בקשה למחיקת סעיפים - סיכומים

החלטה בפני בקשה להורות על מחיקת סעיפים 1, 2, 13, 14 ו- 15 לסיכומי המשיב. העובדות הדרושות להכרעה בבקשה יפורטו להלן: המשיב הועסק על ידי המבקשת (להלן- האוניברסיטה) כמורה מן החוץ בחוג לכלכלה ולחשבונאות במשך שנות הלימודים תשנ"ב - תשס"ב. זאת, על יסוד כתבי מינוי שהוצעו מעת לעת. המשיב הגישה תביעה לתשלום פיצויי פיטורים, הפרשי שכר בין שכרו לשכרם של חברי סגל אקדמי קבועים באוניברסיטה ופיצויים בגין פיטורים שלא כדין ובגין אובדן השתכרות עתידי. בדיון שהתקיים ביום 16.3.2005 הסמיכו הצדדים את בית הדין האזורי להכריע על דרך סעיף 79א לחוק בתי המשפט באשר לסכום פיצויי הפיטורים אותו יש לשלם למשיב, לרבות באשר להצמדה וריבית, ובנוסף יכריע ביה"ד באותה דרך ביחס להוצאות משפט. עוד הוסכם כי פסק הדין לא יהיה מנומק, אולם בית הדין לצורך הכרעתו יקבע עובדתית אם המשיב הוכיח רצף בעבודה במקרה זה. בפסק הדין מיום 4.4.2005 קבע בית הדין כי האוניברסיטה תשלם למשיב פיצויי פיטורים בסך של 65,000 ₪, והוצאות משפט בסך של 25,000 ₪. עוד קבע בית הדין, כרקע לקביעה, כי המשיב לא הוכיח רצף בעבודתו, אלא באורח חלקי. האוניברסיטה הגישה ערעור על פסק הדין. על פי הסדר דיוני בין הצדדים, הודעת הערעור של האוניברסיטה מהווה את סיכומי הטענות מטעמה, כאשר הוסכם כי המשיב יגיש סיכומי טענות מטעמו, האוניברסיטה תגיש סיכומי תשובה, ולמשיב תהיה זכות להגיב לסיכומי המבקשת. על פי ההסדר הדיוני, הגיש המשיב את סיכום טענותיו. נימוקי הבקשה למחיקה סעיפים מסיכומי המשיב הם: ערעור על פסק הדין מוגבל לקביעות שנתקבלו במסגרת פסק הדין. בכוחו של משיב להשיב אך על הנושאים נשוא הערעור, ואין הוא יכול להגיב על נושאים שהמערער כלל לא ערער עליהם, למעט על ידי הגשת ערעור שכנגד. בסיכומיו, המשיב מרחיב את גדר הערעור שלא כדין, בהעלותו טענות בנוגע לאופן העסקתו באוניברסיטה ובאופן סיום עבודתו בה. נושאים אלה אינם נכללים בגדרי הערעור. כמו כן, אין מקום לסעיפים בהם מתאר המשיב את הנסיבות אשר הובילו להגשת תביעתו . המשיב טען כי הבקשה היא אבסורדית, וכי הסעיפים אותם מבקשת האוניברסיטה למחוק הם המקבילה של פרק 1 לסיכומי האוניברסיטה - "הרקע להגשת הערעור". לעניין זה היפנה המשיב לסעיפים בהודעת הערעור, המהווה את סיכומי האוניברסיטה, בהם תיארה האוניברסיטה את מתכונת העסקתו, פירטה את טיעוניה בפני בית הדין האזורי, וכו'. לטענת המשיב, כשם שהאוניברסיטה פירטה בסיכומים את נקודת המבט שלה על המחלוקת שעמדה ביסוד הדיון בבית הדין האזורי, זכאי המשיב לפרוש בסיכומים את נקודת מבטו. זאת ועוד. הסעיפים אותם מבקשת האוניברסיטה למחוק מהסיכומים מבססים את טענת ההשתק של המשיב. לאחר עיון בהודעת הערעור ובסיכומי המשיב, ולאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים, אני קובעת כי דין הבקשה להידחות, בעיקרו של דבר מנימוקי המשיב. אכן, כפי שטען המשיב, האוניברסיטה פירטה בסיכומיה את עובדות הרקע להגשת הערעור (סעיפים 1 - 10 להודעת הערעור), לרבות טענות בדבר מתכונת העסקתו של המשיב, נסיבות סיום עבודתו, ואופן ניהול ההליך בבית הדין קמא. בנסיבות אלה, אך טבעי הוא שהמשיב בסיכומיו יפרוש את עובדות הרקע להליך הערעור מנקודת מבטו, ואין הצדקה למנוע זאת ממנו. כך למשל, רשאי המשיב, בהתייחס לטענת האוניברסיטה כי המשיב התפטר מעבודתו כיון שסירב לקבל את תנאי העבודה שהוצעו על ידי האוניברסיטה, לפרט בסיכומי הטענות מטעמו כי האוניברסיטה ביקשה לשנות את תנאי עבודתו, את השינוי שהאוניברסיטה ביקשה להנהיג, ולהסביר מדוע סירב לתנאי העבודה החדשים. בקשתה של האוניברסיטה, כי בפני בית הדין תהיה גרסתה שלה בלבד בנוגע להשתלשלות האירועים שהביאה לפסק הדין התלוי ועומד בערעור היא בלתי סבירה בעליל, ודינה להידחות על הסף. זאת ועוד. מקובלת עלי גם טענת המשיב, כי לעובדות הרקע משמעות והשלכה על פסיקת בית הדין בערעור, בכל הנוגע להפעלת שיקול הדעת של בית דין זה אם להתערב בפסיקת בית הדין קמא שניתנה על יסוד סעיף 79א לחוק בתי המשפט. סוף דבר - הבקשה נדחית. האוניברסיטה תשלם למשיב הוצאות הבקשה בסך של 1,500 ₪, בצירוף מע"מ כדין. אם סכום זה לא ישולם בתוך 30 יום מהמועד בו תומצא לאוניברסיטה החלטה זו, ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד למועד התשלום בפועל. 9. האוניברסיטה תגיש סיכומי תשובה בתוך 10 ימים מהמועד בו תומצא לה החלטה זו. המשיב רשאי להגיש תגובה לסיכומי התשובה בתוך 7 ימים לאחר מכן. מחיקת סעיפיםסיכומיםמסמכים