מכרז מינוי מפקד שירותי כבאות

פסק דין הנשיא ס' אדלר: עניינו של הליך זה הוא בעתירת המבקשת (להלן: ההסתדרות) להורות על הקפאת או ביטול המכרזים הפנימיים והחיצוניים שהוציאו המשיבים 3-6 למשרת מפקדי שירותי כבאות וסגניהם, מפאת פגמים בתנאי המכרז. 2. בעלי הדין - ההסתדרות היא האיגוד המקצועי המייצג את כלל כבאי המדינה ואת עובדי הרשויות המקומיות החברות במשיב 1 (להלן: מרכז השלטון המקומי). מרכז השלטון המקומי הוא ארגון מעבידים בו חברות עיריות ורשויות מקומיות. לטענת ההסתדרות, מרכז השלטון המקומי הוא המוסמך לחתום על ההסכמים הקיבוציים הכלליים בעניינם של הכבאים ומשכך הוא בעל דין נדרש בעתירה, אף כי המשיבים 3-6 אינם חברים במרכז לשלטון מקומי והוא אינו מעורב במכרזים מושא הליך זה או בקביעת תנאיהם. המשיב 2, נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי במשרד הפנים (להלן: מפקח כבאות ראשי), הוא הגורם המקצועי המוסמך מטעם משרד הפנים למתן הנחיות והוראות מקצועיות לאיגודי ערים לשירותי כבאות. מפקח הכבאות הראשי ממונה על ידי שר הפנים מתוקף סעיף 22 לחוק שירותי הכבאות, התשי"ט-1959. המשיבים 3-6 הם איגודי ערים לשירותי כבאות, שפרסמו מכרזים למשרות מפקדי שירותי כבאות וסגניהם, והם אלה שיעסיקו את מי שיבחרו לתפקיד. המכרזים הפנימיים והחיצוניים במשיבים 3-6 מצויים בשלבים שונים, כפי שיפורט להלן. 3. המסגרת הנורמטיבית ועובדות המקרה, הדרושות לעניינינו - הליך זה ראשיתו בצורך לאייש מספר משרות בתקן לתפקידי מפקד שירותי כבאות או סגן מפקד שירותי כבאות במשיבים 3-6. לשם כך, פרסמו איגודי הערים מושא הדיון מכרזים פנימיים וחיצוניים, כפי שיבואר, לתפקידים שנדרש איושם. המכרזים הוצאו בהתאם לכללים שקבע לעניין זה נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי במשרד הפנים. מפקח הכבאות הראשי, הוא הגורם המוסמך מטעם משרד הפנים לקביעת הכללים בדבר מכרזים למשרות של כבאים (בהתאם לתקנה 4(ב) לתקנות שירותי כבאות (מינוי והעסקה של כבאים), התשכ"ט - 1969 (להלן: תקנות שירותי כבאות), ובכלל זה מכרזים למינוי מפקדי שירותי כבאות וסגניהם. תקנות אלה הותקנו מכוח חוק שירותי הכבאות, התשי"ט - 1959. תקנה 6 לתקנות שירותי כבאות קובעת, כי מקום בו נתפנתה משרה של כבאי, יפרסם יו"ר רשות הכבאות מכרז פנימי למשרה זו, כאשר מועמדותם של המשתתפים במכרז תבחן על ידי "ועדת בוחנים". היה ולא אוישה המשרה בדרך של מכרז פנימי, יפורסם מכרז חיצוני לתפקיד. תקנה 9 לתקנות שירותי כבאות קובעת, כי "ועדת הבוחנים תבחר למשרת כבאי במועמד שהוכיח בבחינה את מקסימום הסגולות והכשירויות לאותה משרה, לפי מה שנקבע בתוספת". בתוספת לתקנות נקבעו כישורי הסף לדרגות הקצונה השונות. בכל הנוגע למשרות הבכירות מושא הליך זה נקבעו בתוספת תנאים הכוללים "סיים קורסים והשתלמויות, הכל כפי שיקבע המפקח". יש לציין, כי משרות מפקד וסגן מפקד שירותי כבאות הן המשרות המצויות בדרג המקצועי הבכיר ביותר באיגוד ערים לכבאות. סמכויותיו של