עתירה מנהלית להכריז על בטלות היתר בנייה

פ ס ק - ד י ן א. מהות העתירה זו עתירה מנהלית להכריז על בטלות היתר בנייה שניתן ע"י הועדה המקומית לתכנון ובנייה מחוז ת"א. ב. עובדות רלוונטיות העותרים הנם בעלי דירות בבניין הנמצא ברחוב בן יהודה 137 תל אביב, גוש 6902 חלקה 61 (להלן - "הבניין"). העותר 1 הנו בעלים של שתי חנויות בקומת הקרקע (חלקות 61/5 61/6). העותר 2 הנו בעלים של דירה בקומת הביניים (חלקה 61/7). והעותר 3 הוא בעליה של דירה בקומת המרתף (חלקה 61/1). המשיב 3, שהנו בעלים רשום של חלק מהדירות בבניין, הגיש למשיבה 1 ערר על החלטתה של המשיבה 2 מיום 10.01.01 בה נדחתה בקשתו של המשיב 3 לחלוקת דירה בקומה שלישית לשתי דירות ואיחוד שתי דירות לדירה אחת בקומה הרביעית, כולל חיבור שני חדרי יציאה לגג לחדר אחד. הדירות נשוא בקשת הפיצול והאיחוד הן דירות "חדשות" שנבנו בשנים שלקראת תום העשור הקודם. היתר הבנייה לבניית הדירות החדשות, מספרו 950166 - 3 (להלן: ההיתר הראשון" או "היתר הבניה הראשון"), ניתן ביום 12.2.95 ע"י המשיבה 2. לפי ההיתר ניתן לבנות שתי קומות נוספות בבניין בנוסף לשלוש שכבר היו בו (ר' נספח א, לתגובת המשיבה 2). המשיבה 2 דחתה את בקשתו של המשיב 3 להיתר לחיבור ולפיצול הדירות הנ"ל (להלן: "ההיתר השני") בנימוק שההיתר הראשון על פיו נבנו הדירות נשוא הערר לא היה כדין. המשיבה 1, בערר מס' תא/5073/01 מיום 19.03.01, קיבלה את עמדתו של המשיב 3 והפכה את החלטתה של המשיבה 2 בדבר הבקשה להיתר לפיצול ואיחוד הדירות, ובכך נעתרה לבקשתו להיתר. על החלטה זו של ועדת הערר נסובה העתירה שלפני. כמו כן מבקשים העותרים לבטל את היתר הבנייה הראשון. ג. הפלוגתאות בין הצדדים מכתבי הטענות עולות הפלוגתאות הבאות: - האם רשאי היה המשיב 3 להגיש ערר בפני המשיבה 1? - האם יש להכריז על בטלות היתר הבניה הראשון? - האם נפל פגם בהחלטת המשיבה 1? ד. האם היה רשאי המשיב 3 להגיש ערר בפני המשיבה 1? העותרים טוענים שבקשה להיתר בנושא של פיצול ואיחוד יכול היה להגיש רק מי שהוא הבעלים הבלעדי של הדירות; ואילו, לטענתם, המשיב 3 איננו בעלים בלעדי. המחלוקת באשר לבעלות בדירות קשורה בסכסוך, שדיון בו תלוי ועומד בבית משפט אחר, בין המשיב 3 לעותרים בעתירה זו. עיקרו של הסכסוך נעוץ בטענתם של העותרים שהמשיב 3 נטל לעצמו שלא כדין אחוזי בנייה בבניין שמהווים חלק מהרכוש המשותף בבניין. לפיכך, לטענתם, הבעלות בדירות החדשות שבנה המשיב 3 אינה נתונה בלעדית לו, ועל כן לא היה מוסמך לבקש לבדו היתרים לעשות פעולות באותם מקרקעין. מבלי לקבוע מסמרות באשר לסוגיה הקניינית הנ"ל אזי עצם העובדה שהעניין תלוי ועומד בערכאה שיפוטית אחרת יש בה להצביע על כך שכל עוד לא הוכיחו העותרים את בעלותם החלקית באותם מקרקעין, לפחות על פני הדברים וטרם ניתנה הכרעה שיפוטית בעניין, מסקנת המשיבה 1 לראות במשיב 3 כבעלים של הדירות הנ"ל היא במסגרת מתחם הסבירות. בודאי בנוגע להחלטה בהיתר, שהיענות לו לא תייתר או תשים מכשול בפני פסק דין של בית המשפט בסכסוך הקנייני, במידה ויתקבלו טענות העותרים. ה. האם יש להכריז על בטלותו של