גזזת פיצויים

החוק לפיצוי נפגעי גזזת, תשנ"ד-1994 (להלן:"חוק גזזת פיצויים") מעניק פיצויים, קצבה או מענק למי שלקה ב"מחלה" שנגרמה לו עקב "טיפול בהקרנה" שניתנה ערב הקמת המדינה ולאחריה לצורך טיפול במחלת הגזזת. חוק גזזת פיצויים הוא חוק מיוחד אשר נחקק בשנת 1994 ומטרתו להעניק פיצוי על מחלות ופגימות אשר נגרמו לעולים חדשים שקיבלו טיפול בהקרנות נגד מחלת הגזזת; וכך נאמר בהצעת החוק: "עם הקמת המדינה הגיעו גלי עליה מארצות שונות. העולים שהגיעו בשנות ה-50 סבלו מחבלי קליטה קשים, וזאת בין היתר עקב חוסר נסיונה של מדינת ישראל בקליטת עולים בהיקפים כאלה. תחום הבריאות היה אחד התחומים שבו בוצעו פעולות שהסתבר מאוחר יותר כי היו בלתי יעילות ולעתים מזיקות. חולי הגזזת קיבלו טיפולים בהקרנות. התברר כעבור זמן שהקרנות אלה לא רק שבחלקן היו מיותרות אלא שגרמו לנזקים בריאותיים בלתי הפיכים עד כדי מחלת הסרטן ומחלות קשות ביותר אחרות. מן הראוי למצוא דרך לפיצוי הולם לחולים אלה כפי שנעשה לגבי קבוצות אחרות של חולים שהמדינה מצאה דרך לפצותם לפי חוק". דברים דומים נאמרו גם במסגרת הדיון בכנסת בהצעת החוק לקראת קריאה שנייה ושלישית, לאמור:"...מדובר באוכלוסיה של 20,000 איש, שבשנות ה- 50, בהגיעם למדינת ישראל, קיבלו טיפול במחלה שהיתה ידועה בשם גזזת. לצערי הרב, הדרך שבה אותרו אותם ילדים קטנים ונלקחו לאותם מוקדים שבהם בוצע הטיפול, היתה דרך רשלנית ובלתי מקצועית, וההוכחה לכך יושבת בכנסת. שום פיצוי כספי לא יענה על הנזק הנפשי שנגרם לאותם אנשים. שום פיצוי כספי לא יבוא במקום הבריאות שאותם אזרחים איבדו. איננו מתכוונים להקשות את החיים על הנפגעים. קבענו באופן חד-משמעי, שאין צורך להוכיח קשר סיבתי, כלומר, שאתה צריך להוכיח שהמחלה פרצה אצלך בגלל הפגיעה. קבענו שדי שהתקיימו שני תנאים - האיש הוכיח שהוא עבר טיפול נגד גזזת והוא חולה באחת המחלות הרשומות בתוספת לחוק. לשמחתי, הצלחנו להכניס לתוספת לחוק גם את הפגיעה של חוסר שיער באזורי הצטלקות באזורי קרקפת. כלומר, לא רק גידולי מוח, לא רק גידולי גולגולת, לא רק גידולים אחרים; גם אדם שהנזק שלו קטן יוכל לזכות בפיצוי וגם בעזרה." חוק גזזת פיצויים מעניק פיצוי כספי, קצבה חודשית או מענק למי שנפגע עקב "מחלה" (סעיפים 2, 3, 4 לחוק). סעיף 1 לחוק מגדיר "מחלה", לאמור: "מחלה" - אחת המחלות המוגדרות בתוספת"; התוספת לחוק כוללת מחלות ממאירות באזור הראש והצוואר ובהן גידולי מוח, גידולי גולגולת וגידולים אחרים בבלוטות ובעור. כמו כן כוללת התוספת "גידולי מוח שפירים", סרטן הדם" וכן פגימה מיוחדת המוגדרת בסעיף נפרד בתוספת, כך: "2. חוסר