מפקד שירותי כבאות נקבעו בתקנות שירותי הכבאות (סמכויות מפקד שירותי הכבאות), התשל"ט - 1978. בין יתר סמכויות אלה, הוא אחראי לביצוע הוראות מפקח הכבאות הראשי במשרד הפנים. מתוקף סמכותו שבתקנה 4 לתקנות שירותי הכבאות, קבע מפקח הכבאות הראשי עוד בשנת 1998 את תיאורי התפקיד והקריטריונים לכלל המשרות בשירותי הכבאות. בשנת 2001 הוצא "נוסח חדש" לקריטריונים אלה. באת כוח המדינה מסרה לבית הדין כי בשלב זה, בעקבות פניות של ארגון הכבאים בעניין, הסכים מפקח הכבאות הראשי לבחון מחדש את הקריטריונים שהוצאו על ידו בשנת 2001. לשם כך נשלח ליושבי ראש איגודי הערים והמפקדים בשירותי הכבאות, ביום 1.11.2004, מסמך ובו הצעה ראשונית לקביעת תנאי מכרז חדשים וזאת על מנת לקבל את הערותיהם של הגורמים המקצועיים בשטח, טרם קבלת החלטה בנושא. 4. עמדות הצדדים בבקשה ה'גרסה' החדשה של הקריטריונים, כפי שנוסחו על ידי מפקח הכבאות בשנת 2001, עוררה לטענת ההסתדרות מספר סוגיות "בעייתיות" אשר הביאו, בסופו של דבר, להגשת עתירה זו: [א] הסוגיה הראשונה עניינה בתנאי הסף המחמירים שנקבעו במכרז הפנימי ושיש בהם לטענת ההסתדרות כדי להקשות על כבאים פעילים להתמודד במכרז ואף להפוך את השתתפותם במכרז הפנימי לבלתי אפשרית. [ב] הסוגיה השנייה, נמסרה לנו מפי יו"ר ארגון הכבאים, שלדבריו עד למועד הוצאת הקריטריונים החדשים היו נציגי המעסיקים וארגון הכבאים בוחרים מראש את המועמד המועדף עליהם וקובעים את דרישות המכרז על יסוד נתוניו האישיים [ראו: פרוטוקול הדיון בפנינו מיום 8.2.2005]. בניגוד לנוהג פסול זה, הנהיג מפקח הכבאות הראשי אמות מידה חדשות הכוללות דרישות סף לתפקידים אלה, מבלי שארגון הכבאים היה צד לקביעת הקריטריונים. [ג] הסוגיה השלישית עניינה בהבדלים שבין תנאי הסף שנקבעו למשרת מפקדי שירות וסגניהם במכרז הפנימי לעומת אלה שבמכרז החיצוני, באופן היוצר, לטענת ההסתדרות, אפליה בין מועמדים 'פנימיים' ל'חיצוניים'. הבדלים אלה באים לידי ביטוי בשורת דרישות מקצועיות שנקבעו כתנאי סף לגבי המועמדים הפנימיים ואינם נדרשים ממועמד חיצוני. עיקר טיעונם של איגודי הערים לשירותי כבאות הוא בכך שפרסום המכרזים על ידם הוא בבחינת אקט פורמלי, בעוד הכללים, ההנחיות ותנאי הסף נקבעים באופן מלא על ידי מפקח הכבאות הראשי במשרד הפנים והם נעדרי סמכות בכל הנוגע לקביעת הקריטריונים למשרות מושא הדיון. מרכז השלטון המקומי טען כי צירופו להליך נעשה שלא כדין באשר המשיבים 3-6 כלל אינם חברים בו ובאשר סמכותו לחתימה על הסכמים קיבוציים נוגעת רק למי שחברים במרכז. גם לגופו של עניין נטען כי המרכז לשלטון מקומי אינו מעורב בדרך זו או אחרת בקביעת תנאי הסף למשרות מושא הדיון ומשכך התבקשה מחיקתו מההליך. 