סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורין

בית הדין לעבודה קבע כי תכליתו של סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים היא לשריין כספים המגיעים לעובדים כפיצויי פיטורים ולהוציא אותם לחלוטין מהישג ידם של נושים אחרים במקרה של פשיטת רגל או פירוק המעביד, היינו - להבטיח כי עובד או שאיריו יקבלו את פיצויי הפיטורים המגיעים להם. סעיף 26(א)(1) לחוק פיצויי פיטורים, קובע כדלקמן: "26. סכומים משוריינים (א) סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21 או ששולמו לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה - (1) אינם ניתנים להחזרה, להעברה, לשעבוד או לעיקול; הוראה זו לא תחול על סכום ששולם או הופקד כאמור בעד עובד שבנתיים חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי פיטורים, אלא אם הסכום מיועד גם לביטוח קצבה ולא נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר שהוא ניתן להחזרה או להעברה; (2) אינם חלק מנכסי המעביד במקרה של פטירה, פשיטת רגל או פירוק, במידה שתביעות העובדים לפי חוק זה לא סולקו...". על אף ההגנות שבסעיף 26(א)(1) לחוק על כספים המיועדים לתשלום פיצויי פיטורים רשאי בעל החשבון, היינו - המעסיק, להגיש תובענה לבית הדין ולהוכיח, כי אין לו, ולא יכול להיות לו, כל חוב לעובדיו עבור פיצויי פיטורים, ועל כן הוא זכאי לקבל את הסכומים המופקדים בחשבון קופת פיצויי הפיטורים. עוד רשאי המעסיק להוכיח כי הכספים המופקדים בחשבון קופת פיצויי הפיטורים עולים בהרבה על חוב פיצויי הפיטורים לעובדיו, ועל כן ניתן לשחרר לזכותו את הסכום העודף. דרך כלל, מוגשות תובענות מסוג זה על ידי המעסיק, שהוא בעל חשבון קופת פיצויי פיטורים. במקרים רבים לא מציין המעסיק בתביעתו כל נתבע, בטענה שאין לו עובדים או אין לו חובות לעובדים. בית הדין אינו מסתפק בדברי המעסיק ודורש הוכחה לכך. כמו כן, מחייב בית הדין את המעסיק לצרף את עובדיו בהווה ובעבר ו/או נציג מטעם ארגון עובדים, ככל שארגון כזה היה קיים במקום העבודה, על מנת לברר היטב וביסודיות אם אין טענות בדבר חוב כלשהו לפיצויי פיטורים. לעניין זה נפסק, כי דרכי ההוכחה שהכספים בקופת הגמל עולים על חבות פיצויי הפיטורים שחב המעביד לעובדיו, הן רבות ומגוונות. מקום בו רואה חשבון מאשר את יתרת החוב בגין פיצויי פיטורים ונציגות העובדים נותנת אישור לדבר, דרך כלל יהא די בכך על מנת להחזיר את הסכום הנותר בקופה למעביד סמכות בית הדין לעבודה בסעיף 26(א)(1) לחוק נקבע שריון הסכומים המופקדים בחשבון קופת פיצויי פיטורים של מעסיק. השריון בא במסגרת חוק פיצויי פיטורים על מנת להגן על כספים המיועדים לפיצויים. לבית הדין לעבודה הסמכות העניינית לדון בתביעת מעסיק לשחרר כספים אלו. פיצוייםפיטוריםפיצויי פיטורים