מינוי מומחה רפואי חדש

החלטה 1. בתיק זה מונה ד"ר צינמן כמומחה מטעם בית הדין, (להלן: "המומחה"), לפסוק בליקוי שהתובעת טוענת כי נגרם לה עקב תאונת עבודה. המומחה הגיש שתי חוות דעת, הראשונה ביום 9/10/06 והשניה ביום 4/3/07, בתשובה לשאלות הבהרה שהופנו אליו. 2. חוות דעתו הראשונה והשניה של המומחה לא נראו לתובעת. התובעת ובא כוחה סברו כי המומחה טעה בחוות דעתו. ביום 28/3/07 דחה בית הדין בקשה ראשונה של התובעת למינוי מומחה אחר, תוך שנקבע כי ראוי בשלב הראשון לאפשר למומחה להבהיר את חוות דעתו לגבי הטעויות לכאורה הנטענות על ידי התובעת. 3. התובעת הגישה ביום 19/7/07 בקשה נוספת למינוי מומחה רפואי אחר, (להלן: "הבקשה הנוספת"), ובה טענה שוב באשר לטעויות לכאורה לטענתה, בחוות הדעת השניה של המומחה, הגם שלגבי טעויות אלו, אם בכלל, כבר ניתנה החלטת בית הדין ביום 28/3/07. באותה בקשה נוספת, העלתה התובעת נימוק נוסף לפסילת המומחה, (סעיפים 14, 15 ו- 17 לבקשתה), ולפיו, מאחר והיא הגישה כנגד המומחה אישית, עקב הטעויות לטענתה בחוות דעתו, תלונות להסתדרות הרפואית, לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, למשטרה ותביעה אישית לבית משפט שלום, הרי שלדידה, אין זה סביר להניח שמומחה שכזה ימשיך ויכהן כמומחה רפואי בעניינה. לדידה, כאמור בסעיף 17 לבקשתה הנוספת: "ברור הוא כי לא יוכל בנסיבות הללו להיות נטול עניינים וללא משוא פנים". 4. בבקשה הנוספת, הועלו טענות חמורות ביותר כנגד המומחה, כנגד יושרו וכנגד הגינותו. כך בסעיף 14 לבקשה: "ובצדק הגישה התובעת נגד המומחה הרפואי מכתבי תלונות על אי יושרו והגינותו של המומחה הרפואי הנ"ל...". 5. בית הדין דחה ביום 17/10/07 את הבקשה הנוספת, תוך שהדגיש כי המומחים שמתמנים על ידי בית הדין הם אוביקטיביים והגונים ואפילו אם נפלה טעות בחוות דעתם, (עובדה שטרם נקבעה בפסק דין), פתוחה בפני התובעת האפשרות לטעון לכך בשלב הסיכומים שבתיק. בית הדין הדגיש, כי מקובלת עליו טענת ב"כ הנתבע שאין מקום ליתן יד ל"נטרול מומחה" של בית הדין עקב "מחול שדים" שהתובעת פתחה כנגדו אישית בכל ההליכים כפי שצויינו לעיל באשר לחוות הדעת שנתן. 6. לאחר שהסתיימו כל ההליכים שניהלה התובעת אישית כנגד המומחה, שב בית הדין לדון בתביעתה. בשלב הזה הועברו אל המומחה שאלות הבהרה נוספות. המומחה, הודיע לבית הדין ביום 24/11/09, כי עקב התנהגותה והשתלחותה של התובעת כמפורט לעיל, כנגדו, הוא מבקש שלא להמשיך וליתן חוות דעת נוספת בתיק זה, (להלן: "הודעת המומחה"). המומחה ציין בין היתר בהודעתו: "בנוסף, התובעת ניסתה להכפיש את שמי בכל מקום שיכלה, ואין לרופא דבר חשוב יותר מאשר שמו הטוב. לאור זאת, אבקש שכב' השופטת תשחרר אותי מלהמשיך ולדון בתיק הנ"ל ואולי בזאת השיגה התובעת את מבוקשה". 7. לאור הודעת המומחה, זומנו הצדדים היום לישיבת תזכורת. ב"כ הנתבע ביקש מבית הדין שלא למנות מומחה נוסף בתיק זה, כדי שהתובעת לא תקבל למעשה "פרס" על התנהגותה כנגד המומחה. ב"כ הנתבע ביקש מבית הדין להורות על סיכומים בתיק, לאור שתי חוות הדעת של ד"ר צינמן. ב"כ התובעת ביקש מבית הדין למנות מומחה חדש ולדבריו, "אף אחד לא השתלח במומחה" וכן טען כי "אם הוא (המומחה) סבור שפגעו בשמו שיגיש תביעה על כך". עוד נטען על ידו, כי התובעת לא אשמה בכך שהמומחה מסרב