סעד הצהרתי - סעד כספי

נקודת המוצא בהקשר ליחס שבין סעד הצהרתי ובין סעד כספי היא, שככלל, לא יידרש בית המשפט, ובית הדין לעבודה, לתביעה לסעד הצהרתי מקום בו יכול התובע לכמת תביעתו ולתבוע סעד כספי. הלכה זו שנפסקה על ידי בית המשפט העליון, אומצה ברבות השנים אף בבתי הדין לעבודה. השיטה הנקוטה בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה היא, ככלל שלא ליתן רשות לתבוע סעד הצהרתי מקום שהזכות הכספית התגבשה וניתן לתבעה במלואה. זאת חרף הקושי היחסי העשוי להתעורר או הטרחה המוסבת לעתים, בכימות התביעה, וכל עוד לא הוכח כי נבצר הכימות. ההיגיון העומד ביסוד ההלכה בדבר אי היענות לתביעה לסעד הצהרתי מקום בו יכול התובע לכמת תביעתו ולתבוע סעד כספי, הינה במגמה למנוע מצב בו יהפכו בתי המשפט אכסניה לבירור דיונים עקרים, שלא יביאו את המחלוקות בין הצדדים לידי סיום, באשר האינטרס הציבורי הוא יסוד המסד של השאיפה כי מחלוקות המובאות בפני הערכאות תגענה לסיומן וכי לא ייפתח פתח להתדיינות כפולה, מקום בו ניתן למצותה בהליך אחד. במקרים רבים בהם לא נדרש התובע לכמת את תביעתו מתקשה הנתבע לעמוד על מהות התביעה לאשורה ולהכין את הגנתו. זאת ועוד, כל נתבע זכאי לכך שההליך נגדו יתנהל במסגרת דיונית התוחמת ומגדירה מראש את גבולות החיוב הכספי שהוא עלול להתחייב בו. ביטוי לנורמה יסודית זו בשיטתנו המשפטית נמצא גם בתקנה 9 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991, בה נקבע אילו פרטים צריך כתב תביעה לכלול, ובהם הסעד המבוקש ושוויו. לפיכך, העובדה שלתובע עומד סעד כספי ממשי אותו הוא יכול לתבוע, מהווה שיקול משמעותי כנגד מתן סעד הצהרתי. בכוחו של התובע המבקש סעד הצהרתי להתגבר על הכלל האמור רק במידה שיצליח להצביע על אינטרס לגיטימי אחר, כבד-משקל, המצדיק את הגשת התביעה לסעד הצהרתי בלבד. ההלכה היא כי יש להעדיף כימוי תביעה על פני סעד הצהרתי, יחד עם זאת, משמדובר בזכאות לגימלה, הן גימלה מהמעביד עקב פרישה מעבודה והן גימלה עקב אירוע מזכה בביטחון הסוציאלי, ניתן להזדקק לסעד הצהרתי. בכתב תביעה רשאי התובע לבקש כל סעד שמוסמך בית משפט לתיתו, לרבות צו לתשלום סכום כסף, צו אכיפה, צו עשה, צו לא תעשה וצו הצהרתי. נוסח זה השווה את הסעד ההצהרתי לכל סעד אחר. הגישה בכל בתי המשפט הפכה לליברלית הרבה יותר. אמת סעד הצהרתי אינו סעד בר אכיפה כסעדים אחרים. אך כאשר תובע מבקש להצהיר על זכויות שיש לו ולשריינן, זהו הסעד המתאים. הסעד נחשב כסעד לכל דבר ועם הינתנו נוצר מעשה בית דין. לכן ניתן לתת סעד הצהרתי בפסק דין חלקי והדבר יחשב כמעשה בית דין ולא כהחלטת ביניים. סעד הצהרתי