איך כותבים כתב תביעה לבית הדין לעבודה ?

השאלה איך כותבים כתב תביעה בבית דין לעבודה היא אחת השאלות הנפוצות בקרב אנשים שבוחרים להגיש תביעות לבית הדין לעבודה באופן עצמאי - ללא עורך דין. גישת בית הדין לעבודה היא כי כל נתבע זכאי לכך שההליך נגדו יתנהל במסגרת דיונית התוחמת ומגדירה מראש את גבולות החיוב הכספי שהוא עלול להתחייב בו. ביטוי לנורמה יסודית זו בשיטתנו המשפטית נמצא בתקנה 9 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991, בה נקבע אילו פרטים צריך כתב תביעה לכלול, ובהם הסעד המבוקש ושוויו, להלן מובא הסעיף במלואו: 9. פרטי כתב תביעה : אלה הפרטים שיכיל כתב תביעה, וחוץ מן האמור בתקנות להלן לא יכיל אלא פרטים אלה: (1) ציון בית הדין שהתובענה מוגשת לו; (2) שמו, מספר זהותו ומקום מגוריו של התובע, ומען להמצאת כתבי בי-דין; (3) שמו, מספר זהותו ומקום מגוריו של הנתבע, במידה שניתן לבררם; (4) העובדות המהוות עילת התובענה, ואימתי נולדה; (5) העובדות המראות שבית הדין מוסמך לדון בתובענה; (6) הסעד המבוקש לרבות פיצויי הלנה והפרשי ריבית והצמדה והוצאות משפט; (7) שוויו של נושא התובענה, ככל שניתן לקבעו, לפי הענין; היתה התביעה לסכום שיגיע לתובע לאחר בירור חשבונות שלא נתיישבו בינו לבין הנתבע, יפורש בכתב התביעה הסכום הנתבע לפי המשוער. בתקנה 11 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991, נקבע כי התובע ירשום בכתב התביעה או ברשימה המצורפת אליה, מה הם המסמכים שעליהם הוא נסמך בתביעתו, בין שהם ברשותו ובין שאינם ברשותו. מסמך שרשם התובע כאמור והוא ברשותו, יצרף העתק או תצלום שלו לכתב התביעה; אם איננו ברשותו - יציין בידי מי הוא נמצא לפי מיטב ידיעתו. איך כותבים כתב תביעה בבית דין לעבודה לתשלום שכר עבודה ?: תקנה 13 (א) לתקנות בית הדין לעבודה קובעת כי תביעה לתשלום שכר עבודה תהיה לפי הטופס להלן: בבית הדין האזורי לעבודה ב תביעה לתשלום שכר עבודה אני החתום מטה מבקש את כב' בית-הדין לפסוק תשלום שכר עבודה, ופיצויי הלנת שכר או הפרשי הצמדה וריבית, ומוסר פרטים אלה: פרטי התובע/ת - העובד/ת: שם משפחה מען מיקוד פרטי הנתבע/ים - המעביד/ים - המפעל: 1. שם המעביד/המפעל מען מיקוד 2. שם המעביד/המפעל מען מיקוד 3. המען בו בוצעה העבודה פירוט התביעה 1. שכר עבודה: עבדתי בשכר של עבדתי מיום 1. 2. 