פועל רומני - יחסי עובד מעביד

השאלות שעמדו לדיון בבית הדין לעבודה היו האם התקיימו יחסי עובד מעביד עם פועל רומני, או שהיו מעסיקים אחרים בתקופה הרלוונטית; ובמידה וייקבע, כי התקיימו יחסי עובד ומעביד, האם זכאי הפועל לשכר עבודה בתקופה זו, ולכמה. החלטה בבית הדין האזורי בבאר שבע התבררה, בהליך של דיון מהיר, תביעה שהגיש המשיב כנגד המבקשת לתשלום שכר עבודה בגין עבודתו בחודשים 3/04 ועד 6/04. המבקשת היא חברה קבלנית, אשר העסיקה את המשיב, עובד זר מרומניה, החל מחודש 11/03. למשיב הוצאה אשרת עבודה על שם המבקשת, אשר תוקפה היה עד 31.12.03. המבקשת ביטחה את המשיב בביטוח רפואי ב"הראל" - חברה לביטוח בע"מ בתקופה שמיום 11.02.04 ועד ליום 10.02.05. בבית הדין האזורי טען המשיב, כי הועסק על ידי המבקשת באתרי בנייה שונים, עבור שכר שעתי, אולם זו לא שילמה את שכרו בחודשים 3/04 ועד 6/04. לתביעתו צירף המשיב העתקי כרטיסי עבודה ופנקס רישום שעות שניהל בחודשים אלו. טענת המבקשת היתה, כי המשיב הועסק אצלה עד למועד בו פג תוקפה של אשרת עבודתו, קרי עד ליום 31.12.03, ועבור תקופה זו שולם שכרו במלואו. עוד נטען, כי המבקשת לא עבדה ואינה עובדת באתרים המוזכרים בכתב התביעה, ואילו המשיב הועסק על ידה באתר אחד של חב' "טבע" ברמת חובב. באשר לביטוח הרפואי טענה המבקשת, כי היא מבטחת את כל עובדיה במקובץ, והמשיב עימם, אף שנכון היה לבטחו רק עבור שני חודשי עבודתו בלבד. השאלות שעמדו לדיון בבית הדין האזורי היו האם התקיימו יחסי עובד ומעביד בין המשיב למבקשת, או שהיו מעסיקים אחרים בתקופה הרלוונטית; ובמידה וייקבע, כי התקיימו יחסי עובד ומעביד, האם זכאי המשיב לשכר עבודה בתקופה זו, ולכמה. 3. בית הדין האזורי (הרשם יוחנן כהן; דמ 2425/04) בחן את הראיות שהיו בפניו ולאחר ששמע את העדים וטענות הצדדים, בשים לב למשקל עדותו של המשיב, קיבל את התביעה. בפסק דינו קובע בית הדין האזורי, כי במקרה דנן פעלה תבנית העסקה משולשת של קבלן - קבלן משנה - עובדי קבלן משנה. נקבע, כי המבקשת, החברה הקבלנית, היתה מעורבת בהעסקתו של המשיב באופן משמעותי. מעבר להנפקת אשרת העבודה, היא העסיקה אותו, הנפיקה לו ביטוח רפואי, קבעה ושילמה את שכרו ואישור הכניסה לאתר "טבע" הוצא על שמה. בנוסף, פעל קבלן משנה של המבקשת, בשם איגור, אליו הופנה המשיב בכל הנוגע לפיקוח על עבודתו ולמענה על שאלותיו בענייני שכר. משלא זימנה המבקשת עדים ולא המציאה מסמכים מטעמה, קבע בית הדין שנוצרה הנחה של ממש שאלה היו פועלים כנגדה. לאור כל האמור לעיל, ובהתאם לפסיקת בית דין זה בעע 1218/02 XUE BIN ואח' - חב' א. דורי חברה לעבודות הנדסיים בע"מ, נקבע כי נתקיימו יחסי עובד - מעביד בין הצדדים, לרבות תקופת המחלוקת. משלא נסתרה גרסת המשיב באשר לשיעור השכר, נפסקו לו הסכומים שפורטו בכתב התביעה. התביעה לפיצויי הלנה נדחתה, לאור המחלוקת שעלתה בהליך זה, ונפסקו הוצאות בסך 1,000 ₪ בתוספת מע"מ, ריבית והצמדה. 4. בבקשת רשות הערעור קובלת המבקשת על קביעותיו העובדתיות של בית הדין האזורי וטוענת, כי המשיב עבד אצל קבלנים אחרים, כפי שהוא עצמו טען; כי מעולם לא ביצעה עבודות פרט לאתר ב"רמת חובב"; כי לא שילמה את שכרו של המשיב בשנת 2004 ולא היתה מעורבת בתנאי עבודתו, ומשכך מסקנתו המשפטית של בית הדין בדבר קיומם של יחסי עובד - מעביד הינה מוטעית. עוד טוענת המבקשת, כי נטל ההוכחה מוטל היה על כתפי המשיב, התובע, וטעה בית הדין קמא משהפעיל את נטל זה כלפיה, הנתבעת. עוד נטען, כי קבלני המשנה לא צורפו לתביעה, והטענה בדבר "תבנית העסקה" לא נטענה על ידי המשיב, ועל כן היה מקום לדחות את תביעתו. 5. לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה ובפסק הדין האזורי, אני מחליטה שלא ליתן רשות ערעור. כלל הוא שאין ערכאת הערעור מתערבת בממצאיה העובדתיים של הערכאה הדיונית המבוססים על התרשמותה מן העדויות והראיות. בנסיבות המקרה, לא מצאתי מקום לחרוג מאותו כלל. בית הדין האזורי התרשם מעדותו המשכנעת והחד משמעית של המשיב, ומתנאי ההעסקה לפיהם פעלו הצדדים, בהם בלטה מעורבותה של המבקשת, כפי שזו פורטה לעיל. בנסיבות אלו, צדק בית הדין האזורי במסקנתו המשפטית, כי המשיב עמד בנטל ההוכחה להוכחת קיומם של יחסי עובד - מעביד. 6. סוף דבר - בקשת רשות הערעור נדחית. אין צו להוצאות. 7. נוכח דחיית בקשת רשות הערעור, מתייתר הדיון בבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין (בש"א 761/05) שהוגשה לבית דין זה, והיא נמחקת בזאת. יחסי עובד מעביד