היתר הבנייה הראשון? העותרים מבקשים מבית המשפט שיכריז על בטלותו של היתר הבנייה הראשון שניתן כבר בשנת 1995 וחודש או הוארך בשנת 1998. ראשית נצביע על העובדה שעתירה זו הוגשה בחודש החמישי לשנת 2001 ולכן כלל לא ברור האם כיום עוד מצויה באותו היתר רוח חיים. תקנה 20 לתקנות התכנון והבניה (בקשה, תנאיו ואגרות) התש"ל - 1970 קובעת: "20. תוקפם של החלטה לתת היתר ושל היתר [תיקון: תשל"ג, תש"ם(2), תשנ"ח(4)] (ב) תוקפו של היתר הוא לשלוש שנים מיום הוצאתו, ואולם מוסד התכנון המוציא את ההיתר רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לתת היתר לתקופה של עד חמש שנים, אם שוכנע כי היקפו ומורכבותו של נושא ההיתר מצדיקים זאת". מכאן שככל הנראה ההיתר הראשון כבר איננו בתוקף. מעבר לכך למדנו, שהיתר הבנייה אותו מבקשים העותרים מבית המשפט לבטל כבר מומש. שתי הקומות החדשות, על הדירות שבהן, נבנו והן כעובדה היצוקה בטיט ולבנים, אפילו תעודת גמר כבר הוצאה. בד בבד ניתן להתיחס לטענת העותרים שיש לבטל את היתר הבנייה הראשון בטענה שניתן בהתבסס על מידע מוטעה. אולם בטרם נדרש בית המשפט לטענה המהותית שבעתירה עליו לבחון האם עמדו העותרים בתנאי הסף של זכות העמידה בבית משפט זה. תפקידו של בית משפט זה הוא לקיים ביקורת שיפוטית, לא אסתטיקה שיפוטית. משמעותו של צו לביטול היתר הבנייה הראשון שיינתן כיום, לאור מצב הדברים הנ"ל בבניין, יהיה חסר כל נפקות מעשית. מקום בו מתן צו בעתירה מנהלית לא יצמיח כל תועלת בעולם המעש, פרט להצהרה בדיעבד שנפל פגם כלשהו בפעילות המנהל, תידחה העתירה על הסף. [ר' בג"צ 521/76 אוגרינובסקי נגד שר הקליטה פ"ד לא (2) 813]. הטעם למבחן סף זה הוא שבית המשפט לא נועד לדון בעניינים שהם תיאורטיים גרידא. רק במקומות בהם יכולה לצמוח תועלת ציבורית ממשית מעצם הביקורת עצמה על הרשות המנהלית, שפעלה שלא כשורה, ללא קשר לתועלת מטריאלית לעותר או לאנשים ספציפיים אחרים, נדמה שיהיה מקום לקבל עתירה בעניין. הלכה זו נדמה שעולה בקנה אחד עם גישתו של בית המשפט להגמיש את תנאי הסף בפני המבקשים לעתור בפניו, מקום בו קבלת העתירה מקדמת את אינטרס השמירה על שלטון החוק [לעניין זה ר' בג"צ 910/86 רסלר ואח' נגד שר הביטחון, פ"ד מב(2) 441]. לכן במקרים בהם שמיעת עתירה תקדם את עקרון שלטון החוק סלל בית המשפט את דרכו של העותר חסר האינטרס העצמי לבוא בפניו. נדמה שכך גם ראוי שינהג בית המשפט בעתירות העוסקות בעניינים תיאורטיים. במקרה שלפנינו העותרים אינם טוענים לזדון, שרירות או אפילו רשלנות מצידה של הרשות המנהלית בהענקת ההיתר הראשון. טענתם מופנית כלפי המשיב 3 שלדבריהם הטעה את הרשות והציג בפניה מצג שקרי באשר לבניין. במקרה שכזה אינני רואה כיצד יקודם עקרון שלטון החוק ע"י מתן צו שכל כולו תיאורטי ושלא תהיה לו נפקות כלשהי בעולם המטריאלי ואפילו לא תכלל בו ביקורת של ממש על פעילות הרשות המנהלית. נדמה שעתירות כגון אלו, שעיקרן אסתטיקה של צדק, ראוי שתידחנה על הסף וכך יתאפשר לבית המשפט להשקיע את מרצו וזמנו בעשיית צדק ממשי. התקשיתי שלא להעלות בדעתי את האפשרות שהטעם להגשת עתירה