דרישות השכלה - מכרזים

פסק-דין השופטת ורדה וירט-ליבנה 1. הערעור שבפנינו נסוב על החלטת בית הדין האזורי בחיפה (השופט מיכאל שפיצר; עב 1412/04 ועב 1411/04), אשר דחתה בקשת המערערים להגיש חוות דעת בנוגע להשכלתם, לרבות תצהירים התומכים בחוות דעת אלו. 2. בדיון שהתקיים ביום 10.11.05 הוחלט כי הדיון בשני הערעורים יאוחד. 3. המערער מס' 1 (תיק עע 633/05 המערער מס' 1 (להלן גם - מר שרקייה) התמודד במכרז פנימי למשרת גזבר. ועדת המכרזים פסלה את מועמדותו על הסף, וקבעה כי ההשתלמויות שלמד אינן עומדות בדרישות הסף . באי כוח הצדדים הסכימו לקבל את המלצת בית הדין, לפיה הערעור יתקבל כך שעניינו של מר שרקייה יוחזר לבית הדין האזורי, בא-כוחו יגיש בקשה עם פירוט העדים שהוא מעוניין להעיד מטעם מר שרקיה ובית הדין האזורי יחליט אלו עדים יוזמנו להעיד מטעם מר שרקיה. בהתאם להסכמתם זו של באי כוח הצדדים ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסכמתם והיא מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 4. המערער מס' 2 (ע"ע 634/05) המערער מס' 2 (להלן: מר ותד) התמודד למשרת מנהל מחלקת החינוך, ועדת המכרזים קבעה שאינו עומד בדרישות הסף משום שאין בידו תעודת הוראה. מר ותד מבקש, באמצעות חוות דעת של מרצים ממכללת בית ברל להוכיח שהשכלתו, תואר ראשון בחינוך ממכללת בית ברל, כוללת בחובה תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה ומשכך הוא עומד בדרישות הסף של המכרז. הרקע 5. מר ותד עבד במועצה המקומית ג'ת החל משנת 1989. במסגרת עבודתו במועצה מילא מר ותד את תפקיד מנהל מחלקת החינוך. 6. בהתאם להוראות חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2), התשס"ג-2003, אוחדה המועצה המקומית ג'ת עם מועצת באקה אל גרבייה (להלן: הרשות המאוחדת). על פי תקנות התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2), התשס"ג-2003, היה על הרשות המאוחדת לפרסם מכרז פנימי לצורך איוש משרת מנהל מחלקת החינוך. 7. בהתאם, פרסמה הרשות המאוחדת מכרז פנימי לפיו היה ניתן להגיש מועמדות עד ליום 12.2.04. בהודעה על המכרז פורטו דרישות התפקיד במכרז הפנימי בהן עוגן האמור בסעיף 4(א) לחוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א-2001, לפיו על מנהל מחלקת החינוך להיות בעל השכלה כדלקמן: "השכלה אקדמית (B.A או M.A ( במנהל חינוכי או במדעי החברה או במדעי הרוח,או כמפורט בסעיף 2(1) לתקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס"ג, 2002. תעודת הוראה, תעודת הסמכה או רישיון הוראה קבוע." 8. מר ותד, בעל תואר "בוגר בהוראה" (B.E.D) ממכללת בית ברל, הגיש מועמדותו למכרז הפנימי למשרת מנהל מחלקת החינוך ברשות המאוחדת. מועמדותו נפסלה, כיוון שעל פי הנטען לא עמד בדרישות ההשכלה לתפקיד. על רקע זה הגיש מר ותד תביעה לבית הדין האזורי, במסגרתה טען כי הוא עומד בדרישות התפקיד, ועל כן מועמדותו למכרז נפסלה שלא כדין. 9. בדיון שקיים בית הדין האזורי ביום 31.3.2005 באי-כוח הצדדים הסכימו כי אין צורך בשמיעת עדויות, והשאלה היחידה העומדת להכרעה היא, האם השכלתו של מר ותד עומדת בדרישות המכרז באופן המאפשר את השתתפותו. אי לכך הורה בית הדין לצדדים להגיש סיכומיהם. 