צו הפסקה שיפוטי

תכליתם של הצווים שבפרק י' לחוק התכנון והבניה ביניהם צו הפסקה שיפוטי - היא ביעור תופעת הבנייה הבלתי חוקית בעודה באיבה, וזאת בנוסף לאפשרות הענישה הפלילית ובנפרד ממנה. בית המשפט פסק כי בשל אופיין הייחודי של עבירות בנייה - החשש להנצחתה של התנהגות עבריינית מקום שמיבנה בלתי-חוקי ממשיך לעמוד על תילו - אין די בענישה הפלילית המקובלת. בנוסף לסנקציה הפלילית הרגילה קיים צורך לסלק את הבנייה הבלתי-חוקית, או, לחלופין, להכשירה. לתכלית זו העניק החוק סמכויות לוועדה המקומית ולבתי-המשפט, לפעול כנגד הבנייה הבלתי-חוקית גופה, בנוסף לגזירת-דינו של עבריין הבנייה במאסר או בקנס. עוד נפסק כי משצווה צו הפסקה שיפוטי לפי סעיף 241 לחוק, שומה עליו על מקבל הצו לחדול בו-ברגע מהמשך ביצוע כל עבודת בנייה שהיא. המשך עבודות הבנייה לאחר מתן הצו מהווה הפרת צו שיפוטי. עבירה של הפרת צו הפסקה שיפוטי היא בעבירה חמורה שכן אי קיומם של צווים שיפוטיים פוגע גם בציבור כולו, במעמדה של הרשות השופטת, ובתשתית החברתית המביאה לכיבוד החוק. אם כך ככלל, לא-כל-שכן כאשר המדובר בעבירות בנייה. במקרים אלה קיימת חשיבות יתרה להפסקת הבנייה בעודה באיבה, בכדי למנוע יצירת עובדות מוגמרות בשטח, ומשכך, רואה המשפט בחומרה תופעה של הפרת צווים שיפוטיים ומינהליים בתחום התכנון והבנייה. בית המשפט ציין כי אין להמעיט בחשיבות הבעת מסר עונשי מרתיע בעבירות של הפרת צווים שיפוטיים כדי להילחם באורח אפקטיבי בתופעות של אי ציות לחוק וזלזול בצווי בית המשפט דרך כלל, ובתחום התכנון והבניה בפרט. מי שבוחר לבצע בניה בלתי-חוקית ללא היתר כדין תוך התעלמות בוטה מצו שיפוטי, ראוי לגישת בית המשפט, כי יביא בחשבון את האפשרות לפיה לא יאפשר בית המשפט להותיר בניה כזו על תילה, אלא יורה על הריסתה, מתוקף סעיף 241 לחוק התכנון והבניה. סעיף 241 לחוק קובע מפורשות כי בית-המשפט יצווה צו הריסה "אם ראה שמן הצדק לעשות כן". צו הריסה על פי סעיף 241, נועד ליתן מענה לאלתר להריסת בניה שנבנתה תוך הפרת צו שיפוטי וכן נועד למצות את הדין עם מי שהפר ברגל גסה צו שיפוטי. לעומת זאת, צו הריסה בעקבות הגשת כתב אישום, נועד למצות את הדין עם מי שביצע עבודות בניה ללא היתר בניה בלבד. צו הפסקה שיפוטיצווים