זו אינו קשור בהשגת סעד בעל נפקות בעולם המטריאלי. נדמה שהעותרים נשאו עיניהם בעתירה זו לעולם אחר, לעולם המשפט. יתכן והעותרים בעצם בהגשת עתירה זו עשו עצמם כדייג המשליך חכתו בתקווה שתעלה צו הצהרתי בדבר אי חוקיות הבנייה שבנה המשיב 3. צו שישרתם בהליכים אחרים המתנהלים בין הצדדים. לא לצרכים אלו נועד בית משפט זה. המשיבים טענו לשיהוי בו לטענתם חטאו העותרים בעתירתם לבית משפט ובפנייתם למשיבה 1. שאלת השיהוי במקרה זה מעלה קושיה עובדתית באשר למועד בו נודע לעותרים על אי החוקיות לכאורה שהיתה בהיתר הבנייה הראשון וכמו כן עולה קושיה משפטית באשר ליחס בין השיהוי האובייקטיבי, כמציאות עובדתית של משך זמן רב והסתמכות של המשיב 3, לבין השיהוי של העותר עצמו, שיכול ויהיה קצר הרבה יותר בשל ידיעותיו הסובייקטיביות. בחרתי שלא להיכנס לפרדס משפטי ועובדתי סבוך זה שכן די בטעם הראשון הנ"ל בכדי לדחות את העתירה בפלוגתא בה עסקינן. ו. האם נפל פגם בהחלטת המשיבה 1? כאמור המשיבה 2 דחתה בקשה של המשיב 3 למתן היתר לפיצול ואיחוד דירות בבנין. בהחלטתה כתבה המשיבה 2: "הואיל ובבנין הנדון קיימים יציעים, בשטח החנויות הנמצאות בקומת הקרקע, ששטחם לא נכלל בחישוב השטחים העיקריים המותרים לבניה ולא ניתן היה לאשר את הבניה בקומות העליונות בשטח שאושר אם היציעים הנ"ל היו מסומנים בתכנית שהוגשה בשנת 1994 - לא ניתן לאשר היום את השינויים המבוקשים בקומות העליונות ועל הגג בבנין הנדון". (נספח יג לתשובת המשיבה 2). המשיבה 2 הסבירה את החלטתה הנ"ל בתגובתה לעתירה זו. לטענתה עקב הגשת תשריט לא מדויק ע"י המשיב 3 ניתן היתר הבניה הראשון: "כך ששטח היציעים לא נכלל בחישוב השטחים לתוספת שתי הקומות שאישרה המשיבה 1 בהיתר הבניה הראשון וכן לדירות שבנה המשיב 3 לפי היתר הבניה הראשון נוסף שטח של כ - 27.5 מ"ר מעבר לשטחים המותרים לבניה לפי תוכניות בנין העיר המאושרות." (סע' 10 לתגובת המשיבה 2). כך, לטענתה, נוצר מצב לפיו היתר הבניה הראשון איפשר בניה מעבר לאחוזי הבניה המותרים. בשל זאת סברה המשיבה 2 שאין לתת היתר לעשות פעולות באותם מקרקעין. בשל החלטה זו ערר המשיב 3 למשיבה 1 שקבעה בהחלטה ששאלת אי חוקיותו של ההיתר הראשון אינה רלוונטית לערר, לדעת המשיבה 1 הכרעה באשר לחוקיות ההיתר הראשון היא עניין שבסמכות בית משפט, ובהיעדר קביעה שיפוטית בעניין יש לראות בהיתר, היתר תקף. המשיבה 1 סברה שטענת העותרים על פיו ההיתר ניתן על סמך מצג עובדתי שגוי צריכה היתה להישמע בפני בית משפט ולא בפניה, שכן הכרעה בסוגיה זו מחייבת קביעה עובדתית שלא היא מוסמכת לתת. המשיבה 1 קבעה בהחלטתה שבסמכותה להכריע אך ורק בעניינים תכנוניים ובהקשר זה לדעתה: "השינויים המבוקשים ע"י העורר הם שינויים שניתן לאשרם בהתאם לתכנית המתאר החלה במקום, אין בהם כדי לשנות את מספר הדירות בבניין, וכל מטרתם היא לשנות את החלוקה הפנימית בין הדירות השייכות לעורר. איננו סבורים כי אישור הבקשה פוגע במשיבים 2-4 (הם העותרים בענייננו - ד.פ.) או משפיע על זכויותיהם הקנייניות והתכנוניות בדרך כלשהי, ואף המשיבה 1 (היא המשיבה 2 בענייננו - ד.