10. עוד בטרם הגישו הצדדים סיכומים, פנה בא-כוחו של מר ותד לבית הדין האזורי בבקשה כי יותר לו להגיש חוות דעת מקצועית בדבר משמעות התואר הראשון במקצוע ההוראה ממכללת בית ברל. מר ותד ביקש לצרף שני תצהירים, החתומים על ידי מרצים במכללת בית ברל, לחוות הדעת. החלטת בית הדין האזורי 11. בית הדין האזורי דחה את הבקשה של מר ותד להגיש חוות הדעת ותצהירים התומכים בה. את החלטתו נימק בית הדין בשני טעמים אלה: טעם אחד טמון בכך שהצדדים "סיכמו ביניהם שאין צורך בשמיעת ראיות בתיק זה"; טעם שני, הוא הטעם העיקרי שהוביל את בית הדין האזורי לדחיית הבקשה, נעוץ בכך שהשאלה הניצבת במוקד המחלוקת הינה "שאלה משפטית", והיא האם עומד מר ותד בדרישות הסף של המכרז. על מנת להכריע בשאלה זו, קבע בית הדין האזורי כי אינו נזקק לראיות כלשהן מלבד תעודות על השכלה ורישיון הוראה. בקשת רשות ערעור שהגיש על החלטתו זו של בית הדין האזורי התקבלה (ברע 482/05) ומכן הערעור בפנינו. דיון והכרעה 12. דרישות ההשכלה לתפקיד של מנהל יחידת החינוך מפורטות בדרישות התפקיד במכרז הפנימי. אין חולק כי תעודת הוראה היא אחת הדרישות וכזו אין בידי מר ותד. בא-כוחו של מר ותד מבקש להוכיח כי התואר שבידיו ממכללת בית ברל כולל בחובו גם תעודת הוראה וזאת באמצעות חוות דעת ושני תצהירים. לעומתו, בא כוח המדינה טוען, כי תעודת הוראה היא רישיון הניתן על ידי משרד החינוך ולא על ידי המכללה ומשאין בידי מר ותד תעודת הוראה אין נפקא מינא להגשת חוות הדעת ולעדויות מטעמו. הרשות המאוחדת הודיעה בדיון, באמצעות המערערים, שאין לה התנגדות להגשת הראיות מטעם מר ותד, זאת מבלי שהדבר ישמע כהסכמה ולו חלקית, לסעדים המבוקשים על ידו בתביעתו בבית הדין האזורי. 13. אכן, לכאורה, עולה כי בית הדין האזורי צדק בכך שמדובר בשאלה משפטית בלבד וכי לכאורה אין בידי מר ותד "תעודת הוראה" כנדרש בתנאי המכרז. אולם על מנת לתת למר ותד את יומו בבית הדין, אנו מאפשרים לו להגיש לעיונו של בית הדין האזורי את חוות הדעת והתצהירים. בית הדין האזורי לאחר שיעיין בהם, יחליט אם הם רלבנטיים לתביעתו של מר ותד ואם יש מקום להגישם ולקיים דיון וחקירות נגדיות של המצהירים מטעמו, או שניתן להמשיך בהליך, מהמקום בו הופסקו ההליכים, דהיינו: הגשת סיכומים בכתב. 14. סוף דבר - הערעור של מר שרקיה (בע"ע 633/05) מתקבל בהסכמת הצדדים וכמפורט בסעיף 3 שלעיל. הערעור של מר ותד (ע"ע 634/05) מתקבל באופן שהתיק יוחזר לבית הדין האזורי. בית הדין האזורי אשר יפעל בהתאם לאמור בסעיף 13. לאור תוצאות הערעורים שבפנינו - שאלת ההוצאות תידון במסגרת ההליך כולו. מכרז