זכויות יתר לעמית קרן פנסיה

פסק דין פיורסט פסל הסדרים או הסכמים עם קבוצות עמיתים המעניקים זכויות יתר לעמית אחד על פי עמית אחר. הסדרים והסכמים הללו בטלים לגבי עמיתים הפורשים לפנסיה לאחר מתן פסק דין פיורסט. אולם, לגבי עמיתים שפרשו לפני מתן פסק הדין, קיימים מספר מצבים: מצב אחד - כאשר הוכח בבית הדין שהענקת זכויות לעמית לפי התקנות לא תפגע בכלל העמיתים, שכן אותו עמית לא יקבל מעבר למה שמקבלים כלל עמיתי הקרן. כך, התוצאה של פסק דין פיורסט היתה, כי כל עמיתים קבלו זכויות על פי התקנות שהיו תקפות בעת פרישתם. פסק דין פיורסט לא חייב את הקרן לשלם לקבוצת עובדים יותר ממה שהיו זכאים לקבל מכוח תקנות הקרן. תביעותיהם של העמיתים לקבל פנסיה על פי חישוב שנקבע בהסכם התעשיינים המעניק להם זכויות עודפות נדחו. נקבע, כי הפנסיה של התובעים תחושב בהתאם לתקנות ולא בהתאם להסכם המיוחד. כך, שהתוצאה היתה שכלל העמיתים לא נפגעו, שכן חישוב הפנסיה נעשתה לפי התקנות. התוצאה של פסק דין פיורסט היתה, כי קבוצה מסוימת של עמיתי הקרן לא תקבל זכויות מעבר לאלה שמקבלים כלל העמיתים. כאשר ההסדר או ההסכם לבר תקנוני בין קבוצת עובדים לבין מבטחים מפר את עקרון השוויון ועמית פורש לאחר מתן פסק דין פיורסט, אין מבטחים רשאית להעניק לעמית זכויות מעבר לאלה המתקבלות על ידי כלל העמיתים. מצב שני - פסק דין פיורטס אינו חל במקרה שקבלת תביעה תיתן לקבוצת עמיתים זכויות מעבר לכלל עמיתי הקרן. זכויות פנסיה מתגבשות בעת פרישת העמית לגמלאות. על כן, זכויות הפנסיה של מורים שפרשו, התגבשו בעת פרישתם. מכאן הכלל, כי אין להפחית גמלה של המורים שפרש ושזכויות הפנסיה שלו התגבשו בתקופה שהסדר פרישת המורים במועד אחיד היה בתוקף. מכיוון שלא מדובר בטעות חשבונית או הטעייה מטעם העמית, אין לדרוש מהם החזר סכומים ששולמו מעבר למה שהיו זכאים לקבל על פי תקנות הקרן. עיקרון השוויון בפסק דין פיורסט קבע כי אין להעניק עדיפות להסכם לבר תקנוני המעניק עדיפות לקבוצה אחת על פני שאר עמיתי הקרן. התוצאה בפסק דין פיורסט היתה, כי ההסדר שנקבע בתקנות הקרן יושם לגבי כלל העמיתים. ביטול ההסכמים וההסדרים שהיו לבר תקנונים ועמדו בניגוד לתקנון אינו חייב להיות בדיעבד. עקרונות הצדק והשוויון אינם מחייבים יישום בדיעבד אשר יפגע בזכויות עמיתים שהתגבשו. לעומת זאת, ככל שההסדר עדיין היה בתוקף (וכאמור הוא אינו עוד בתוקף) ניתן היה להפסיק להחיל אותו על עמיתים שיפרשו בעתיד. פנסיהקרן פנסיה