פ) אינה טוענת כי יש מניעה לאשר את החלוקה המבוקשת". (נספח ב' לתגובת המשיבה 1, עמ' 2) לפיכך סברה המשיבה 1 שבהנחה שההיתר הראשון הינו כדין לא היתה מניעה תכנונית לסרב לבקשתו של המשיב 3. מעבר לכך קבעה המשיבה 1 שאין בהיענות לבקשה כדי לייתר החלטה שיפוטית, במידה וכזו אכן תתקבל, לשנות את היקף השטחים הבנויים בבניין שכן מדובר רק בשינוי החלוקה הפנימית של הדירות. בשל הטעמים הנ"ל נעתרה המשיבה 1 לערר והעניקה למשיב 3 היתר לפיצול ולאיחוד הדירות כאמור לעיל. הכרעת המשיבה 1 מתבססת על הבחנה בין היעדר סמכותה לדון באי חוקיות היתר הבנייה והבנייה שמכוחו, בכל הנוגע לטענות בדבר הטעיה וטעות עובדתיות, לבין סמכותה לדון בקשיים תכנוניים שיכול ומתקיימים בהענקת ההיתר השני. המשיבה 1 לא מצאה קושי תכנוני בהעתרות לבקשה להיתר השני ואילו את הטענות באשר לאי חוקיות ההיתר הראשון היא דחתה בשל חוסר סמכות. באשר לסוגיות הקנייניות העומדות במחלוקת משפטית בין העותרים למשיב 3 בחרה המשיבה 1 שלא להכריע בהן שכן לדעתה אין הם בגדר סמכותה. נזכור שפלוגתאות אלו בין המשיב 3 לעותרים נדונות בימים אלו בתביעה התלויה ועומדת בבית המשפט. הביקורת על רשויות התכנון תיעשה לאור הדין המנהלי, לענין זה יפים דבריו של השופט חשין שקבע בבג"צ 2920/94 אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה ואח' נגד המועצה הארצית לתכנון ולבניה ואח', [פ"ד נ(3) 441]. "נזכור, בראש ובראשונה, כי אין אנו יושבים לדין כטריבונל עליון לתיכנון. הסמכות לתיכנון הופקדה בידיהם של גופי התיכנון המנויים בחוק, ובמרחב שיקול-הדעת הניתן להם, ועל יסוד הנחה שפועלים הם בתום-לב ובמידה ראויה של סבירות, רשאים ומוסמכים הם אותם גופים לנוע כרצונם ועל-פי שיקול דעתם. אנו, כבית-משפט, לא נתערב בפעילותם של גופי התיכנון אלא אם תימצא בה סירכה מאלו סירכות המצדיקות התערבותנו, כעשייה שלא-כחוק, שלא-בסמכות, שלא בתום-לב או שלא בסבירות ראויה." (עמ' 446). על העותרים מוטל היה הנטל לסתור את חזקת הכשרות של הפעולה המנהלית ולהוכיח כי בהחלטת המשיבה 1 נפל פגם מן הפגמים המנויים לעיל. הפגמים להם הם טוענים בהחלטתה של המשיבה 1 הם: היעתרות לבקשת המשיב 3 גרמה לפגיעה קניינית בעותרים שכן לטענתם יש להם, כדיירי הבניין, חלק בזכויות הבעלות על הדירות נשוא הערר. בעלות לכאורית זו נובעת לטענתם מחלקם באחוזי הבנייה שניטלו לכאורה שלא כדין ע"י המשיב 3 שפעל על סמך היתר הבנייה הראשון, שהענקתו התבססה לדעת העותרים והמשיבה 2 על טעות. עם זאת, כפי שראינו, שאלת הבעלות תלויה ועומדת בבית משפט אחר, זו סוגיה משפטית שטרם הוכרעה, סוגיה שהמקום הראוי להכריע בה הוא אכן בית המשפט ולא וועדת ערר לתכנון ובנייה. בהחלטתה של המשיבה 1 להעניק את ההיתר השני למשיב 3 היא מציינת שאין היא קובעת מסמרות ו/או ושאין בה להשפיע על הסוגיה הקניינית שתוכרע בבוא היום בבית המשפט. קביעה עובדתית זו של המשיבה 1 נופלת היטב במסגרת תחום המומחיות המקצועית של ועדת ערר לתכנון ובנייה, תחום בו יזהר בית המשפט מלהתערב אף יותר מהחלטות מנהליות אחרות. מעבר לכך טרם הוכח שלעותרים אכן זכות