ערעור על פסיקת הוצאות

פסק דין השופטת ורדה וירט - ליבנה 1. הערעור שבפנינו נסוב על גובה ההוצאות בהם חויב המערער בבית הדין האזורי בבאר-שבע (השופט אילן סופר דיון מאוחד בעב 1564/04 ועב 5771/04 ). רקע 2. להלן התשתית העובדתית כפי שתוארה על-ידי בית הדין האזורי: "1. התובע הגיש שתי תביעות כנגד הנתבעת, בשל החלטת הועדה הרפואית מיום 21.10.03 אשר קבעה, כי התובע יעבוד בחצי משרה עד סוף 7/04 ובשל החלטת הועדה הרפואית מיום 7.9.04, אשר קבעה, כי המערער מסוגל לעבוד ביום מקוצר של 50% משרה מ- 1.8.04 עד סוף 7/05. 2. בתאריך 17.11.04, הסכימו הצדדים, כי בית הדין ימנה מומחה רפואי אשר יבדוק את התובע ויקבע אם התובע הוא "נכה" כמשמעות מונח זה בתקנון הנתבעת. 3. בתאריך 4.1.05, מינה בית הדין את ד"ר מריו סקולסקי כמומחה מטעם בית-הדין. 4. בתאריך 18.3.05 מסר המומחה את חוות דעתו וקבע, כי במצבו הרפואי, הגופני והנפשי של התובע, הוא מסוגל לעבוד כקונדיטור וכמורה לקונדיטוריה או בכל עבודה אחרת המתאימה לכישוריו, השכלתו או הכשרתו והוא אינו ממלא אחר הגדרת "נכה" המופיעה בתקנון הנתבעת. 5. עם קבלת חוות הדעת, ביקשה הנתבעת, כי יינתן פסק דין המעגן את קביעת הרופא המומחה. 6. התובע הגיב לבקשה זו וטען, כי יש לפסול את המומחה מאחר והוא שימש כחבר בועדה רפואית של הנתבעת בין השנים 1983-2003, ובכך יש חשש לניגוד עניינים. 7. עוד טוען התובע, כי המומחה הרפואי חיווה את דעתו נכון למועד הבדיקה ולא נכון למועד החלטת הועדה הרפואית לעררים משנת 2003. 8. התובע אף טוען, כי על בית הדין היה למנות נוירולוג ולא מומחה לרפואה תעסוקתית וזאת בשל בעיותיו הנוירולוגיות של התובע. " פסק דינו של בית הדין האזורי 3. בית הדין האזורי דחה את הבקשה לפסול את חוות דעת המומחה, היות והמומחה אינו משמש עוד כחבר בוועדות הרפואיות של המשיבה ולא ישב בוועדה הרפואית בעניינו של המערער. בנוסף קבע, כי היה נכון למנות רופא תעסוקתי כי ראייתו רחבה יותר מאשר נוירולוג . לנוכח האמור בחוות דעת המומחה בית הדין האזורי קבע כי המערער כשיר לעבוד ודחה את תביעותיו. בנוסף חייב את המערער בשכר טרחת עורך דין בסך 5,000 ש"ח בתוספת ריבית והצמדה כחוק עד ליום התשלום בפועל. טענות הצדדים 4. בא כוח המערער טען כי בית הדין האזורי השית על מרשו הוצאות גבוהות במיוחד אשר חורגות מהנורמה כי : א. הנוהג הוא לפטור מהוצאות משפט כאשר התביעה היא נגד קופת גמל. ב. ההוצאות בסך 30% משווי התביעה המסתכמת ב-15,000 ש"ח, נעדרות מידתיות . ג. התיקים אוחדו, בשני התיקים יחדיו התקיים קדם משפט אחד בלבד, והמערער נשא בשכר המומחה שמונה בסך 2,340 ש"ח. ד. המערער מבקש להתחשב במצבו הנוירולוגי ובבעיות במערכת העיכול שהובילו לאשפוזו למשך 9 ימים בשנת 2005. ה. בא כוח המערער טוען לפגמים מהותיים בניהול ההליך: כך למשל לא ניתנה למערער הזדמנות לשאול את המומחה שאלות הבהרה לגבי הסתירה בין חוות דעתו לבין חוות דעת נירולוגיות שהיו ברשותו. ועל משמעות העובדה שהבדיקה הרפואית התבצעה שנתיים לאחר המועד הקובע. ו. לשיטתו, חיוב בהוצאות משפט גבוהות גורם לפגיעה באמון הציבור במערכת המשפט. 5. בא כוח המשיב טוען כי: א. ההוצאות משקפות את שורת ההליכים הארוכה שנקט המערער נגד קביעת הוועדה הרפואית של מבטחים טרם פנה לבית משפט. ב. המערער נהג בחוסר תום לב שהתנגד למינוי המומחה רק לאחר שהמומחה נתן את חוות דעתו. ובכך שביקש למנות מומחה נוסף בניגוד להסכמתו הקודמת. ג. המערער מאריך את ההליכים שלא לצורך בכך שהגיש לבית הדין הארצי בקשת רשות ערעור בנושא ההוצאות בעוד שהיה זכאי להגיש ערעור בזכות וכך גרם למבטחים לטירחה מיותרת. ד. עד למועד הגשת התגובה טרם שילם המערער את ההוצאות הפסוקות מבלי שהגיש בקשה לעיכוב ביצוע. דיון והכרעה 6. על פי החלטת נשיא בית דין זה מיום 19.12.05 התנהל הדיון בערעור בדרך של סיכומים בכתב. 7. בדבע נז / 306 - 3 יהודה בן עמי עצוב ועצה בע"מ נ' עץ ירוק דלתות בע"מ (לא פורסם), עמוד 2 התערב בית הדין הארצי בגובה ההוצאות עת נמנע בית הדין האזורי מלפסוק הוצאות לטובת צד אשר התעלם מהוראות בית המשפט והגיש סיכומים של 24 עמודים במקום 5 עמודים. שם נקבע כי הכלל הוא, כי שערכאת הערעור אינה מתערבת בסכום הוצאות המשפט, שנפסקו על ידי הערכאה שבפניה התנהל הדיון, אלא אם החלטת אותה ערכאה חורגת בצורה ניכרת מהסביר ומהמקובל . בית הדין הארצי פסק למערערים שם הוצאות מופחתות בשל התנהגותם. 8. למקרא מכלול טענות הצדדים והחומר בתיק בית הדין האזורי התרשמנו כי המערער חויב בתשלום הוצאות גבוהות ביחס לשווי התביעה. לא שוכנעו כי הגשת בקשה לפסלות מומחה משום שישב בוועדות של המשיבה מצדיקה חיוב בהוצאות חריגות. לפיכך - אנו מפחיתים את ההוצאות שנפסקו לזכות המשיבה בבית הדין האזורי ל-2,000 ש"ח. 9. סוף דבר- הוצאות המערער בבית הדין האזורי יופחתו ל-2,000 ש"ח בתוספת ריבית והצמדה כחוק מיום מתן פסק הדין האזורי עד ליום התשלום בפועל. כל צד ישא בהוצאותיו. פסיקת הוצאותערעור