ביטול החלטה של הממונה על חוק עבודת נשים

במסגרת השיקולים האם ליתן היתר לפיטורי עובדת בהריון, על הממונה על חוק עבודת נשים ליישם את מטרת המחוקק להגן על עובדת בהריון מפני פיטורים הקשורים בהריונה והקשיים העשויים לעמוד בפניה במציאת עבודה אחרת בתקופה זו. בית הדין לעבודה יבטל את החלטת הממונה על חוק עבודת נשים רק אם היא נגועה באי סבירות קיצונית, אם ההחלטה נגועה בהפליה פסולה, אם ניתנה בעקבות שיקול זר, אם לא הובאו בחשבון שיקולים רלוונטיים, או שנפגעו כללי הצדק הטבעי מקום בו הפיטורים הם "בקשר להריון", אין לממונה על חוק עבודת נשים כל שיקול דעת, ההגנה הניתנת לעובדת נגד פיטוריה היא מוחלטת, אסור לממונה ליתן את ההיתר המבוקש ועליו לפסול את הפיטורים. כאשר סבור הממונה כי פיטורי האשה ההרה נעשו ללא קשר להריונה- הוא אינו חייב להתיר את הפיטורים ורשאי הוא שלא להתירם, בהתאם לנסיבות ולשיקול דעתו. החלטת הממונה אם להתיר פיטורי עובדת בהריון הינה החלטה מנהלית שלטונית. בחינת תוקפה של פעולה שלטונית ע"י בית הדין לעבודה תיעשה על פי עקרונות המשפט המנהלי המחייבים מתן החלטה מנימוקים ענייניים, בתום לב, בסבירות ובמסגרת הסמכות. בית הדין לעבודה אינו משמש כערכאת ערעור על החלטת הממונה על חוק עבודת נשים, אלא מפעיל ביקורת שיפוטית על ההחלטה. בית הדין לא ימיר את שיקול הדעת של הרשות המוסמכת בשיקול דעתו שלו ולא יתערב בהחלטת הרשות המוסמכת לשנותה, כל עוד פעילותה, שיקוליה והחלטתה נעשו ונתנו באופן ענייני, בסבירות, במידתיות, בתום לב ובמסגרת הסמכות על פי הדין. לזאת יש להוסיף את החזקה בדבר תקינות ההליך המנהלי- החזקה כי רשות מנהלית פועלת כדין, אלא אם יוכח ההיפך. סעיף 9(א) לחוק עבודת נשים, התשי"ד- 1954 קובע כי לא יפטר מעביד עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר להריון; הוראות סעיף קטן זה יחולו הן על עובדת קבועה והן על עובדת ארעית או זמנית ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה ששה חודשים לפחות; לעניין סעיף קטן זה רואים סיום חוזה עבודה לתקופה קצובה, כפיטורים. בהתאם לאמור בסעיף 22(א) לחוק, סמכויות השר הואצלו לממונה על חוק עבודת נשים. מטרת הוראתו של סעיף 9(א) לחוק עבודת נשים, התשי"ד- 1954 היא 'להגן על האשה העובדת בתקופת הריונה, בכך שבתקופת הריונה היא עשויה להיאלץ להעדר מעבודתה יותר מהרגיל. כמו כן, יתכן והמעביד שלה יפיק פחות תועלת מעבודתה והיא תהיה חשופה לפיטורים או להרעת תנאי עבודתה. חוק עבודת נשים