איך כותבים כתב הגנה ?

השאלה איך כותבים כתב הגנה בבית דין לעבודה היא אחת השאלות הנפוצות בקרב מעבידים אשר בוחרים להגיש כתב הגנה לבית הדין לעבודה באופן עצמאי - ללא ייצוג ע"י עו"ד. לפי תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991, כתב הגנה יכלול תגובה לכל טענה שנתעוררה בכתב התביעה, ולא די בהכחשה סתמית אלא צריך המגיש להרצות טענתו במפורש. כתב הגנה יוגש באותו מספר עותקים שמגישים בו כתב תביעה; הנתבע רשאי לרשום בכתב הגנה, או ברשימה שיצרף לכתב הגנה, מהם המסמכים שעליהם הוא נסמך בהגנתו, בין שהם ברשותו ובין שאינם ברשותו; כל מסמך שנרשם בכתב הגנה, או ברשימה שצורפה אליו, יצורף העתקו או תצלומו אם הוא ברשות הנתבע, ואם איננו ברשותו - יצויין בידי מי הוא נמצא לפי מיטב ידיעתו של הנתבע. ##איך כותבים כתב הגנה ?## בכתב הגנה יציין הנתבע את מספר זהותו, את שם נציגו, או שהוא טוען לעצמו, ואת מענו להמצאת כתבי בי-דין, שיהיה אחד מאלה: (1) מקום מגוריו של הנתבע כשהוא טוען לעצמו; (2) משרד עורך דינו של הנתבע אם עורך דין מייצג אותו; (3) מקום מושבו של ארגון העובדים או ארגון המעבידים - אם הנתבע מיוצג על ידי מי שהארגון קבע לו לפי סעיף 34 לחוק או לפי כל חוק אחר; (4) מקום מגוריו או מקום עסקו של מי שנתמנה מורשה לקבלת כתבי בי-דין. כמו כן מצוין בתקנות כי אם הוגש כתב הגנה, יומצא עותק אחד ממנו, עם כל מצורפיו, לכל אחד מבעלי הדין האחרים. כל טענת עובדה בכתב התביעה שלא הוכחשה בכתב ההגנה, במפורש או מכללא, או שלא נאמר עליה כי אין מודים בה, רואים אותה כטענה שמודים בה, זולת אם נטענה נגד פסול-דין, אך בית הדין רשאי, לפי שיקול דעתו, לדרוש שעובדות כאמור יוכחו שלא על דרך ההודאה האמורה. עם זאת אין צורך בהכחשה, או בתגובה בכתב הגנה, לענין שיעור דמי הנזק או סכום הפיצוי המגיע על פי כל עילה, ולעולם רואים אותם כשנויים במחלוקת, זולת אם הודו בהם במפורש. היה בית הדין סבור כי טענת עובדה, שהוכחשה בכתב ההגנה או שלא הודו בה, מן הראוי היה שיודו בה, רשאי הוא ליתן כל צו שייראה לו צודק בענין הוצאות יתרות שנגרמו עקב ההכחשה או אי ההודאה. ##איך כותבים כתב הגנה בבית דין לעבודה בתביעה לתשלום שכר עבודה ?## בבית הדין האזורי לעבודה ב____________ כתב הגנה בתביעה לתשלום שכר עבודה אני החתום מטה מבקש את כב' בית-הדין לדחות את תביעת התובע לתשלום שכר עבודה, ופיצויי הלנת שכר, ומוסר פרטים אלה: פרטי התובע/ת - העובד/ת: שם משפחה מען מיקוד פרטי הנתבע/ים: 1. שם המעביד/המפעל מען מיקוד 2. שם המעביד/המפעל מען מיקוד 3. המען בו בוצעה העבודה פרטי ההגנה הנתבע מכחיש את האמור בסעיפים מספר 1. תגובת הנתבע לגבי זכאותו של התובע לתשלום השכר: 2. טענות הנתבע לעניין רכיבי השכר הנתבע/גמול עבור עבודה בשעות נוספות ובימי מנוחה/דמי חופשה/תמורת חופשה/פדיון חופשה/אחרים: 3. טענות הנתבע לגבי חישוב הרכיבים של השכר הנתבע/גמול עבור עבודה בשעות נוספות ובימי מנוחה/דמי חופשה/תמורת חופשה/פדיון חופשה/ אחרים: 4. טענות הנתבע לגבי תקופת הפיגור בתשלום השכר הנתבע/גמול עבור עבודה בשעות נוספות ובימי מנוחה/דמי חופשה/תמורת חופשה/פדיון חופשה/אחרים: 5. טענות הנתבע לגבי הסיבות להלנת השכר הנתבע/גמול עבור עבודה בשעות נוספות ובימי מנוחה/דמי חופשה/תמורת חופשה/פדיון חופשה/ אחרים ונימוקים להפחתה או ביטול פיצויי ההלנה: 6. נימוקי הגנה אחרים ונוספים: תאריך_______ ##איך כותבים כתב הגנה בבית דין לעבודה בתביעה לתשלום פיצויי פיטורים ?