בקשה למתן הנחיות בהליך בוררות

החלטה בפנינו בקשת המבקשת (להלן: ה.ר.י.) למתן הנחיות באשר להליך הבוררות עליו הורינו בפסק דיננו מיום 30.5.2004 (להלן: פסק הדין). כמו כן, התבקשנו לתקן טעות סופר בפסק הדין. להלן נדרש לראשי הבקשה על פי סדרם. בטרם נבוא לגוף הדברים נציין כי מתגובות המשיבים עולה, כי לשיטתם אין בית הדין רשאי להיזקק למרבית הבקשה באשר מלאכתו הסתיימה עם מתן פסק הדין. בנסיבות המקרה דינה של טענה זו להידחות, נוכח האמור בסעיף 15 לפסק הדין, בו נקבע מפורשות, כי ככל שבעלי הדין לא יסכימו על הבוררים "... יקבע בית הדין את הבורר (ים)". יתרה מזו, המדובר ביחסים קיבוציים מתמשכים, שאינם מסתיימים עם מתן פסק הדין. הצדדים הופנו להליך בוררות ועליהם לפעול בתום לב ובהגינות לקידומו. 3. אשר לזהות הבוררים ולתעריף הבוררות - הצדדים הסכימו ביניהם, עוד בטרם מתן פסק הדין, על רשימה מוסכמת ובה שמותיהם של חמישה בוררים. כעולה מכתבי הטענות בבקשה זו פנתה המדינה לבוררים, ללא תיאום מוקדם עם ה.ר.י, והציעה להם תעריף בוררות נמוך בהרבה מהמקובל (28$ לשעה). באשר לתגובות הבוררים להצעה נטושה מחלוקת בין הצדדים. כמו כן, נטושה בין הצדדים מחלוקת לגבי זהות הבוררים. לאחר עיון בטענות הצדדים הרינו ממנים בזאת את שלושת הבוררים הבאים: מר טורבוביץ, מר בלומברג ומר גבאי. 4. שכר טרחת הבוררים וחלוקת מימון הבוררות - [א] לטעמנו יש לקבוע שכר טרחה לבוררים התואם את מורכבות הבוררות, חשיבותה ואת השיעור הריאלי והמקובל בבוררויות מעין אלה. יודגש, כי בעל דין אינו רשאי להכשיל הליך בוררות על ידי סירוב לשלם לבוררים שכר טרחה ריאלי. התעריף של 28$ לשעה שהציעה המדינה אינו מתקבל על הדעת ואף אינו עומד ביחס סביר לתעריף המקובל בבוררויות מסוג זה. לא מן הנמנע, כי נכונה סברתה של באת כוחה של ה.ר.י. לפיה סירובו של מר בלומברג לכהן כבורר נבע מהתעריף הנמוך שהוצע לו. בכתב טענותיו ביקשה באת כוח המדינה להעמיד את התעריף שישולם לבוררים על סכום שנע בין 300 ש"ח ל - 400 ש"ח לשעה. יצוין, כי באת כוחה של ה.ר.י. בדעה, כי יש להעמיד את תעריף הבוררות על זה שהיה מקובל עד כה בסוג בוררות מעין זו , היינו, 250$ לשעה. אנו סבורים, כי מכוח הסמכות של בית הדין למנות את הבורר , יש סמכות במקרה הנוכחי גם לקבוע את שכר טרחתו. שאם לא כן, בגלל חילוקי הדעות בין הצדדים לגבי גובה שכר הטרחה קיים חשש שתסוכל ההחלטה שלנו לקיום הבוררות. במחלוקת זאת שנפלה בין הצדדים אנו מחליטים, כי התעריף שישולם לכל בורר יעמוד על 600 ש"ח לשעה כולל מע"מ, לכל שעה שמתקיימת ישיבת בוררות, לרבות ישיבות התייעצות, ועד שעתיים נוספות לכל ישיבה בגין הכנה ולימוד החומר. נוסיף, כי בהסכמת בעלי הדין רשאים הבוררים לקבוע סכום אחר. [ב] מימון הבוררות יחולק באופן שווה בין המדינה לבין ה.ר.י, קרי 50% תשלם המדינה ו- 50% תשלם ה.ר.י. הבוררים רשאים לשנות את חלוקת מימון הבוררות, לאחר שמיעת טענות הצדדים בעניין זה. 5. הסדרי הבוררות - באי כוח הצדדים רשאים להגיש לבוררים, בתוך 7 ימים מהיום הודעה מוסכמת באשר להסדרים הטכניים הנוגעים לקיום הבוררות. בהעדר הודעה כזאת יקבעו הבוררים את כל סדרי הבוררות. 6. תיקון והבהרת פסק הדין - סבורים אנו, כי עניין זה לא לובן עד תום בכתבי הטענות שהוגשו עת עתה ועל ה.ר.י. להגיש עד ליום 24.8.2005 תגובתה לנטען בתגובות המדינה וקופת חולים, היא המשיבה 4. עד למועד האמור יתייחסו המדינה, קופת חולים ומרכז השלטון המקומי לנטען בסעיפים 23 - 25 בבקשת ה.ר.י. עם קבלת תגובות הצדדים או בחלוף המועד להגשתן תינתן החלטתנו גם בעניינים אלה. 7. "הודעת עדכון, השלמת עמדה ותגובה מטעם המדינה" - מן האמור בהודעה זו נשמע, לכאורה, סירוב מטעם המדינה לקיים את פסק דינו של בית דין זה, דבר אשר לא יעלה על הדעת. ככל שבעלי הדין יסכימו על ניהול משא ומתן הם רשאים לעשות כן, אך אין בזה כדי לדחות את עצם החיוב שבפסק הדין בדבר קיומו של הליך הבוררות או את מועדו. נוסף על כן, בפסק הדין נקבעו הנושאים אשר הועברו לבוררות. בעלי הדין יגישו את עמדותיהם לבוררים בהתייחס לכל נושא. ככל שמתעוררת מחלוקת לגבי נושאי הבוררות יפרשו הבוררים את פסק הדין על פי שיקול דעתם וכמקובל בהליך בוררות. יישוב סכסוכיםבוררות