3. סה"כ שכר העבודה הנתבע 2. תוספת גמול עבור עבודה בשעות נוספות: א. תוספת גמול עבור עבודה של בתאריך בתאריך בתאריך שכר רגיל לשעה ב. תוספת גמול עבור עבודה של בתאריך בתאריך בתאריך שכר רגיל לשעה 3. גמול עבודה במנוחה שבועית/בחג: א. תוספת גמול עבור עבודה של בתאריך בתאריך בתאריך שכר רגיל לשעה 4. חופשה שנתית: דמי חופשה/תמורת חופשה/פדיון חופשה בסך של חופשה עבור סה"כ דמי חופשה/תמורת חופשה/פדיון חופשה 5. תשלומים אחרים: תשלומים אחרים המגיעים כשכר עבודה (כגון: דמי הבראה, הודעה קודמת, נסיעות, ביגוד וכו') לפי הפירוט שלהלן: סה"כ תשלומים אחרים 6. סך כל השכר הנתבע לפי סעיפים 1 עד 5 לעיל: בהתאם לסעיף 1 - סך בהתאם לסעיף 2 - סך בהתאם לסעיף 3 - סך בהתאם לסעיף 4 - סך בהתאם לסעיף 5 - סך 7. פרטי הדרישה לתשלום השכר: א. בתאריך ב. בתאריך 8. פרטי תשובת המעביד או תגובתו: תאריך איך כותבים כתב תביעה בבית דין לעבודה לתשלום פיצויי פיטורים ?: תקנה 13 (ב) לתקנות בית הדין לעבודה קובעת כי תביעה לתשלום פיצויי פיטורים תהיה לפי הטופס להלן: בבית הדין האזורי לעבודה ב תביעה לתשלום פיצויי פיטורים אני החתום מטה מבקש את כב' בית-הדין לפסוק פיצויי פיטורים, ופיצויי הלנת פיצויי פיטורים או הפרשי הצמדה וריבית, ומוסר פרטים אלה: פרטי התובע/ת - העובד/ת: שם משפחה מען מיקוד פרטי הנתבע/ים - המעביד/ים - המפעל: 1. שם המעביד/המפעל מען מיקוד 2. שם המעביד/המפעל מען מיקוד 3. המען בו בוצעה העבודה פרטי התביעה 1. תקופת העבודה: א. תאריך התחלת העבודה ב. פיצויי הפיטורים מגיעים עבור עבודה במשך שנים ו- 2. סיבת הפסקת העבודה: פרט את הסיבות שהביאו לסיום העסקתך (אם נמסר לך מכתב פיטורים - יש לצרף עותק) 3. הבסיס לחישוב פיצויי הפיטורים: א. השכר שולם על בסיס שעה/יום/שבוע/חודש/יחידה/אחר (מחק את המיותר) ב. סך כל הרכיבים שיש להביאם בחשבון שכר העבודה לענין פיצויי הפיטורים הוא 4. הפיצויים הנתבעים: סה"כ סכום פיצויי הפיטורים המגיעים הוא סך על חשבון פיצויי פיטורים קיבלתי ביום יתרת פיצויי הפיטורים הנתבעת היא סך 5. פרטי הדרישה לתשלום פיצויי הפיטורים או פיצויי ההלנה: א. בתאריך ב. בתאריך 6. פרטי תשובת המעביד או תגובתו: תאריך איך כותבים כתב תביעה בבית דין לעבודה לתשלום קיצבה ?: תקנה 13 (ג) לתקנות בית הדין לעבודה קובעת כי תביעה לתשלום קיצבה תהיה לפי הטופס להלן: בבית הדין האזורי לעבודה ב תביעה לתשלום קצבה אני החתום מטה מבקש את כב' בית-הדין לפסוק תשלום קצבה, ופיצויי הלנת קצבה או הפרשי הצמדה וריבית, ומוסר פרטים אלה: פרטי התובע/ת - העובד/ת: שם משפחה מען מיקוד פרטי הנתבע/ים: שם המעביד/המפעל מען מיקוד או שם קופת הגמל מען מיקוד פרטי התביעה 1. פרטי הקצבה המגיעה: א. עבור חודש ב. עבור חודש ג. עבור חודש ד. עבור חודש סה"כ קצבה סך 2. על חשבון הקצבה קיבלתי ביום 3. פרטי הדרישה לתשלום הקצבה: ב. בתאריך 4. פרטי תשובת המעביד/קופת הגמל* או תגובתו: תאריך * מחק את המיותר. כתב תביעהמסמכיםשאלות משפטיותבית הדין לעבודה