שיעור באזורי הצטלקות בעור הקרקפת". דיוננו נוגע להגדרה זו שבסעיף 2 לתוספת לחוק בלבד. סעיף 9 לחוק גזזת פיצויים מקים מנגנון של ועדות רפואיות לקביעת זכאותו של אדם לפיצוי לפי החוק ולקביעת אחוזי נכות: "9. (א) השר ימנה ועדה רפואית שחבריה יהיו שלושה רופאים בעלי תואר מומחה בתחומים הנוגעים לענין העומד לדיון. הועדה הרפואית תדון ותקבע - (1) אם לקה התובע או האדם שמכוחו מוגשת תביעת השאירים במחלה; (2) את אחוזי הנכות של התובע הנובעים מהמחלה שבה לקה; אחוזי הנכות ייקבעו לפי מבחנים ובהתאם לעקרונות שנקבעו לפי סעיף 118 לחוק הביטוח הלאומי; השר רשאי לקבוע בתקנות מבחנים ועקרונות נוספים לענין זה; כמו כן מסמיך סעיף 13 לחוק את שר הבריאות להתקין תקנות לביצועו של החוק וכן לתקן, בצו, את התוספת לחוק ולקבוע בה מחלות נוספות. מכח סמכותו שבחוק (סעיף 9(א)(2) וסעיף 13) התקין שר הבריאות תקנות לפיצוי נפגעי גזזת (הגשת תביעה, הכרה בנפגע, קביעת דרגת נכות, הרכבת ועדות וסדרי עבודתן) תשנ"ה - 1995 (להלן - תקנות הגזזת). תקנה 17 לתקנות הגזזת קובעת לאמור: "המבחנים והעקרונות שנקבעו לפי סעיף 61 לחוק הביטוח הלאומי (היום סעיף 118 - לחוק - ש.צ.) שיחולו לענין קביעת אחוזי נכות לפי סעיף 9(א)(2) לחוק יהיו המבחנים והעקרונות שנקבעו בתקנות 11, 12ב(א), (ב) ו-(ג), 14, 19, 19א, 20, 21, 24(א), (ב) ו- 31(ב) וכן בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז- 1956, בשינויים המחוייבים". לפי זה, אחוזי הנכות לפי חוק גזזת פיצויים נקבעים לפי המבחנים והעקרונות שבתקנות הבטוח הלאומי, ובמיוחד לפי רשימת המחלות והפגימות שבתוספת לאותן תקנות. חוק גזזת פיצויים הוא חוק מיוחד. החוק נועד להעניק פיצוי לאותם עולים שקיבלו טיפולי הקרנות נגד מחלת הגזזת. מדובר בטיפול שניתן משך כ- 15 שנים לפני קום המדינה ואחריה אשר גרם לנזק רפואי, למחלות ולנכויות לאלפי עולים חדשים שבאו בשערי הארץ. אין ספק שטיפול ההקרנות ניתן על ידי הגורמים המוסמכים בסוכנות היהודית ובמדינה מתוך כוונה טובה ולמטרה ראויה, אלא שלימים נמצא כי נזקו גדול מן התועלת שבו. הדרך שמצאה המדינה להתמודד עם תוצאות הטיפולים היתה להעניק פיצוי כספי, גמלה או מענק מכח החוק, כפי שנעשה בשנת 1994. חוק גזזת פיצויים מעניק פיצוי על "מחלה", כפי שזו מוגדרת בתוספת לחוק. בעניינינו מדובר ב"מחלה" - או, אם תרצו, "פגימה" - המוגדרת כ"חוסר שיעור באזורי הצטלקות בעור הקרקפת". מדובר בהגדרה מיוחדת המתייחסת ל"מחלה" או ל"פגימה" מיוחדת ויש להתייחס אליה ככזו. מטיבה של ההגדרה, היא מתייחסת לליקוי מסויים ומוגדר , הוא ולא אחר. גזזתפיצויים