סמכות עניינית בית הדין לעבודה

סעיף 24 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 בעניין סמכות עניינית של בית דין לעבודה קובע כדלקמן: 24. סמכות בית-דין אזורי (א) לבית דין אזורי תהא סמכות ייחודית לדון - (1) בתובענות בין עובד או חליפו למעביד או חליפו שעילתן ביחסי עובד ומעביד, לרבות השאלה בדבר עצם קיום יחסי עובד ומעביד ולמעט תובענה שעילתה בפקודת הנזיקין [נוסח חדש]. (1א) בתובענה שעילתה במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה ליצירת יחסי עובד ומעביד, בתובענה שעילתה בחוזה כאמור לפני שנוצרו יחסי עובד ומעביד או לאחר שנסתיימו יחסים כאמור, או בתובענה שעילתה בקבלת אדם לעבודה או באי-קבלתו; (1ב) תובענה שעילתה בסעיפים 62,31, 29 או 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] בקשר לסכסוך עבודה; (1ג) תובענה שבין מעביד לעובדיו, בקשר לסכסוך עבודה, שעילתה בסעיפים 16או 17 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 הסעיף לעיל, קובע את סמכות בית הדין האזורי לעבודה בכל הכרוך בתביעות השייכות למשפט העבודה האינדיווידואלי. סעיף זה מיועד להגשים את מטרת המחוקק לרכז בבית הדין את כל סכסוכי העבודה בתחום האינדיווידואלי, למעט אותם עניינים שפורשו בחוק. על פי האמור בסעיף, הדרישה היא שיהיו הצדדים עובד ומעביד. הגדרת המושג "עובד" מהווה בהקשר זה שאלה בפני עצמה. נשאל כאן השאלה, האם לבית הדין לעבודה הסמכות לדון בתביעה בין מי שטוען למעמד של עובד ולחובות וזכויות הנובעות מכך, שעה שהמעביד מכחיש מעמד זה. התשובה לשאלה זו הינה חיובית מכח לשון סעיף 24 (א) (1). הכניסה לשערי בית הדין היא גם לגבי מי שעצם מעמדו כעובד, מוטל עדיין בסימן שאלה. למעשה, די בכך שהשאלה בדבר עצם קיום יחסי עובד-מעביד שנויה במחלוקת של ממש, על מנת שהסמכות הייחודית של בית הדין תחול עליה. שאלה אחרת הרלוונטית לעניין סוגיית סמכות בית הדין היא, האם מוגבלת הסמכות רק לגבי צדדים שביום הגשת התובענה מצויים עדיים ביחסי עובד- מעביד, או שמדובר גם במי שיחסי עובד - מעביד ביניהם הגיעו כבר לידי סיום. בהקשר זה נפסק, שסמכות בית דין על פי סעיף 24 (א) (1), משתרעת גם לגבי מי שיחסי עובד ומעביד ביניהם, הגיעו לסיום. לעניין העילה, על מנת שהעניין ידון בערכאת בית הדין לעבודה, נדרש שעילת התביעה בה מדובר, תתבסס על זכויות המוקנות וחובות המוטלות על הצדדים במסגרת היחסיים החוזיים שבין האחד כעובד והשני כמעביד, או שתנבע מזכויות וחובות שמקורן בחוק או בתחום משפט העבודה. סמכות ענייניתסמכות בית הדין לעבודהבית הדין לעבודה