להשלים ולהשיב על שאלות ההבהרה הנוספות שהוא נשאל. 8. שוכנענו, כי התובעת נמנעה מלפעול בדרכים הלגיטימיות השמורות לתובע אשר חולק על מסקנות חוות דעת רפואית בעניינו. היה עליה להמתין לשלב הסיכומים ואז להעלות את כל טענותיה כנגד חוות הדעת והפגמים אשר לטענתה נפלו בהן. יש לציין, כי בית הדין הוא זה שאמור בסופו של דבר לפסוק בעניינה של התובעת ובית הדין הרי אינו חייב לקבל את חוות דעת המומחה בכל מקרה. זאת ועוד, גם אם פסק הדין הסופי לא היה מקובל על התובעת, הרי תמיד פתוחה בפניה הדרך להגיש ערעור עליו. 9. בית הדין מקבל את בקשת המומחה שלא להמשיך וליתן חוות דעת נוספת בעניינה של התובעת. התנהלותה של התובעת בהגשת כל התלונות כנגדו, להסתדרות הרפואית, למשטרה, לבית הדין הארצי והגשת התביעה האישית כנגדו לבית משפט שלום, הכל עקב טעויות לכאורה, (שטרם הוכחו), בחוות דעתו ותקיפת מסקנותיו וכל זאת, טרם הסתיים ההליך בבית הדין ותוך כדי הליך זה, מהווה השתלחות אישית בלתי ראוייה כנגד המומחה והיא ראוייה לכל גינוי. התנהלות זו, כפי שנקבע גם על ידי כב' השופט מנחם קליין, בבית משפט השלום, בתיק תא' (ת"א) 65270/07, שדן בתביעה האישית של התובעת כנגד המומחה ודחה אותה על הסף, נוגדת את תקנת הציבור ונוגדת כל מדיניות שיפוטית ראוייה. 10. המומחה הודיע לבית הדין על רצונו להשתחרר ממתן חוות דעת נוספת, רק עקב התנהלותה האישית הפסולה והשתלחותה חסרת הרסן של התובעת כנגדו. מבחינת הנורמה הציבורית הראוייה, בית הדין לא יתן ידו להשתלחות במומחים שמונו על ידו והגשת תלונות ותביעות אישיות כנגדם, תוך כדי ניהול ההליך. חוות דעת של מומחה היא חלק מהליך משפטי והשתלחות אישית כנגד המומחה כאמצעי להביא לביטול חוות דעתו, פסולה מכל וכל. 11. בשלב זה, למעשה, הועברה למומחה בקשה שלישית להבהרת חוות דעתו. כיון שכך, השאלות הרפואיות שעליהן התבקש המומחה להשיב, טרם נענו סופית וההיבט הרפואי לכאורה לא מוצה עד תום. ב"כ התובעת מבקש עקב כך מינוי מומחה חדש. הנתבע מתנגד לכך וטוען מאידך, כי אין מקום ליתן לתובעת "פרס" על התנהלותה האישית הפסולה כנגד המומחה, בכך שימונה מומחה חדש. 12. בדילמה כאמור בין סיום ההליך המשפטי בשלב זה, לאור חוות הדעת של ד"ר צינמן בלבד, כאשר ההיבט הרפואי טרם מוצה, לבין מינוי מומחה חדש, למרות התנהגות התובעת הפסולה, בחרנו להעדיף את מיצוי ההליך המשפטי עד תומו, אך זאת, תוך חיוב התובעת בהוצאות נכבדות עקב התנהלותה האישית הפסולה כנגד המומחה. לסכום ההוצאות הנכבדות שייקבעו יווסף גם חיוב התובעת בעלות חוות הדעת של ד"ר צינמן ששוחרר כאמור מתפקידו כמומחה, אך ורק עקב התנהגותה הפסולה של התובעת. 13. אשר על כן, ימונה בתיק זה מומחה רפואי חדש. החלטה על מינויו תועבר לצדדים. בפסק הדין, בתום ההליך, ובלי כל קשר לתוצאותיו, יפסוק בית הדין הוצאות נכבדות אשר יושתו על התובעת, הוצאות המבטאות את מורת רוחו של בית הדין מהתנהלותה הפסולה של התובעת והשתלחותה חסרת הרסן במומחה. בנוסף לכך, בתום ההליך, ובלי כל קשר לתוצאותיו, התובעת תשלם לקופת המדינה את עלות חוות הדעת של ד"ר צינמן ששולמו כבר למעשה למומחה על ידי המדינה, לריק. 14. העתק החלטה זו יועבר לד"ר צינמן וכן לגב' מזל טיליס - האחראית על מינוי מומחים רפואיים מטעם בית הדין הארצי לעבודה. רפואהמינוי מומחהמומחה רפואימומחה