5. השלבים בהם מצויים המכרזים באיגודים השונים כאמור למעלה, המשיבים 3-6 פרסמו מכרזים לתפקידי מפקדי שירותי כבאות או סגניהם, המצויים בשלבים שונים כדלקמן: בחיפה הסתיים הליך המכרז הפנימי. משלא נמצא מועמד מתאים למשרה בהליך זה, מבקש איגוד הערים חיפה לקיים מכרז חיצוני לתפקיד. בשלב זה ועד לסיום הליך מינוי מפקד שירותי כבאות, ממשיך המפקד הנוכחי, שנועד לפרוש לגמלאות זה מכבר, לכהן בתפקידו. לדברי בא כוח האיגוד בפנינו, מצב זה גורם נזק רב לתחנת הכבאות בחיפה. באיזור נתניה, כמו בחיפה, לא נמצא מועמד מתאים במסגרת המכרז הפנימי, שהסתיים עוד בחודש יולי 2004. שם, הוצא מכרז חיצוני במהלך 8/2004 ותיבת המכרזים נפתחה במהלך חודש ספטמבר 2004. ועדת הבוחנים, שזומנה פעמיים לדון בבקשות המועמדים, טרם התכנסה לדיון מאחר וארגון הכבאים הורה לכבאים - חברי הוועדה - שלא להופיע לדיוניה. בא כח איגוד ערים אזור נתניה מסר לבית הדין, כי בשל קשיים בתפקוד התחנה עלה צורך מיידי למנות מפקד כבאות חדש. בעקבות העתירה, מונה ממלא מקום מפקד שירותי כבאות על ידי נציבות הכבאות והחל הליך הבראה ועיצוב של התחנה. משכך, אין כוונה לחדש את הליכי המכרז בנתניה בתקופה הקרובה. באיגוד ערים גליל עליון מזרחי והגולן פורסם מכרז פנימי בחודש אוקטובר 2004. איגוד ערים אזור באר שבע פרסם מכרז פנימי בחודש יוני 2004. לפי שנמסר לבית הדין, המשך מהלכם של יתר המכרזים הוקפא בעת הזו נוכח הגשת העתירה שלפנינו ביום 22.11.2004. 6. תוקפם של המכרזים הפנימיים - לפי שעולה מן החומר שהובא בפנינו, בכל הנוגע לפרסום המכרזים הפנימיים ומהלכיהם, פעלו איגודי הערים בהתאם לחקיקה, לתקינה ולהוראות מפקח הכבאות הראשי במשרד הפנים. באיגודים מסוימים נערכו מכרזים פנימיים ופורסמו תוצאותיהם עוד עובר להגשת עתירה זו. בעת הזו, ולאחר שניתנה החלטת ועדת הבוחנים במכרזים הפנימיים, או לפחות בחלקם, אין מקום לתקוף את תנאי המכרז שפורסמו זה מכבר. הלכה פסוקה היא, כי אין להמתין לתוצאות המכרז על מנת לבוא ולהשיג על תנאיו או על פגמים במהליכיו . תנאי המכרז כפי שנקבעו על ידי מפקח הכבאות הראשי היו ברורים ומפורסמים וככל שההסתדרות או ארגון הכבאים ביקשו להתנגד לקיום המכרז או להשיג על תנאיו, היה עליהם לעשות כן עוד טרם קבלת תוצאות המכרזים. לכך יוסף, כי לגופו של עניין ועל פני הדברים, לא מצאנו פגם בקריטריונים ובתנאי הסף שקבע מפקח הכבאות הראשי במסגרת המכרזים הפנימיים, אשר יהא בו כדי לפסול מכרזים אלה. נראה, כי ההוראות החדשות של המפקח מכוונות להעלאת רמתם של מפקדי הכבאות וסגניהם באמצעות קביעת תנאי סף גבוהים מאלה שנהגו בעבר, ובין היתר, זכאות לתעודת בגרות, השתתפות בקורסים מקצועיים ונסיון מקצועי. מדובר בעניינים מקצועיים הנתונים לשיקול דעתו של המפקח ואיננו מוצאים טעם שיצדיק שימת שיקול דעתנו תחת שיקול דעתו של המפקח בעניין זה . הנה כי כן, אנו דוחים את הבקשה להורות על ביטול תוצאות המכרזים הפנימיים שפורסמו טרם הגשת עתירה זו ביום 22.11.2004. עם זאת, מאחר ונמסר לבית הדין מפי בא כח המדינה כי מפקח הכבאות הראשי בוחן מחדש בימים אלה את תנאי המכרזים, ובכלל זה את תנאי המרכזים הפנימיים, אין מקום לעריכת מכרזים פנימיים נוספים בעת הזו. זאת, לתקופה של חודשיים מיום מתן פסק דין זה במהלכם