הקפאת מכרזים פנימיים

פסק דין השופטת ורדה וירט ליבנה 1. ערעור זה נסוב על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל-אביב (השופטת שרה מאירי ונציגי הציבור מר יום טוב וגברת צוונג; תיק עב' 2648/03), אשר דחה את תביעתו של מר דרור להקפאת מכרזים פנימיים לתפקידים בשירות המדינה מכרזים שמספרם 14/02 ו-30/02 (להלן: "מכרז 14 ומכרז 30"). רקע 2. מר דרור (להלן: גם "המערער") מנהל מספר הליכים כנגד מדינת ישראל, הערעור שבפנינו נסוב על אחד מאותם הליכים. מר דרור עבד משנת 1997 ועד ליום 30.9.02 בנציבות מס הכנסה בגוש דן, התפקיד האחרון שמילא היה ראש ענף מודיעין. יחסיו של מר דרור עם הממונים עליו היו עכורים, לכן הציעו לו לפתוח דף חדש בנציבות מס הכנסה בכפר סבא. מר דרור סירב, משכך המדינה פיטרה אותו בשל אי התאמה ביום 26.2.02. משלא השלים עם פיטוריו ערער על ההחלטה לשר האוצר, אשר קבע כי מועד סיום העסקתו הוא ביום 30.9.02. הודעה על כך נמסרה למר דרור ביום 18.8.02. פסק דין שניתן בבית הדין האזורי בתל-אביב (השופטת אפרת לקסר ונציגי הציבור בקשי צפריר ומנחם דוד עב 302283/98 ועב 7978/02 המסומן מש/2 למוצגי המשיבה) דחה תביעתו של מר דרור לביטול פיטוריו, ומכאן פיטוריו שרירים ותקפים. ערעור על פסק דין זה תלוי ועומד בבית הדין הארצי (ע"ע 318/05). 3. מר דרור, במהלך עבודתו במדינה, התמודד ב-3 מכרזים פנימיים וזומן לוועדה במכרזים שמספרם 47, 30 ו-14. לאחר שפוטר, המשיבה לא אפשרה עוד למר דרור להתמודד במכרזים הפנימיים המיועדים לעובדי המשרד בלבד. להלן השתלשלות האירועים שקשורה להתמודדותו של מר דרור במכרזים: א. המערער הופיע ביום 13.10.02 בפני וועדת המכרזים במכרז 47, הוועדה אפשרה לו להציג את מועמדותו ורק במועד מאוחר יותר בחנה את כשירותו. ביום 20.10.02 נשלחה לו הודעה לא מנומקת כי נדחתה מועמדותו למכרז. ב. המדינה הודיעה כי מכרז 14 נדחה עד למועד לא ידוע, לכן לא נתקבלה בו כל החלטה. ג. מכרז 30 - מר דרור זומן להתייצב בפני וועדת המכרזים ביום 15.10.02, אולם כשהגיע נמנעה התייצבותו בפני הוועדה. 4. מר דרור התלונן בפני מבקר המדינה שמונעים ממנו להשתתף במכרזים פנימיים, בתגובה עורכת הדין הילווינג מנציבות שירות המדינה הבהירה ביום 10.12.02, כי משעה שפוטר אינו עוד עובד מדינה ואינו זכאי להשתתף במכרזים פנימיים. על החלטה זו עתר לבית הדין האזורי וביקש צו מניעה זמני להקפאת ההליכים במכרזים 14 ו-30. בקשתו נדחתה משום שהוגשה ששה חודשים לאחר שההליכים נסתיימו ונבחר מועמד אחר לתפקיד, ומשום שלא צירף את הזוכה כצד להליך. גם בקשת המדינה לדחות את התביעה על הסף נדחתה מן הטעם שבטלות המכרזים הינה שאלה משפטית הנדרשת להתייחסות ברורה בטיעונים משפטיים של שני הצדדים ואינה מתאימה למחיקה על הסף. 5. בית הדין האזורי פסק כי מר דרור אינו רשאי להתמודד במכרזים פנימיים בשירות המדינה. בית הדין הסתמך על סעיף 11.411 לתקשי"ר המגדיר מיהו עובד הרשאי להשתתף במכרז. בנוסף נקבע בתקשי"ר שאם התמודד מועמד שיש שאלה לגבי כשירותו יופסק המכרז עד להכרעה. לפיכך בכל המכרזים נהגה הוועדה כדין עם המערער. בית הדין האזורי לא מצא ממש בטענת מר דרור שמסירת המכתב מהווה התנכלות, הסגת גבול, פגיעה בשם הטוב והטרדת השכנים. טענות הצדדים 6. המערער עתר לשני סעדים: ראשית, להצהיר כי נמנע ממנו שלא כדין על-ידי המשיבה להתמודד במכרזים פנימים 14 ו-30 באגף האוצר נציבות מס הכנסה. שנית, להצהיר כי הנתבעת התנכלה לו, גרמה לו נזקים ועגמת נפש. בדיון בעל-פה הדגיש כי ההכרעה של בית הדין האזורי נוגדת את ההלכה שנקבעה בבג"ץ 5625/00 - התנועה למען איכות השלטון נ' ראש הממשלה ואח' (לא פורסם) תק-על 2000(3), 1801 ,עמ' 1803. 7. בא כוח המדינה טען כי עובד שפוטר משירות המדינה לא זכאי להתמודד במכרזיה הפנימיים וזאת על סמך סעיף 11.444 לתקשי"ר, המגדיר עובדים בלבד כרשאים להתמודד במכרז פנימי. המדינה טוענת לעניין מכרז 47 שמר ברגר וגברת עופרה קשש לא ידעו בעת המכרז שהעובד פוטר, ואילו הנציבה התלבטה לגבי כשירותו והחליטה לקבל חוות דעת משפטית בעניין לאחר שיציג מועמדותו. דיון והכרעה 8. לאחר ששמענו את טענות הצדדים הננו סבורים כי דין הערעור להידחות וזאת מטעמיו של בית הדין האזורי, אשר פירט את טעמיו בהרחבה וקבע נכונה כי עובדים בשירות המדינה בלבד יכולים להשתתף במכרזים פנימיים של המדינה ומשהמערער פוטר ואין הוא עובד מדינה אין הוא רשאי להשתתף במכרזים מושא הערעור ובדין תביעתו נדחתה על כל רכיביה. 9. בהתייחס לטענתו של מר דרור כי לאור פסק דין של בג"צ 5625/00 - התנועה למען איכות השלטון נ' ראש הממשלה ואח' יש לקבל את הערעור על כך יש להשיב כי בג"צ לא הכריע בשאלה לגופה אלא קבע שהשאלה חורגת מגבולות העתירה, לכן הכרעה בעניין זה תעשה על ידי בית הדין לעבודה אם תוגש תביעה בעניין וכך נאמר: "ברם, ההכרעה בשאלה זו חורגת מגדרה של העתירה, ואם ירצה בנצור להעמיד שאלה זו במבחן, בידו לעשות כן בהגשת הליך מתאים לבית הדין לעבודה." 10. סוף דבר - מכל הטעמים המפורטים לעיל ומטעמיו של בית הדין האזורי דין הערעור להידחות, המערער ישא בהוצאות הערעור בסך 2,500 ₪ שישולמו תוך 30 יום מהיום. מכרזמכרז פנימי