ניהול מתחם קאנטרי קלאב - צו מניעה נגד שימוש במצלמות

החלטה רקע בין המבקשים למשיבה 1 ואחרים קיימת מחלוקת בקשר עם אופן ניהול האחזקה של מתחם הכולל 72 יחידות דיור על פני שטח של 14,270 מ"ר המכונה "קאנטרי קלאב תל אביב" הידוע כחלקה 1 בגוש 7224 (להלן: "המתחם") אשר נוהל במקורו על ידי חברת ניהול שטיפלה בכל ענייני האחזקה ומתן שירותים מיוחדים לדיירים במתחם. בבקשה שבפני טוענים המבקשים, כי משיבה 1 מנהלת את ענייני המתחם ללא סמכות ובניגוד להסכמים שבין הדיירים לבעלת המקרקעין וחברת הניהול המקורית, תוך מניעת כניסה חופשית מדיירי המתחם לשטח המתחם, ופגיעה בפרטיות הדיירים באמצעות מצלמות במעגל סגור המתעדות את תנועות דיירי המתחם ומפתח מאסטר של תיבות הדואר של הדיירים אותו מחזיקה משיבה 1. בת.א 2243/03 תבעו המבקשים צווי עשה, צווי מניעה ומתן חשבונות. בבקשה שבפני עתרו המבקשים לצווי מניעה זמניים כדלהלן: א. א. צו המורה למשיבים להימנע מלהפעיל בעצמם או באמצעות מי מטעמם את המצלמות, שהותקנו במתחם. ב. ב. צו האוסר על המשיבים ו/או מי מטעמם להקליט, לתעד ו/או לשמר בכל דרך אחרת את המבקשים, במתחם, בין היתר באמצעות המצלמות. ג. ג. צו המורה למשיבים ו/או מי מטעמם למסור לידי המבקשים את קוד הכניסה המספרי אשר באמצעות הקלדתו ניתן לפתוח את השער הראשי למתחם וצו המונע מהמשיבים מלעשות כל פעולה המותירה בידם בלבד, שליטה בלעדית בשערי הכניסה למתחם ו/או למועדון הספורט, לרבות צו המונע שינוי אותו קוד כניסה, ו/או שינוי הקידוד במפתח האלקטרוני ו/או בכל קוד אשר באמצעותו, ניתן לפתוח את השער. ד. ד. צו המורה למשיבים להעביר את כל אמצעי השליטה בשער, את צגי המצלמות וכל ציוד תיעוד/הקלטה לסוגיו המחובר למצלמות ככל שקיים, מרשותם ו/או שליטתם, לידי צד שלישי שאמון על הפעלת ציוד זה (חברת ניהול ו/או שמירה). ה. ה. צו המורה למשיבים להימנע מפתיחת תיבות הדואר של המבקשים או של דיירים מטעמם, במתחם, באמצעות מפתח מאסטר ו/או בכל אמצעי אחר. ו. ו. צו האוסר על המשיבים ו/או מי מטעמם לנתק את מערכת האינטרקום המחברת כל דירה במתחם אל הכניסה למתחם וכן צו המחייב את המשיבים לתקן באופן מיידי כל תקלה באינטרקום זה. דיון א. א. מכתב התביעה עולה, כי העובדות לכאורה, שעליהן נסמכים המבקשים בבקשה לצווי מניעה זמניים, היו ידועות למבקשים כבר בעת הגשת כתב התביעה, קרי 13.11.03 ואף קודם לכן. טענות המבקשים בקשר עם השליטה על שער הכניסה למתחם, התקנת המצלמות, איומי משיבה 1 בקשר עם השימוש במידע שתועד על ידי המצלמות והחזקת מפתח מאסטר לתיבות דיירי המתחם על ידי משיבה 1, נכללו בכתב התביעה (סעיף 37 ג - ד לכתב התביעה). למרות האמור, לא עתרו המבקשים לצווי מניעה זמניים בעת הגשת התביעה ורק כ - חמישה חודשים לאחר הגשת התביעה הגישו את הבקשה שבפני. בכך גילו דעתם המבקשים שאין כל צורך מיידי במתן הצווים המבוקשים. המבקשים לא הראו כי בין הגשת התביעה להגשת הבקשה שבפני, השתנו העובדות שבבסיס תביעתם באופן המצדיק מתן הצווים המבוקשים קודם לבירור התביעה, אדרבא, בבקשה שבפני חזרו המבקשים על אותן טענות שנטענו בכתב התביעה (סעיף 34 א - ב). נמצא שהסעד מכוון לשינויו של מצב קיים מזה תקופה ארוכה, ואינו נדרש להבטחת יעילות הסעדים הנתבעים בתיק העיקרי. בנסיבות אלה, אין הצדקה למתן הצווים המבוקשים לפני בירור התביעה, ראה רע"א 5240/92 חלמיש חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בת"א - יפו בע"מ נ' אשרז עיבוד נתונים בע"מ ואח', פ"ד מז (1), 45 , בעמ' 50. ב. ב. לאור האמור, החלטתי לדחות את הבקשה מבלי לדון בטענות בעלי הדין בקשר עם אופן ניהול המתחם וממילא לא ראיתי צורך לזמן את המצהירים מטעם בעלי הדין לחקירה. הבקשה נדחית. המבקשים ביחד ולחד ישלמו למשיבים את הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך -.10,000 ₪. צוויםצו מניעה