נכה נזקק

בית הדין לעבודה ציין בפסיקתו כי מטרת התקנה העוסקת בסוגיית "נכה נזקק" היא לעזור, לתקופה מוגבלת, לנפגעי עבודה אשר עקב הפגיעה אינם יכולים לעסוק בכל עבודה, ואין להם הכנסה מהעבודה בפועל, ולכן עלולים למצוא עצמם בלי פרנסה, על אף שמצבם הרפואי באותה תקופה אינו מצדיק קביעת דרגת נכות של 100%, ייחשב כאילו שיש להם דרגת נכות של 100% בשל שיקולים לבר-רפואיים, כגון סיכוייהם הסבירים לעבודה כלשהי באותה תקופה. תקנה 18א לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות), התשט"ז - 1956 מתייחסת להגדרת נכה נזקק כלהלן: "(א) בתקנה זו- "הרשות" - וועדה המורכבת מפקיד השיקום כמשמעותו בתקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), תשט"ז-1956, מרופא מוסמך ומעובד המוסד שנקבע לכך על ידי מנהל ביטוח נפגעי עבודה. "נכה נזקק"- מי שנקבעה לו נכות לזמן מוגבל או נכותשדרגתה זמנית והרשות קבעה לבקשת המוסד או על פי בקשתו או מיוזמתה היא כי אין, לנכה סיכוי סביר לעבודה כלשהי עקב הפגיעה בעבודה ואין לו הכנסה מהתעסקות. נ (ב) הרשות רשאית לקבוע לנכה נזקק נכות לזמן מוגבל או נכות שדרגתה זמנית בשיעור של 100% לתקופה שלא תעלה על 4 חודשים. (ג) הרשות רשאית לדרוש מהנפגע או מהמוסד להמציא לה מידע נוסף הדרוש לה לצורך מתן החלטתה, כן רשאית היא לדרוש מן המוסד לבצע חקירה לאימות נתונים ולקביעת עובדות כדרוש לצורך מתן החלטתה לפי תקנה זו, תקנה 16א או תקנה 17; דרישת הרשות תפורט ותנומק בפרוטוקול. ב (ד) חומר חקירה ומידע אחר שהעביר המוסד לרשות ולוועדה, יועבר אף לנפגע." הסמכות לקבוע אם מי שנקבעה לו דרגת נכות זמנית כתוצאה מפגיעה בעבודה הוא "נכה נזקק" נתונה ל"וועדת רשות" ולא לבית הדין לעבודה. זאת, מאחר והקביעה נתונה לשיקול הדעת של הוועדה. לכן, בדיקת בית הדין מצטמצמת לסבירות החלטת וועדת הרשות, עת שקלה האם קיים סיכוי סביר לעבודה כלשהי עקב הפגיעה בעבודה, אם לאו והאם נשמרו עקרונות הצדק הטבעי בדרך פעולה של וועדת הרשות ובהחלטתה. בהתאם לפסיקה, חובות הוועדה כוללות: (א) ניהול פרוטוקול ; (ב) קיום זכות הטיעון כהלכתה; הנמקת החלטתה; (ג) גילוי מידע בעניינו של המבוטח וכל כיוצ"ב; על הוועדות הללו לפעול על פי כללי המשפט המנהלי ולהקפיד על קיומם של כללים אלה, בד בבד עם מיצוי מומחיותן הרפואית. בית הדין לעבודה הוסיף כי עקרונות הצדק ואף כללי המינהל התקין מחייבים כי החלטתה של רשות תובא בפני נשוא ההחלטה באופן מנומק, שיש בו כדי להצביע על הסיבות שהביאו את הרשות לקבלת ההחלטה. ההנמקה נדרשת גם כדי שבית הדין יוכל להפעיל ביקורת שיפוטית על ההחלטה. בבואה לקבוע את דרגת אי הכושר על יסוד האמור, אין די בכך שהוועדה תנמק החלטתה בכך, שהיא "בדעה שהתובע מסוגל לעבודה ביום עבודה מלא, שאינה מצדיקה מאמץ פיזי ניכר" האמור הינו מסקנה ולא הנמקה מספקת לקביעת דרגת אי הכושר. הוועדה צריכה לשקול ולהתחשב לא רק בנכותו הרפואית ובמגבלותיו של הנפגע כאמור בדו"ח הפוסק הרפואי, אלא גם בנסיבות העובדתיות המסויימות של כל מקרה ולאפשר לנפגע להציג בפניה את הטענות שעשויות היו להכריע את הכף ולהוות בסיס לנימוקי החלטתה לגבי סיכויי הנפגע למצוא עבודה כלשהי - מקצועו. נכותנכה נזקק