קניינית באותן דירות, על כן אין לזהות בהחלטת המשיבה 1 פגיעה באותן זכויות לכאורה או ביכולתם של העותרים לזכות בסעד במידה ואלו יוכחו. פגם שני לו טוענים העותרים נוגע לכך שלאור דעתה של המשיבה 2 ההיתר שבהתאם לו נבנו שתי הקומות, בהן הדירות נשוא עתירה זו, היה שגוי ויצר מציאות שאינה חוקית, ועל כן אסור היה למשיבה 1 להיענות בחיוב לערר. צדקה המשיבה 1 כשמשכה ידיה מהכרעה באשר לשאלה האם הענקת ההיתר הראשון התבססה על טעות ו/או הטעיה, אכן זוהי קביעה עובדתית מהסוג השמור לבית המשפט. עם זאת עצם העובדה שיתכן וישנה חריגה בבניה, גם אם מכוח היתר, איננה מהווה סוגייה משפטית טהורה בלבד. טענה על פיה אחוזי בנייה של הרכוש המשותף או של בעלים אחרים ניטלו על ידי דייר אחר אינה סוגיה חסרת נפקות תיכנונית. המשיבה 1 טעתה כאשר סיווגה את שאלת החריגה לכאורה בבנייה כעניין הנוגע רק לשאלת חוקיותו של ההיתר וההטעיה לכאורה על יסודה הוא ניתן. מקום בו מתגלה לוועדת ערר כי בנייה בבניין משותף איננה כדין, עליה לקחת עובדה זו במסגרת שיקוליה כאשר היא באה לדון בקשה להתיר לעשות פעולות ושינויים באותו בניין. לפיכך בעוד שסיבות לחריגה כגון היתר בנייה בלתי חוקי נופלת בגד ממלכתו של בית המשפט, הרי שעצם הקביעה שישנה חריגה צריכה להילקח חשבון ע"י וועדת הערר כחלק מהמציאות התכנוניות בבואה דון בבקשות להיתרי בנייה באותם מקרקעין. עם זאת בנסיבות המקרה שלפנינו, כיון שעצם שאלת החריגה תלויה ועומדת בפני בית משפט אחר כשאלה הכרוכה בסכסוך הקנייני בין הצדדים, טוב עשתה המשיבה 1 כשמשכה ידיה מלהכריע באותה סוגיה בדבר קיומה של חריגה או היעדרה, וזאת עקב הנפקויות הקנייניות הכרוכות בהכרעה כזו. בשולי הדברים אומר שיתכן וועדה לתכנון ובנייה תידרש לגבש עמדה לעתים גם באשר למחלוקות קנייניות, גם אם נפקות החלטתה תהיה רק להיבטים תיכנוניים, ותהיה כרוכה בסמכותה לדון בעניינים אלו. ראינו שצדקה המשיבה 1 כשנמנעה מלדון במחלוקות הקנייניות בין הצדדים, כך גם ראוי שינהג בית משפט זה. בעניין דומה כבר נפסק בעת"מ ת"א 2054/96 גינזבורג נגד הועדה המקומית, חוף השרון [פד"מ ב (2) 121] הנשיא בפועל גורן, כתוארו אז: "בית המשפט לעניינים מינהליים ימשוך ידיו מסוגיות הקשורות במטרדים ו/או בשאלות קנייניות ולא יטפל בהן. שאלות כגון דא אינן בסמכותו ואינן מעניינו. … יתכן שבמקרים מיוחדים ובנסיבות מיוחדות, ולשם הגעה לתוצאה צודקת ומהירה בהליך שמתנהל בפני בית משפט זה, יתערב בית המשפט לעניינים מנהליים ויפטור גם סכסוכים הקשורים למטרדים וכיו"ב….בהתאם להוראות סעיף 76 (סמכות נגררת) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984" (עמ' 125). הדברים זוכים עוד למשנה תוקף מקום בו אותן סוגיות ממש תלויות ועומדות בבית משפט אחר. בסיכומו של יום לא הצליחו העותרים להוכיח כי נפל פגם בהחלטת המשיבה 1, קל וחומר לא כזה החורג ממתחם הסבירות. ז. סוף דבר העתירה, על מיגוון טענותיה, נידחת. העותרים יישאו בשכ"ט עו"ד ובהוצאות המשפט של כ"א מהמשיבים בסכום של 8,000 ₪ בתוספת מע"מ. הסכומים ישאו ריבית והצמדה כדין. בניההיתר בניהעתירה מנהלית