יבחנו תנאי המכרזים על ידי המפקח. טרם חתימת דברנו בסוגית המכרזים הפנימיים מצאנו להתייחס לעובדה, כי המכרזים הפנימיים, כפי נוהגם כיום, מיועדים רק לעובדי תחנת הכבאות בה מתקיים הליך בחירה של מפקד שירות או סגן. רוצה לומר, כבאים פעילים מרשות כיבוי אחת אינם רשאים להתמודד במכרז פנימי ברשות כיבוי אחרת. במצב דברים זה, הסיכוי לאתר את המועמד הטוב ביותר במכרז פנימי אינו גבוה, שכן מרבית הכבאים הפעילים כלל אינם עונים על תנאי הסף החדשים במכרז הפנימי. לטעמנו, קיים ספק באם מכרז פנימי המתנהל באופן זה עונה על הדרישות שנקבעו בעס"ק 400024/98, הסתדרות העובדים החדשה, האיגוד הארצי לקציני ים - צים, חברת השייט הישראלית בע"ם, פד"ע לו ע' 97, אולם שאלה זו תשאר בצריך עיון לעת אחרת. לפיכך, במסגרת הבחינה המחודשת של תנאי המכרזים הפנימיים והחיצוניים, יבחן מפקח הכבאות הראשי האם יש מקום ליתן הוראות גם לעניין זה ו'לפתוח' את המכרזים הפנימיים להשתתפותם של כלל הכבאים. 7. המכרזים החיצוניים - טיעוניה של ההסתדרות בכל הנוגע למכרזים החיצוניים עניינן באפליה ובחוסר השוויון הקיימים לטעמה בדרישות הסף שנקבעו למועמד חיצוני לעומת אלה שנקבעו למועמד פנימי, המשמש ככבאי בפועל. כך, בעוד כל שנדרש מ'מועמד חיצוני' הוא דרגת סא"ל בצה"ל, סנ"צ במשטרה או תפקיד פיקודי קרבי מקביל, הרי שהמועמד הפנימי, נדרש ל'רקורד' של שורת הכשרות, קורסים ונסיון מקצועי. בהתאם, ניתנה למועמד החיצוני שנבחר אפשרות להשלים את הקורסים וההכשרות הנצרכים לתפקיד אליו נבחר, בעוד מועמדותו של הכבאי המועמד, הנעדר את ההכשרות המתאימות, נפסלת על הסף. אמנם, מקובלת עלינו הטענה כי לא ניתן לקבוע קריטריונים אחידים למועמדים במכרז החיצוני כבפנימי, מאחר ומועמדים שאינם כבאים ולא מילאו בעבר תפקיד כבאי, הם נעדרים את ההכשרות הניתנות לכבאים. עם זאת לטעמי, ואף שכאמור לא מצאתי פגם בקביעת תנאי סף גבוהים לכבאים במסגרת המכרז הפנימי, הרי שבמסגרת המכרז החיצוני יש לקבוע תנאי סף שיעמדו באמות מידה של שוויון (בכל הנוגע לחובת השוויון בדיני המכרזים ראו למשל דב"ע שן/27-3 כרמי הראל - האוניברסיטה העברית, פד"ע כא 315 וההפניות שם). רוצה לומר, כבאי שהשתתף במכרז פנימי ונפסלה מועמדותו בשל אי עמידה בתנאי הסף, יוכל לגשת למכרז חיצוני בהתאם לאותם תנאי סף שנקבעו למועמד החיצוני, ויוכל על כן להשלים את הקורסים והכשרות הנדרשות לאחר היבחרו לתפקיד. לפיכך, המשך הליכי המכרזים החיצוניים במשיבים 3-6, שטרם באו לסיומם, יוקפאו אף הם לתקופה של חודשיים ימים, בהם יקבע מפקח הכבאות הראשי קריטריונים שוויוניים למועמדים 'פנימיים' ו'חיצוניים' במסגרת המכרז החיצוני, על פי אמות המידה שהותוו לעיל. 8. שאלת הסמכות - מקובלת עלינו טענת באי כח המשיבים, כי הסמכות העניינית לדון בעתירה המכוונת כנגד פרסום מכרז באיגוד ערים מסויים או כנגד תנאיו, נתונה לבית הדין האזורי שבתחום שיפוטו של איגוד הערים. אכן, בענייננו התעורר ספק באם העתירה עניינה במכרזים ספציפיים