גילוי מסמכים הנוגעים לעובדים

פסק דין 1. בפנינו ערעור ברשות על החלטת בית הדין האזורי לעבודה בחיפה (השופט הראשי רמי כהן; בשא 1618/05, עב 893/05) מיום 28.6.2005 (להלן - ההחלטה), בה נדחתה בקשת המערערת, גב' גני, לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים הנוגעים לעובדי המשיב (להלן - הבנק) אשר קיבלו קביעות במהלך תשע השנים האחרונות. 2. טרם נבוא לידי הכרעה, נציין כי המערערת הועסקה בבנק בשתי תקופות, הראשונה, בשנים 1996 - 1999; השניה החלה ביום 15.08.99 והסתיימה, עם פיטוריה, ביום 10.03.05. לאחר פיטוריה בפעם השניה, הגישה המערערת לבית הדין קמא תביעה ובקשה לסעד זמני, בו נטען כי פיטוריה היו שלא כדין וכי על המשיב היה להתייחס אליה כלעובדת קבועה. הדיון בבקשה לסעד זמני אוחד עם הדיון בתביעה. בכתב התביעה שהוגש לבית הדין האזורי, ציינה המערערת, כי "בנוסף לכל האמור לעיל מבקשת התובעת להדגיש ולציין כי הנתבע העניק לעובדים אחרים אשר באו אחריה ובעלי ותק נמוך משלה, מעמד של עובד קבוע כאשר לעובדים אלה (מתברר כיום) יש תואר אקדמי יתכן וישנם עובדים נוספים אשר קיבלו קביעות בסניפים אחרים ואשר הם מחזיקים ו/או לא מחזיקים בתארים אקדמיים, דבר זה ניתן לבירור במסגרת הדיונים בפני בי"ד נכבד זה. ביה"ד מתבקש להורות לנתבע ו/או לממונים עליו להמציא לידי התובעת ולביה"ד הנכבד רשימה של העובדים אשר זכו לקבל כתב מינוי כעובדים קבועים החל משנת 1996 ועד היום הזה. לרבות התייחסות להחזקת תואר וסוגו, לרבות תחום הלימודים אשר במסגרתם ניתן התואר". במקביל הגישה המערערת לבית הדין קמא "בקשה למתן צו דחוף לגילוי ולמסירת מסמכים", בה חזרה על בקשתה לעיל, בנוסף לבקשה לגילוי מסמכים נוספים. בהחלטתו, מושא הליך זה, קבע בית הדין, כי "רק ההנחייה הפנימית ו/או הדרישה של הנהלת הבנק להעניק קביעות רק לבעלי תואר אקדמי - רלוונטית לדיון". לפיכך הורה בית הדין על המצאת ההנחייה בלבד. בעקבות בקשת רשות ערעור שהגישה המערערת על החלטת בית הדין קמא, הציע בית דין זה לבנק, להמציא למבקשת את רשימת העובדים שקיבלו קביעות במהלך שלוש השנים האחרונות, תוך ציון זכאותם או אי זכאותם לתואר אקדמי, ותוך מחיקת שמותיהם. בהודעתו מיום 21.9.05 הסכים המשיב להצעה. אך המערערת, בהודעתה מיום 3.10.05 לא הסכימה לה, ועמדה על בקשתה לקבל לידיה את רשימת העובדים שקיבלו קביעות החל מחודש אוגוסט 99, תוך ציון זכאותם לתואר אקדמי, ותוך ציון שמותיהם. הנה כי כן, מצאנו ליתן רשות ערעור על החלטת בית הדין קמא והערעור התנהל על-פי סיכומים בכתב. 3. כאשר נבחנת בקשה לגילוי מסמכים ספציפיים, הכלל הוא שיש להבטיח גילוי רחב ככל הניתן של מידע, הרלוואנטי למחלוקת הנדונה בבית-המשפט. עם זאת, עיקרון-הגילוי אינו עומד לבדו. כנגדו ניצבים ערכים אחרים, ובהם יעילות ההליך המשפטי; הגנה על אינטרסים לגיטימיים של הצד-המגלה; ומניעת פגיעה באינטרסים של צדדים שלישיים, ובכללם זה אף הגנה על פרטיותם. האיזון ההולם בין עקרונות אלה נגזר מנסיבותיו של כל מקרה ומקרה. לאחר שעיינו בכלל החומר שהובא בפנינו, לרבות כתבי בי דין שהוגשו בבית הדין קמא, ושקלנו את כלל השיקולים והאיזונים הצריכים לעניין, הגענו לכלל מסקנה, כי על הבנק להעביר לידי המערערת את רשימת כלל העובדים שקיבלו קביעות החל מיום 10.03.02 ועד ליום 10.03.05, מבלי לגלות את שמם ותוך ציון עובדת היותם בעלי תואר אקדמי או נעדרי תואר כאמור. לדידנו, התקופה הרלוונטית לבחינת טענות המערערת, הינה התקופה הסמוכה לפיטוריה. באשר, אפשר שהשאלה האם פיטוריה היו כדין תושפע מן השאלה מה היה צריך להיות מעמדה עובר לפיטורים. פרק זמן של שלוש שנים עובר לפיטורים, הינו מחד - ארוך מספיק על מנת שיהיו בידי המערערת הנתונים הרלוונטיים. מאידך, אין מדובר בפרק זמן ארוך מדי, שיש בו כדי הכבדה בלתי סבירה על הבנק הצריך להמציא את הרשומה האמורה. כיוון שעומדים אנו בעידן המחשב, נראה כי הבנק יוכל לשאת בנטל המצאת רשומה כאמור לתקופה שקבענו. לא מצאנו להורות לבנק לפרט ברשימתו את שמות העובדים - אין אנו רואים מה גילוי שכזה, שיש בו משום פגיעה בפרטיות, יועיל למערערת. אף תחום הלימודים בו ניתן התואר, אינו נראה לנו רלוונטי בשלב זה במידה כזו, שנורה לבנק לדוק בציונו. לבסוף נציין, כי אכן במתן צו כאמור, מבלי שהמערערת הצביעה על ראשית ראיה לטענתה כי ניתנה קביעות אף לעובדים ללא תואר אקדמי, נוהגים אנו ברוח "את פתח לו", אך בנסיבות העניין, תוך התייחסות לפער בשליטה במידע רלוונטי, סבורים אנו כי הגילוי עליו הורינו, מאזן כראוי בין זכויות הצדדים. 4. סוף דבר - הערעור מתקבל חלקית. המשיב ימציא למערערת, תוך 45 ימים, את רשימת העובדים במשיב, על כל סניפיו, שקיבלו קביעות החל מיום 10.03.02 ועד ליום 10.03.05. זאת, תוך ציון זכאותם לתואר אקדמי, ותוך מחיקת שמותיהם. לא מצאנו לעשות צו להוצאות בערעור, משמצאנו לקבלו בחלקו בלבד ולאור הסכמתו של הבנק להצעת בית הדין, כבר במהלך הדיון בבקשת רשות הערעור. גילוי מסמכיםמסמכים