הלנת שכר אחרי שניתן פסק דין

בית הדין אינו מוסמך לפסוק פיצויי הלנה לתקופה שלאחר מתן פסק הדין. זוהי תקופה שאינה במסגרת העילה שנדונה בבית הדין. זוהי תקופה בה חייב צד שהוטל עליו תשלום, לשלמו שאם לא כן יש לפנות ליושב ראש ההוצאה לפועל. להלן פסק דין בסוגיה: פסק - דין סגנית הנשיא אלישבע ברק-אוסוסקין המשיב תבע זכויות סוציאליות שונות. השופט הראשי יעקב נויגבורן ונציגי הציבור האדונים אולידורט וכהן פסקו (בתיק עב 001861/99) כי הוא זכאי לתשלומים שונים. תביעתו התקבלה בחלקה. המשיב תבע בין השאר שכר עבודה בגין החודשיים האחרונים לעבודתו. הוא פוטר באוקטובר, 1998. בעניין פיצויי הפיטורין פסק בית הדין האזורי כי אלו ישולמו כשהם נושאים הפרשי הצמדה וריבית כחוק. ברם בית הדין הוסיף וקבע כי אם הסכום לא ישולם תוך 30 יום, הוא ישא פיצויי הלנה מלאים, היינו, אם הסכום לא ישולם במועדו, מהיום ה-31 הוא ישא פיצויי הלנה מלאים. בנוסף פסק בית הדין כי המשיב היה זכאי להפרשי שכר עבודה. בכתב ההגנה נטען כי השכר שולם למערער במלואו. המערער לא הגיש תצהיר מטעמו. מדובר במקום עבודה שהוא שותפות. בית הדין פסק שלא הוכחה טעות כנה ועל כן פסק פיצויי הלנת שכר מלאים. ראוי לציין כי המשיב חתם על כתב ויתור. בא כוחו של המשיב הודיע לבית הדין זה בעת הדיון בערעור כי "אם יבוטלו פיצויי ההלנה אני חוזר בי מיתר טענותי". בחנו את הטענות של הצדדים ואת פסק דינו של בית הדין האזורי. נחה דעתנו שאין מקום להתערב בפסק הדין, מלבד בפסיקת פיצויי הלנת פיצויי פיטורין ופיצויי הלנת שכר. פיצויי הלנת פיצויי פיטורין לתקופה שלאחר מתן פסק הדין בית הדין אינו מוסמך לפסוק פיצויי הלנה לתקופה שלאחר מתן פסק הדין. זוהי תקופה שאינה במסגרת העילה שנדונה בבית הדין. זוהי תקופה בה חייב צד שהוטל עליו תשלום, לשלמו שאם לא כן יש לפנות ליושב ראש ההוצאה לפועל. בית הדין אינו מוציא לפועל. יושב ראש ההוצאה לפועל מוסמך לשמוע את הצדדים, להחליט על היכולת של החייב, על הנסיבות שבגינן לא שולם החוב הפסוק. בית הדין אינו שומע ראיות לגבי התקופה שלאחר מתן פסק הדין. הוא סיים את תפקידו. התוצאה של פסיקה לתקופה שלאחר מתן פסק הדין אינה נכונה משפטית ועלולה לגרור אחריה תוצאות קשות. טול לדוגמא מקרה מצער בו מי שחוייב בפסק הדין עבר אירוע כלשהו בגינו הוא היה מחוסר הכרה. או טול מקרה בו מי שחוייב בפסק הדין שלח את הסכום לכתובת מוטעית. בכל אלו יש בודאי נימוק להפחתת או לביטול פיצויי הלנה. ברם בית הדין לא שומע ראיות לאחר מתן פסק הדין ואין לכן בכוחו לקבוע אם היתה הצדקה לעיכוב בתשלום אם לאו. לא ניתן לפסוק ללא שמיעת ראיות על נימוקי העיכוב. בית הדין אינו שולט בפסק הדין ובביצועו לאחר מתן פסק הדין. תפקידו מסתיים עם מתן פסק הדין. משכך אנו מבטלים את פסיקת פיצויי ההלנה לתקופה שלאחר מתן פסק הדין באשר לפיצויי הפיטורין. תשלום פיצויי הלנה מלאים בגין אי תשלום שכר בית הדין קבע כי לא היתה למערער טעות כנה. ברם מקריאת פסק הדין עולה שהמעסיקים סברו שהשכר שולם וכך הם טענו בכתב ההגנה, וכן שכתב הויתור עליו חתם המשיב תקף. בית הדין אמנם קבע שאין לכתב הויתור תוקף אך המעסיק סבר שהוא תקף. מעבר לכך בגלל העומס על בתי הדין דן בית הדין ופסק את פסק דינו ביום 3.8.2002 שעה שהמשיב סיים את עבודתו בחודש אוקטובר, 1998. הנה כי כן המעסיקים סברו שהם אינם חייבים עוד שכר עבודה ומעבר לכך התוצאה של העומס על בית הדין ומתן פסק דין לאחר כארבע שנים גורם לעיוות דין אם ישולמו פיצויי הלנה מלאים. מכל הנימוקים הללו אנו מעמידים את פיצויי ההלנה על גובה של הפרשי הצמדה וריבית כחוק. מאחר והערעור התקבל בחלקו אין צו להוצאות. השופט יגאל פליטמן 1. מקובלת עלי דעתה של חברתי סגנית הנשיא, כי בנסיבות המקרה אין מקום לחיוב בפיצויי הלנה אך זאת בעיקר מטעמה השני. 2. אשר לטעם הראשון, הנני סבור, כי בית הדין הדן בשאלת פיצויי ההלנה, מוסמך לבדוק את כל התקופה מאז היווצר החוב המקים את פיצויי הלנה ועד למועד התשלום בפועל, שבדרך כלל הינו לאחר מועד מתן פסק הדין. עם זאת, לגבי התקופה שלאחר מתן פסק הדין ועד התשלום בפועל, ככל שהיא מקימה חיוב לפיצויי הלנה - למעביד שמורה הזכות לפנות לגביה לבית הדין בבקשה לביטולם או להפחתתם מן הטעם שמתקיימות לגביה הנסיבות שבדין המצדיקות ביטולן או הפחתתן. השופט עמירם רבינוביץ בנסיבות הקיימות אני מסכים לתוצאה אליה הגיעה חברתי סגנית הנשיא אלישבע ברק-אוסוסקין. אני מצטרף להערת השופט פליטמן ביחס לפיצויי הלנה לאחר מתן פסק הדין. נציגת ציבור גב' אסתר פרץ אני מצטרפת לתוצאה אליה הגיעה סגנית הנשיא. באשר להערת השופט פליטמן, איני מוצאת לנכון לנקוט עמדה לגביה. נציגת ציבור גב' אמירה גלין אני מצטרפת לתוצאה אליה הגיעה סגנית הנשיא ולהערת השופט פליטמן ביחס לפיצויי הלנה לאחר מתן פסק הדין. סוף דבר התוצאה הינה כנפסק בפסק דינה של סגנית הנשיא אלישבע ברק - אוסוסקין. רוב חברי המותב הצטרפו אף להערת השופט פליטמן, באשר לפיצויי הלנה לאחר מועד פסק הדין. הלנת שכר