיחה מ- 30/5 אך לא צרפה תמליל של השיחה. 19. המסקנה העולה מהאמור לעיל, היא כי התקיים לגן מור שימוע כדין, בפני הגורמים המוסמכים במכללה ובהשתתפות גורמים מוסמכים בעירייה, ביום 25/5/05 וביום 30/5/05, כי הועלו הטענות כנגדה וניתנה לה הזדמנות להשיב. אנו קובעים כי לא נפל פגם בהליך השימוע שנערך לגן מור. 20. האם הנסיבות הצדיקו פיטוריה של גן מור יש לבחון את ההחלטה על הפיטורים, והאם זו עומדת בקנה אחד עם עקרונות המשפט המינהלי והציבורי. זהו העקרון שנקבע בעניין זה: "כלל הוא כי בית הדין לא ישים את שיקול דעתו תחת שיקול דעתה של הרשות המוסמכת, וכי לא יתערב בהחלטתה לשנותה, אלא אם כן נמצא כי אותה החלטה ניתנה בחקיקה מסמכות, או כי יש בה פגיעה בכללי הצדק הטבעי או כי היא נגועה בשיקולים זרים, באי סבירות קיצונית היורדת לשורשו של עניין. בית הדין אף לא ישים שיקול דעתו תחת זה של הרשות אפילו היה הוא עצמו בוחר באפשרות אחרת מזו שבחרה בה הרשות ללכת, כל עוד מצויה אותה אפשרות במתחם הסבירות" (צויזנר עמ' 475). עניין לנו במנהלת מוכשרת, שניהלה את בית הספר עתידים בהצלחה רבה, מאז הקמתו. במשך שנות קיומו מספר התלמידים החדשים עולה מידי שנה. כל העדים, לרבות עדי המשיבה, העידו כי גן מור היתה מנהלת טובה, בעלת יוזמות בבית הספר, פתיחת מגמות חדשות, שינוי שם בית הספר ועוד. הובהר כי התלונות על גן מור החלו רק בשנה שבה ניהלה את בית הספר הגב' אהרונסון, ואזי נערכה השוואה בין השתיים. דהיינו - אין טענה באופן אישי כנגד גן מור אך למחליפתה שי יחסי אנוש טובים יותר. במשך כל שנות עבודתה לא הועלתה כנגדה ולו טענה אחת (הובא מסמך אחד בלבד המתייחס לשנת 2001). 21. העיד המפקח מטעם משרד החינוך מר גונן: "הממצאים שלי הם מקצועיים ולא נגד גב' גן מור באופן אישי ומתמקדים אך ורק בפן של החיבור בין הגב' גן מור לבין הנפשות הפועלות בבית הספר" (עמ' 31). מתמליל הקלטת עולה כי מר סולנצ'יק אף הוא מודה שגן מור היא מנהלת טובה ואף היה ועודנו מוכן (כפי שהעיד בפנינו), לתת לה מכתב המלצה. 22. הועלו תלונות, אף כי אנונימיות, על ידי מורים, בדבר פחד וחשש מפני גן מור, ובקורת רבה על שיטות הניהול שהנהיגה ועל מערכת יחסי אנוש. הובאו גם דעות נוגדות, לרבות עדות של שני מורים בפנינו. 23. התברר כי ההרשמה לבית הספר ירדה וכי אינה כוללת בקשות העברה רבות שלא נענו. כן הובהר כי בית הספר עומד בסכנת סגירה ותהא הסיבה לכך תפקודה של גן מור, כטענת המכללה, או העובדה שבכוונת העיריה לסגור את אחד מבתי הספר בחולון כנראה עתידים, כפי שהודה מר גרנות בעדותו. 24. די בכל אלה על מנת לשכנענו כי ההחלטה שלא להעסיק את גן מור בשנת הלימודים הבאה, היא החלטה נכונה וסבירה, ואין מקום להתערב בה. אף אם הוכח שההחלטה נבעה מלחץ של העירייה, אין בכך כדי לאיין את ההחלטה ולקבוע את פסלותה, שעה שהוכח כי ההחלטה התקבלה על רקע אמיתי, על רקע תסיסה בקרב הורים ובקרב חלק בלתי מבוטל מהמורים. בעניין זה דן בית הדין הארצי בפסק דין צוייזנר, בקובעו כי כאשר עסקינן בבית ספר, יש ראשית לכל לדאוג שהסדר ישוב על כנו למען רווחתם של התלמידים, ולעשות כל הדרוש לשם כך. במיוחד אמורים הדברים שעה שהבקשה הוגשה בחודש יולי, בו מתרכזים מאמצים רבים לקראת פתיחת תשנת הלימודים והחלפת המנהלת שמונתה לתפקיד, בשלב זה, יגרום לזעזוע בבית הספר ויסכן את פתיחת שנת הלימודים באופן מסודר. 