באיגודי ערים שונים או שמא היא מכוונת כנגד תנאי המכרז כפי שנקבעו ב"רמה הארצית" על ידי מפקח כבאות ראשי. לדידי, הדרך הנכונה לברר גם את הטענות שענייננן בתנאי המכרז הארצי, היא בתקיפת מכרז ספציפי בבית הדין האזורי המתאים. עם זאת, משהעתירה נגעה לתנאי המכרז כפי שנקבעו ברמה הארצית; משמרכז השלטון המקומי מייצג רשויות מקומיות הקשורות לאיגוד הערים לכבאות בתחומן; משחלק מתנאי העבודה של הכבאים נקבעו בהסכמים קיבוציים עליהם חתום המרכז לשלטון המקומי; ובראש ובראשונה משיהא בדחיית הכרעה בעתירה כדי לגרום נזק לשירותי הכבאות, החלטנו בשלב זה של הסכסוך להכריע בעניין. השופט עמירם רבינוביץ 1. קראתי את פסק דינו של חברי, הנשיא סטיב אדלר, ואני סובר, כי יש לדחות את בקשת ההסתדרות מחמת חוסר סמכות עניינית ולהעבירה לדיון לבית דין האזורי אותו יקבע נשיא בית דין זה בהתאם לתקנה 6 לתקנות בית דין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 (להלן - תקנות סדר הדין). 2. גם חברי הנשיא אדלר, סובר, כי הסמכות לדון בעתירת ההסתדרות היא לבית הדין האזורי, אך הוא מגיע לתוצאה שונה מטעמים, שלא שכנעו אותי בצדקתם, מה גם שהם אינם מתיישבים עם דעתו שלו, לפיה בעיקרו של דבר, הסמכות לדון בעתירת ההסתדרות היא לבית הדין האזורי. 3. בטרם אתייחס לנימוקי חברי הנשיא, שהביאוהו בסופו של יום לאפשר דיון בעתירת ההסתדרות בבית דין זה, למרות שהסמכות לדון בה, גם לדעתו היא לבית הדין האזורי, מן הראוי לחזור על מושכלות ראשונים. 4. אחד מתנאי הסף לכניסה לשערה של ערכאה שיפוטית כלשהי הוא התנאי, לפיו צריך שלערכאה שיפוטית אליה מוגשת התובענה, תהיה סמכות עניינית לדון בה. 5. לא למותר לציין, כי אילולא מגבלת הסמכות, היה כל מתדיין רשאי להגיש את תובענתו לכל ערכאה שיפוטית בה הוא חפץ, והתוצאה הבלתי נמנעת הייתה תוהו ובוהו. 6. דווקא בית הדין הארצי, כמנצח על תזמורת כל בתי הדין לעבודה, צריך להקפיד על שמירת מסגרת הסמכות כדי לגרום ליציבות המערכת ולסדר דיוני תקין. 7. בהתאם לתקנה 45(א)(2) לתקנות סדר הדין לבית הדין הרשות לדחות על הסף תובענה מחוסר סמכות. פסק דין שניתן מחוסר סמכות היא למעשה בטל מעיקרא. 8. סמכותו של בית הדין הארצי נקבעה, בין השאר, בסעיף 25(1) לחוק בית הדין לעבודה תשכ"ט-1969 (להלן - חוק בית הדין לעבודה), ולפיו סמכות זו קיימת בתובענה של מי שיכולים להיות צדדים להסכם קיבוצי כללי בעניין קיומו, תחולתו, פירושו, או הפרתו של הסכם קיבוצי, או הסדר קיבוצי אחר, או בכל עניין אחר הנובע מהם, או בעניין תחולתו פירושו ביצועו או הפרתו של כל דין. 9. במקרה הנוכחי האידך גיסא של ההסתדרות היא מרכז השלטון המקומי, אך המתדיינים בתיק זה אינם חברים במרכז השלטון המקומי, אין הוא מוסמך לחתום על הסכמים קיבוציים לגביהם, ואין לו כל מעורבות בסכסוך דנא. 10. חרף כל אלה סובר חברי הנשיא, כי יש מקום לדון בעתירה בבית דין זה מכמה טעמים: א. העתירה נוגעת לתנאי המכרז כפי שנקבעו ברמה הארצית. ברם, נתון זה אינו מקנה לבית