הפרשות לפנסיה במהלך מילואים

המשך תשלומים לקופות ולקרנות פנסיה במהלך מילואים כחלק מהותי ממערך זכויותיו של העובד הזכאי לתגמול מילואים, הוסיף המחוקק וקבע בסעיף 283 לחוק הביטוח הלאומי - הוראות מיוחדות שעניינן "המשך תשלומים לקופות ולקרנות" וכך נאמר בו: "מעביד ועובדיו, או מעביד בלבד, שנהגו לשלם תשלומים לקופת תגמולים או לקופת פנסיה או לקופה או לקרן כיוצא באלה, יהיו המעביד והעובד הזכאי לתגמול לפי פרק זה, או המעביד בלבד, הכל לפי הענין, חייבים לשלם תשלומים לאותה קופה או לאותה קרן בעד פרק הזמן שהעובד שירת במילואים, כאילו העובד לא שירת במילואים והוסיף לעבוד". שלא כמו תגמול המילואים, המשתלם לעובד על ידי מעסיקו ובאמצעות המוסד לביטוח לאומי השית המחוקק, בהוראת סעיף 283, חובה עצמאית על העובד הזכאי לתגמול ועל מעבידו להמשיך ולשלם לאותן קופות וקרנות להן "נהגו לשלם" גם בתקופת שירות המילואים. חובה זו מושתתת על נוהג שנהגו העובד ומעבידו להפריש לקופות ולקרנות עבור זכויות נלוות בשכר המשתלם לעובד בשגרת עבודתו הרגילה. הוכח קיומו של תנאי הנוהג, כאמור, קמה מאליה חובתם הקוגנטית של העובד ומעסיקו להמשיך ולשלם לאותן קרנות באותו אופן ובאותו שיעור "כאילו לא שירת במילואים והוסיף לעבוד". תכליתה של הוראה מיוחדת זו לשמר את המשך ההפרשה לקרנות עבור הזכויות הנלוות בשכר בעובד, גם בעת שירות המילואים. זאת, כמתחייב מן ההרמוניה הנורמטיבית שביסוד מקבץ הוראותיו של פרק י"ב לחוק, בו שזורות גם הוראותיו של סעיף 283. תכלית ההוראות הללו ומטרתן אחת היא - שלא יצא העובד בחסרון כיס בשל שירות המילואים. מקור המימון לכיסוי ההפסד הנגרם למבוטח, בגין שירות המילואים שונה: את התגמול הבא תחת שכרו של עובד שנקרא למילואים, ישלם המעביד לעובד. והמדינה מתקציבה, באמצעות המוסד לביטוח לאומי, תחזיר למעביד את התגמול ששילם לעובדו. ואילו עבור המשך ההפרשות ששולמו לקרנות, לא יקבלו המעביד ועובדו החזר מן המדינה. תשלום זה כפוי עליהם במצוות החוק, כהוראה קוגנטית מחייבת, ללא כל שיפוי תמורתה. אולם למרות מקורות המימון השונים, אחת היא תכליתם של תשלומים אלה, להשאיר את שכרו של העובד הזכאי לתגמול ואת זכויותיו הנלוות, כפי שהם במהלך עבודתו השוטפת, ובה במידה להבטיח שאף בעתיד לבוא לא ייגרע מזכויותיו הנלוות של העובד, לרבות זכויות הפנסיה שלו. בבחינת - אשר היה קיים ונוהג במהלך הרגיל של חיי העבודה, הוא שיהיה אף בעת תקופת השירות במילואים,ולאחריה. צבאפנסיההפרשה לפנסיהמילואים