25. בכך לא די. כפי שהובהר, המכללה מנהלת בתי ספר נוספים. כישוריה של גן מור כמנהלת אינם מוטלים בספק. גן מור בת 58, פיטוריה יקשו על מציאת מקום עבודה אחר. הטענות נגד גן מור עלו במהלך שנת לימודים שבה שהתה בחל"ת, בשבתון, ולא היתה בבית הספר. לא ניתנה לגן מור כל הזדמנות לשפר את דרכיה, להפיק לקחים מהטענות שהועלו נגדה. העד דב סולנצ'יק, מטעם המכללה, נשאל לגבי ברורים שערך הוא, כאחראי על גן מור, קודם לפיטוריה, והשיב: "לא היו אצלי מורים שדיברו נגד דורית. קיבלתי טלפונים עם שמות של מורים. היתה קבוצה שדיברה איתי בטלפון. דיברו איתי שלושה ... אנחנו נפגשנו מספר פעמים עם מפקח בית הספר ועם ועד המורים. אני עם המורים אישית לא נפגשתי אבל שמעתי טלפונית. אני מנהל מערכת גדולה מאוד ולצערי הרב לא ירדתי לפרטים אלא קיבלתי את העובדות כמו שהן. אני מכיר את בעלי התפקידים במינהל החינוך כבעלי מקצוע טובים שלא מבססים את מסקנותיהם על רכילות". משנשאל האם נעשה נסיון לאפשר לגן מור לתקן את דרכיה השיב שלא "והסיבה היא שבית ספר זה לא חיי נישואים ואי אפשר לעשות נסיונות על בית הספר שעומד להסגר", אך לא השיב מה לגבי בי"ס אחר. 26. בתי הדין לעבודה ובית המשפט העליון הכירו בחשיבותה של שנת שבתון לעובד הוראה. כך נאמר בענין בגץ 34/88, שריירמן נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד מג (2) 55: "לפי מהותו ואופיו, משרת השבתון הן את מטרותיו המקצועיות של העובד והן את אלו של המעביד. יש בו כדי להביא לקידומו המקצועי של העובד ויש בו גם כדי להעניק תועלת למקום העובדה". קיימת חשיבות רבה, כאמור, לכך שעובד הוראה יוכל לצאת לשבתון מתוך ידיעה שמקום עבודתו מובטח לו. המכללה הכירה בזכותה של גן מור לשוב לבית הספר בתום השבתון. במכתב המאשר את השבתון התבקשה גן מור להודיע על חזרתה, בטופס הבקשה לשבתון התחיבה גן מור להמשיך לעבוד בהוראה במשך 3 שנים לפחות שאם לא כן תדרש להשיב את הכספים שקיבלה (נספח ו' לבקשה). בהודעה המכללה לעיתונות בעקבות הפרסום בעיתון, הדגישה היא את זכותו של עובד ההוראה לחוזר לעבודתו בתום שנת השבתון (נספח ב' לתשובה). התרשמנו כי המכללה לא עשתה די על מנת לכבד את זכותיותיה של גן מור בענין זה. התרשמותנו היא כי ניתן היה למצוא פתרון חלופי, שייתר את פיטוריה של גן מור ויאפשר לה להביא לידי ביטוי את כישוריה כמנהלת או בכל תפקיד אחר ההולם את מעמדה. 27. סיכום העולה מהאמור לעיל, הוא כי ההחלטה שלא להחזיר את גן מור לניהול בי"ס עתידים היתה החלטה סבירה, שהתקבלה לאחר שהתקיימו הליכים כראוי לבירור הטענות שהועלו נגדה. ההחלטה על פיטוריה של גן מור, במקום שיבוצה בתפקיד אחר ולו לשנת נסיון, נגועה בחוסר סבירות ובחוסר תום לב. ההחלטה פוגעת בעקרון לפיו יש לאפשר לעובד הוראה לשוב משבתון, על מנת לא לכרסם בזכות זו של עובד ההוראה. אין זה המקרה המצדיק פיטורים תוך סטיה מהעקרון דלעיל. הדברים מקבלים משנה תוקף שעה שההחלטה על הפיטורים התקבלה בשנה שבה שהתה גן מור בשבתון, לאור טענות שהועלו לראשונה באותה שנה ואשר התייחסו להשוואה בין שתי המנהלות ולא לגן מור אישית, ובמהלך תקופה שבה גן מור לא יכולה היתה לתקן את התנהגותה. 28. סוף דבר. ההחלטה על פיטוריה של גן מור, בטילה. בשנה"ל תשס"ו תשובץ גן מור לתפקיד אחר ההולם את מעמדה. במהלך שנה זו תקבל משכורת כמנהלת. במהלך שנה זו תבחן המכללה אפשרות שיבוצה של גן מור לתפקיד אחר, בבית ספר אחר של המכללה למנהל. 29. בגין ההליכים בתיק זה תשלם המכללה למבקשות, ביחדולחוד, שכר טרחת עו"ד בסך 4,000 ₪ בצרוף מע"מ. שבתוןשנת שבתוןפיטורים