בקשה למתן תשובות לשאלון

פסק דין הנשיא סטיב אדלר: לפנינו ערעור ברשות (ברע 715/05) על החלטת בית הדין האזורי בבאר-שבע מיום 13.9.2005 (השופט הראשי מיכאל שפיצר; בשא 2028/05 עב 1030/04) בה נדחתה בקשתה של המערערת לגילוי מסמכים ספציפיים ולמתן תשובות לשאלון. בהתאם להחלטת הנשיא, הערעור התברר על פי טיעונים בכתב. ואלה העובדות שביסוד הערעור: 2. המערערת היא חברה פרטית העוסקת בשריפת פסולת וטיפול בחומרים מסוכנים ברמת חובב שבדרום הארץ. המשיב (להלן גם: מר גור-ארי), הועסק אצל המערערת בתפקיד מנהל המפעל מיום 14.10.2001 ועד שהודע לו על פיטוריו ביום 12.11.2003. ביום 1.1.2004 פנה מר גור ארי לבית הדין האזורי בבאר-שבע בתביעה לתשלום זכויות סוציאליות שונות בגין תקופת העסקתו במערערת וסיומה. בכתב הגנתה המתוקן טענה המערערת כי מר גור ארי הונה אותה, תוך שהוא מציג עצמו כמהנדס בוגר הטכניון וכבעל קריירה צבאית מרשימה. עוד נטען בכתב ההגנה כי מר גור ארי עשה יד אחת עם צדדים שלישיים במטרה להוציא מהמערערת כספים שלא כדין. נוכח טענות אלה, סבורה המערערת כי יש לשלול ממר גור-ארי את תשלום פיצויי הפיטורים ודמי ההודעה מוקדמת. 3. ביום 18.8.2005 הגישה המערערת לבית הדין האזורי בקשה לגילוי מסמכים ולמתן צו למענה על שאלון. המערערת ביקשה כי בית הדין האזורי יורה למשיב להמציא לעיונה תעודות או מסמכים המעידים על היותו בוגר תואר בהנדסה של הטכניון ומסמכים המעידים על היותו בוגר הטכניון בכלל; מסמכים המעידים על דרגתו בצה"ל; מסמכים הנוגעים לתיקי הוצאה לפועל ו/או תביעות שהתנהלו כנגדו החל מהמועד בו החל עבודתו אצל המערערת. המערערת ביקשה מבית הדין קמא ליתן גם צו המורה למשיב להשיב על שאלון העוסק באותן סוגיות לגביהן התבקש גילוי המסמכים. בקשת המערערת נדחתה ומכאן ערעור זה (ברשות). יצויין, כי טרם הגשת כתב ההגנה המתוקן הגישה המבקשת לבית הדין האזורי בקשה דומה לגילוי מסמכים ומתן צו למענה על שאלון. הבקשה נדחתה בהחלטת הרשם זיידרמן מיום 6.3.2005. נוכח הרחבת היריעה בכתב ההגנה המתוקן, הוגשה הבקשה פעם נוספת. כאמור, הבקשה נדחתה בהחלטה מושא ערעור זה. טענות בעלי הדין: 4. טענת המערערת היא, כי גילוי המסמכים והמענה על השאלון נדרשים על מנת להכריע בסוגיות שבמחלוקת, וביניהן, האם מר גור ארי זכאי לתשלום פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת, או שמא יש במצגים להם טוענת המערערת כדי לשלול ממנו את הזכאות לתשלומים אלה. בכל הנוגע למידע שעניינו בהליכים המתנהלים נגד מר גור-ארי נטען, כי מידע זה נחוץ על מנת לעמוד על הנסיבות והמניעים שהביאו את המשיב לעשות את שנטען נגדו בכתב ההגנה באשר לחבירה לצדדים שלישיים במטרה להונות את המערערת. מר גור ארי תומך בהחלטת בית הדין האזורי ומוסיף כי המסמכים שעניינם בתאריו או בעברו הצבאי אינם רלוונטים לשאלת זכאותו לתשלומים הנתבעים על ידו. זאת מן הטעם, כי במכתב הפיטורים צויין כי המשיב פוטר "בשל צרכי החברה" ולא נוכח הטיעונים המופיעים בכתב ההגנה המתוקן. עוד טוען המשיב, כי בידי המערערת מסמכים עליהם ניתן לחקורו בחקירה נגדית ולברר, תוך כך, את השאלות בגינן מבוקש גילוי המסמכים והמענה על שאלון. הכרעה: 5. הלכה פסוקה היא כי בהתדיינות אזרחית יש להבטיח גילוי רחב ככל האפשר של המידע הרלוונטי למחלוקת (ראו: רע"א 2534/02 יהודה שמשון נ' בנק הפועלים בע"מ, פ"ד נו(5) 193). לאחר שנתנו דעתנו לטיעוני הצדדים מזה ומזה, נחה דעתנו כי המסמכים והשאלות בדבר השכלתו האקדמית ועברו הצבאי של המשיב, רלוונטיים לבירור הפלוגתאות הנתונות בין הצדדים. עיון בתיק בית הדין האזורי מעלה כי בעלי הדין חלוקים בשאלת זכאותו של המשיב לתשלום פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת. הנסיבות שהביאו לפיטורי המשיב, כפי שיתבררו בפני בית הדין האזורי, יש בהן כדי להשליך על זכאותו לפיצויי פיטורים ולדמי הודעה מוקדמת. מכל מקום, חשוב שהתמונה המלאה בעניין זה תונח בפני בית הדין האזורי בבואו להכריע בתובענתו הכספית של המשיב. יתר על כן, גילוי המסמכים המבוקשים אינו כרוך בעלות מיוחדת או בפגיעה בפרטיותו של המשיב. לעומת זאת, בכל הנוגע למסמכים ולשאלות שעניינם בהליכים משפטיים או בהליכי הוצאה לפועל המתנהלים כנגד המשיב ממועד תחילת העסקתו במערערת, אנו סבורים כי דין הערעור להידחות. ככל שבידי המערערת ראיות בדבר "קשירת קשר" של המשיב עם צדדים שלישיים במטרה להונות אותה ולהוציא ממנה כספים שלא כדין, יונחו ראיות אלה בפני בית הדין האזורי. המניעים ו/או הנסיבות שיכול והולידו מעשים נטענים אלה, אין להם ולא כלום עם הוכחת ביצוע המעשים הנטענים. סוף דבר: 6. הערעור מתקבל באופן חלקי כדלקמן: מר גור ארי יעביר לידי המערערת, תוך 10 ימים ממתן פסק דין זה, מסמכים אלה: תעודות ו/או מסמכים המעידים על היותו בוגר תואר בהנדסה של הטכניון ומסמכים המעידים על היותו בוגר הטכניון בכלל; מסמכים המעידים על דרגתו בצה"ל. המשיב אף ישיב על השאלה העוסקת בסוגיה זו. הערעור שעניינו במסמכים הנוגעים להליכים המתנהלים כנגד מר גור ארי ובשאלה שהופנתה אליו בעניין זה, נדחה. מאחר והערעור התקבל באופן חלקי, אין צו להוצאות. שאלוניםמסמכים