דין זה סמכות לדון בה בהתאם להוראת סעיף 25 לחוק בית הדין לעבודה, שהוא מקור סמכות הדיון של בית דין זה. לא מצאתי בסעיף 25 לחוק בית הדין לעבודה הוראה, לפיה לבית דין זה סמכות לדון בסכסוכים ארציים. ב. מרכז השלטון המקומי מייצג רשויות מקומיות הקשורות לאיגוד ערים לכבאות בתחומן וקובע את תנאי העבודה בהסכמים הקיבוציים עליהם הוא חתום, ודי בכך כדי להקנות לבית זה את סמכות הדיון. גם בנימוק זה אין כדי להקנות לבית דין זה את הסמכות לדון בעתירה, משום שאת איגודי הערים המתדיינים בערעור זה אין מרכז השלטון המקומי מייצג, ואין הוא מוסמך לחתום על הסכמים קיבוציים הנוגעים להם. ג. דחיית הכרעה בעתירה תגרום נזק לשירותי הכבאות, ולכן על בית דין זה להכריע בעתירה זו מיד. גם טענה זו לא מצדיקה דיון בבית דין זה. הדיון בבית דין זה אינו בהכרח מהיר יותר מדיון בבית הדין האזורי. יתר על כן, אילו נדחתה העתירה על הסף מחוסר סמכות עניינית, היה כבר, קרוב לוודאי, מתקיים דיון בבית הדין האזורי, ולא מן הנמנע שהיה גם מגיע לסיומו. 11. לא למותר, לציין כי הפניה הישירה של ההסתדרות לבית הדין הארצי, מונעת מן המתדיינים את זכות הדיון בפני שתי ערכאות; בית הדין האזורי ובית הדין הארצי, ודבר זה כשלעצמו בנסיבות הקיימות פסול. 12. לו נשמעה דעתי הייתה עתירת ההסתדרות מועברת לדיון בבית הדין האזורי מכח סעיף 79 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984 כפי שאומץ בסעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה. לאור העובדה שמדובר, למעשה, בתובענות השייכות לאיגודי ערים במקומות שונים בארץ, יקבע נשיא בית הדין הארצי את בית הדין שידון בהן לפי סמכותו על פי תקנה 6 לתקנות בית הדין לעבודה. לאור מסקנתי זו אין בדעתי לחוות דעה לגבי פסיקת הנשיא לגופו של עניין, כי לדעתי יש להעביר את הדיון בעתירה לבית הדין האזורי. סגנית הנשיא אלישבע ברק-אוסוסקין אני מצטרפת לפסק דינו של הנשיא סטיב אדלר. נציג עובדים, מר אפרים כחלון אני מצטרף לפסק דינו של הנשיא סטיב אדלר נציג עובדים, מר יצחק שילון אני מצטרף לפסק דינו של הנשיא סטיב אדלר נציג מעבידים, מר רמי פרידמן אני מצטרף לפסק דינו של הנשיא סטיב אדלר נציג מעבידים, מר דורון טמיר אני מצטרף לפסק דינו של הנשיא סטיב אדלר סוף דבר - הוחלט כאמור בפסק דינו של הנשיא סטיב אדלר כנגד דעתו החולקת של השופט עמירם רבינוביץ, לאמור: תוצאות המכרזים הפנימיים שפורסמו עובר להגשת עתירה זו בעינן עומדות ואנו דוחים את הבקשה לביטולן. ביצוע מכרזים פנימיים וחיצוניים נוספים יוקפאו לתקופה של חודשיים במהלכם יבחן מפקח הכבאות הראשי מחדש את הקריטריונים למועמדות למשרות מושא הדיון ויפרסם הנחיותיו בעניין. מפקח הכבאות הראשי מתבקש לפרסם את הקריטריונים תוך חודשיים ימים ולהודיע על כך לבית הדין. לאור האמור לעיל, ההחלטה בבקשה לצו מניעה שהגישו המבקשים מתייתרת. הצדדים יפעלו בדרך המותווית בפסק דין זה אף לגבי המכרז, מושא הבקשה לצו מניעה. שריפהמכרזכבאות / מכבי אש