## בבית הדין האזורי לעבודה ב_____________ כתב הגנה בתביעה לתשלום פיצויי פיטורים אני החתום מטה מבקש את כב' בית-הדין לדחות את תביעת התובע לתשלום פיצויי פיטורים ופיצויי הלנת פיצויי פיטורים או הפרשי הצמדה וריבית, ומוסר פרטים אלה: פרטי התובע/ת - העובד/ת: שם משפחה מען מיקוד פרטי הנתבע/ים: 1. שם המעביד/המפעל מען מיקוד 2. שם המעביד/המפעל מען מיקוד פרטי ההגנה הנתבע מכחיש את האמור בסעיפים מספר 1. תגובת הנתבע לגבי זכאותו של התובע לתשלום פיצויי פיטורים: 2. נימוקי הנתבע לשלילת פיצויי הפיטורים בנסיבות הנדונות: 3. נימוקי הנתבע לענין תקופת העבודה ורציפותה: 4. טענות הנתבע לעניין רכיבי השכר שיש לקחת בחשבון לצורך חישוב פיצויי הפיטורים: 5. טענות הנתבע לגבי חישוב פיצויי הפיטורים הנתבעים: 6. טענות הנתבע לגבי תקופת הפיגור בתשלום פיצויי הפיטורים הנתבעים: 7. טענות הנתבע לגבי הסיבות להלנת פיצויי הפיטורים ונימוקים להפחתה או ביטול פיצויי ההלנה: 8. נימוקי הגנה אחרים ונוספים: תאריך_________ ##איך כותבים כתב הגנה בבית דין לעבודה בתביעה לתשלום קצבה ?## בבית הדין האזורי לעבודה ב_______________ כתב הגנה בתביעה לתשלום קצבה אני החתום מטה מבקש את כב' בית-הדין לדחות את תביעת התובע לתשלום קצבה, ופיצויי הלנת קצבה או הפרשי הצמדה וריבית, ומוסר פרטים אלה: פרטי התובע/ת - העובד/ת: שם משפחה מען מיקוד פרטי הנתבע/ים: שם המעביד/המפעל מען מיקוד או שם קופת הגמל מען מיקוד פרטי ההגנה הנתבע מכחיש את האמור בסעיפים מספר 1. תגובת הנתבע לגבי זכאותו של התובע לתשלום הקצבה: 2. טענות הנתבע לעניין רכיבי השכר הנלקחים בחשבון לצורך חישוב הקצבה: 3. טענות הנתבע לגבי שיעור הקצבה: 4. טענות הנתבע לגבי תקופת הפיגור בתשלום הקצבה: 5. טענות הנתבע לגבי הסיבות להלנת הקצבה ונימוקים להפחתה או ביטול פיצויי ההלנה, או הפרשי ההצמדה והריבית: 6. נימוקי הגנה אחרים ונוספים: תאריך________________ תקנה 27 :לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991, קובעת כי נתבע רשאי להגיש כתב הגנה, והוא חייב לעשות זאת אם נדרש לכך בהוראת שופט או רשם. תקנה 28: לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991, קובעת כי כתב הגנה יוגש תוך שלושים ימים מהיום שניתנה ההוראה, אם ניתנה בנוכחות הנתבע, או שלושים ימים מיום שהומצאה לו, אם ניתנה שלא בנוכחתו; שופט או רשם רשאי להאריך את המועד להגשת כתב הגנה, ובמקרה זה רשאי הוא לחייב את הנתבע בהוצאות, אם יראה זאת לנכון, וכן רשאי הוא לקצר את המועד מטעמים מיוחדים שיירשמו. כתב הגנהשאלות משפטיותמסמכים