הצמדת שכר בהסכם קיבוצי

לעניין תוקפה ויישומה של הוראה של הצמדת שכר לעובדים פסק בית הדין לעבודה כי הצמדת שכר יכולה להיות אישית או קיבוצית, מלאה או חלקית, מותנית או לא מותנית בתנאים, הכל כפי שהצדדים ליחסי עבודה קבעו אותה. להסדר של הצמדת שכר, יש יתרונות וחסרונות. יתרונה של ההצמדה בכך שהיא תורמת לשקט תעשייתי וליציבות במקום העבודה ומונעת מתחים וחיכוכים הכרוכים במשא ומתן אישי או קיבוצי. חסרונה של ההצמדה נעוץ בכך שהיא מונעת מתן ביטוי מלא ומדויק לייחודיות של תנאי העבודה במקום עבודה נתון ושלא תמיד התנאים ה"צמודים" הנהוגים במקום עבודה אחד תואמים לצורכי מקום העבודה והעובדים ה"צמודים". המקור להצמדה יכול להיות מעוגן בחוק (ראה, לדוגמה, סעיף 22(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשנ"ה-1995), בהסכם קיבוצי, בהסדר קיבוצי, בהסכם אישי או בכל מקור משפטי מוסמך היכול להעיד על קיומה של ההצמדה. הסדר של הצמדה המעוגן בהוראת חוק הוא תקף, בכפוף לפרשנות דבר החקיקה, במישור המילולי ובמישור התכליתי. הסדר הצמדה הסכמי אף הוא חוקי ותקף ובתי הדין לעבודה נוהגים לתת לו תוקף. עם זאת, התגבשה בפסיקת בתי הדין לעבודה הדעה לפיה שיטת ההצמדה אינה מהמובן מאליו, אינה בבחינת תנאים מכללא; היא בבחינת יוצא מהכלל ומחייבת הוראה מפורשת ומשישנה הוראה - יש לפרשה בדרך שמפרשים יוצא מן הכלל. בית הדין לעבודה פסק כי מערכות של יחסי עבודה מושתתות על הסדרים חוזיים כאלו ואחרים הנרקמים בין הצדדים במקום עבודה. במערכות יחסי העבודה הסדרי הצמדה אפשריים, הם קיימים ואולי אף נפוצים, אך אין הם הכלל. כתופעה חריגה, הסדר ההצמדה אינו דבר המובן מאליו ואין ללמוד עליו בדרכי עקיפין או בצורה משתמעת. מכאן שהסדר של הצמדת שכר טעון הוראה ברורה ומפורשת. משעה שקיימת הוראה מפורשת המשקפת כוונה ברורה של הצדדים ליחסי עבודה ליצור הוראת הצמדה, הרי היא חלק מן ההסדר החוזי, יש להעניק לה תוקף מחייב ולצקת בה את מלוא התוכן והמשמעות להם התכוונו הצדדים. סעיפי הצמדת שכר בהסכמים קיבוציים יפורשו פירוש מצמצם. בית הדין לעבודה פסק לעניין הוראת הצמדה בהסדר חוזי כי היא יכולה להיות כללית או מיוחדת, ברורה ומפורשת יותר או פחות ובדרך כלל היא טעונה פירוש. פרשנותה של הוראת הצמדה חוזית נתונה, נעשית על פי הכללים הרגילים החלים על פרשנות של חוזים בכלל והסדרים והסכמים קיבוציים בפרט. עוד נפסק כי אין הבדל בין הוראה כללית להוראה מיוחדת. לזו, כמו לזו, יש משמעות לה התכוונו הצדדים וזו, כמו זו, טעונה פירוש מתאים. עצם קיומה של הוראת הצמדה כללית אינו מלמד בהכרח שהיא אינה תקפה בשל כך שהיא בלתי מפורטת או בלתי מסוימת. הוראת הצמדה כללית היא בעלת תוכן משלה ואין לשלול אותה או להצר את משמעותה בשל כלליותה. חוזההצמדה לשכרהסכם קיבוצי